:.
سه‌شنبه 28 مهر 1394 نمایشگاه کنگره راهبردی نفت و نیرو
عکاس: مجتبی محسنی
نمایشگاه کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران   
1394/7/28 سه‌شنبه
نمایشگاه کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران   
1394/7/28 سه‌شنبه
نمایشگاه کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران   
1394/7/28 سه‌شنبه
نمایشگاه کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران   
1394/7/28 سه‌شنبه

نمایشگاه کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران   
1394/7/28 سه‌شنبه
نمایشگاه کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران   
1394/7/28 سه‌شنبه
نمایشگاه کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران   
1394/7/28 سه‌شنبه
نمایشگاه کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران   
1394/7/28 سه‌شنبه

نمایشگاه کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران   
1394/7/28 سه‌شنبه
نمایشگاه کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران   
1394/7/28 سه‌شنبه
نمایشگاه کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران   
1394/7/28 سه‌شنبه
نمایشگاه کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران   
1394/7/28 سه‌شنبه

نمایشگاه کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران   
1394/7/28 سه‌شنبه
نمایشگاه کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران   
1394/7/28 سه‌شنبه
نمایشگاه کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران   
1394/7/28 سه‌شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت


نظرات
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید