يكشنبه 5 بهمن 1393   23:38:41
 
:.
دوشنبه 23 خرداد 1390 چشم انداز صنعت نفت
 


چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق 1404
 با توجه به جايگاهي كه صنعت نفت ايران از آن برخوردار است چشم انداز اين صنعت از اهميت بسياري برخوردار است به طوريكه دراين رابطه اهداف گوناگوني براي آن درنظرگرفته شده است.

كاهش شدت انرژي كشور به كمتر از 0.3 (معادل تن نفت خام به ازاي هزار دلار توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 2000)، حفظ جايگاه ظرفيت دومين توليد كننده نفت خام دراوپك كه مستلزم حفظ فاصله مناسب ازنظرايجاد ظرفيت توليد با ساير رقباي اين جايگاه است و دستيابي به جايگاه دوم جهاني در ظرفيت توليد گاز طبيعي با توجه به ضرورت استفاده ازمخازن مشترك از جمله مواردي است كه در چشم اندازصنعت نفت مورد توجه قرار گرفته است.

سايرموارد شامل؛ دستيابي به جايگاه اول منطقه به لحاظ ظرفيت پالايشي به منظورايجاد بالاترين ارزش افزوده ازمنابع هيدروكربوري كشور، دستيابي به جايگاه اول منطقه ا لحاظ ارزش توليد مواد و كالاهاي پتروشيميايي به منظورايجاد بالاترين ارزش افزوده ازمنابع هيدرو كربوري كشورو نيل به جايگاه اول فناوري نفت و گازدر منطقه است.
 
تدوين برنامه پنجم توسعه نفت، گاز و پتروشيمي
 
يكي ازمهمترين مباحث صنعت نفت، تدوين برنامه پنجم توسعه كشور در حوزه نفت، گازو پتروشيمي در راستاي اهداف چشم اندازملي، منطبق برماموريتهاي وزارت نفت و سياستهاي كلي نظام دربخش نفت و گاز است.
براين اساس بايد بررسي كرد كه دربخش نفت و گاز، امروز كجا هستيم؟ كجا مي خواهيم باشيم؟ مجموعه اقداماتي كه ما را ازموقعيت كنوني به جايگاه مطلوب آينده رهنمون مي شوند، چيستند؟ منابع بخش نفت و گاز درآينده چه وضعيتي دارند و بايد صرف چه برنامه هايي شوند؟
 
الزامات تدوين برنامه پنجم توسعه در صنعت نفت
 
الزام به استفاده كاراترازمنابع انرژي درفرآيند جهاني شدن اقتصاد، ضرورت حركت به سمت اقتصاد دانش پايه، لزوم تفكر سيستمي و جامع نگر برنامه ريزي استراتژيك براي تبديل كردن ايران به يك قدرت منطقه اي، توجه به ضرورت ايفاي نقش برتر ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي براي تحقق بخشيدن به اهداف چشم انداز ملي در افق 1404و ضرورت تكيه برنامه بر نگاهي سيستماتيك براي زيربخشهاي اصلي اقتصاد ايران از جمله الزامات تدوين برنامه پنجم توسعه درصنعت نفت به شمار مي آيد.
 
 
ويژگي هاي برنامه پنجم توسعه در صنعت نفت
 
ويژگي هاي برنامه پنجم توسعه درصنعت نفتشامل؛قالب سيستمي ازمجموعه اجزاء به هم پيوسته كه با يكديگرداراي تبادل داده، اطلاعات، مواد و محصول هستند و يك حركت هدفداررا انجام مي دهند. همچنين اجزا و بخشهاي مختلف برنامه داراي هماهنگي بوده و درقالب يك زنجيره ارزش درمجموع صنعت ديده شده اند.
 
تلاش براي تحقق اهداف صنعت نفت درچارچوب يك نظام برنامه ريزي استراتژيك با درنظرگرفتن عوامل محيطي(قوت،ضعف، فرصت و تهديد) و رعايت پويايي براي پاسخگويي به تغييرات محيطي درجهت نيازهاي صنعت درروند تكاملي فعاليت هاي خود ازجمله موارد ديگري است كه در اين رابطه تاثير گذار است.
 
اهداف كلان صنعت نفت و گاز ايران در برنامه پنجم توسعه
 
هدف 1: افزايش سهم و ارتقاي جايگاه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي درسطح منطقه و جهان، افزايش استحصال و استخراج نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك با كشورهاي همسايه، افزايش ظرفيت پالايشي
افزايش ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي
هدف 2: استفاده بهينه از ذخاير هيدروكربوري كشور به عنوان پشتوانه و محرك توسعه پايدار اقتصادي كشور
هدف 3: استفاده از ظرفيت هاي صنعت نفت و گاز براي دفاع از منافع ملي
هدف 4: اعمال مديريت انرژي به منظورجلوگيري از اسراف در مصرف سوخت كشور، كاهش شدت انرژي و اعطاي يارانه‌هاي هدفمند
هدف 5: برقراري تعامل موثر و سازنده با كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده انرژي و ايفاي نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي
هدف 6: تحقق سياست‏هاى كلى اصل44 قانون اساسى در صنعت نفت
هدف 7: دستيابي به فناوري پيشرفته در حوزه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي براي نيل به جايگاه دوم علمي و فن آوري در منطقه
هدف 8: تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تامين بودجه عمومي به "منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي"
هدف 9: افزايش بهره وري در حوزه هاي مختلف صنعت نفت در جهت رشد توليد ناخالص داخلي
 
راهبردهاي هدف 1
 
تبيين جايگاه وزارت نفت و تعريف رابطه وزارت نفت با شركتهاي تابعه و اصلاح ساختارسازماني و نظام اداري صنعت نفت، گسترش اكتشاف نفت و گاز به عنوان پشتوانه توليد نفت و گاز كشوردر پهنه سرزمين،
سرمايه گذاري در استحصال و استخراج ميادين نفت و گازو اجراي طرح هاي توسعه ميادين نفت و گازدر راستاي افزايش توان توليد نفت خام و گاز طبيعي و بكارگيري روشهاي ازدياد برداشت جهت برداشت صيانتي ازمخازن و افزايش ضريب بازيافت ميادين نفت كشورازجمله راهبردهاي هدف 1 به شمارمي آيد.
 
سايرموارد شامل؛ نوسازي و بهسازي تاسيسات توليد و بهره برداري ازميادين نفت و گاز، توسعه پالايشگاههاي موجود و احداث پالايشگاههاي جديد متناسب با نياز توليد و مصرف مديريت شده ، استفاده از روشهاي مختلف تامين مالي براي اجراي طرحهاي نفت و گاز، ارتقاء سطح امنيت سرمايه گذاري و پشتيباني ازسرمايه گذاري هاي خطرپذير، توسعه ظرفيت مهندسان مشاور، پيمانكاران و سازندگان صنعت نفت و گاز كشور، شناسايي بازارهاي جديد محصولات و خدمات مهندسي صنعت نفت و گاز، توسعه سرمايه گذاري در صنعت نفت و سرمايه گذاري در جهت افزايش ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي است.
 
سياست هاي هدف 1
 
هدف 1 شامل سياستهاي گوناگوني است كه از جمله مي توان به مواردي مانند؛ تنظيم روابط مالي دولت و شركت ملي نفت ايران و تصويب اساسنامه هاي شركتهاي تابعه وزارت نفت، محورقراردادن بخش خصوصي و افزايش نقش آن درامور تصدي گري با تاكيد براداره واحدهاي اقتصادي صنعت نفت درقالب بنگاه هاي اقتصادي، افزايش تحرك و كارآيى، حذف يا ادغام مديريتهاى موازى و تأكيد برتمركز زدايى درحوزه‏هاى ادارى و اجرايى صنعت نفت واستفاده ازقراردادهاي توام اكتشاف و توسعه جهت بكارگيري شركتهاي معتبر جهاني در برنامه هاي اكتشافي اشاره كرد.
 
ساير سياستها شامل؛ اولويت و تاكيد بر اكتشاف ميادين گازي، انجام عمليات توصيف ميدان توسط مديريت اكتشاف و تهيه طرح توسعه ميدان (MDP) قبل ازاجراي طرح توسعه، انجام فعاليتهاي اكتشافي نفت و گاز بطوري كه ذخايراكتشافي درطول برنامه حداقل معادل منابع برداشت شده ازمخازن باشد واعمال مشوقهاي لازم براي شركتهاي توليدي درتوليد از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه دراجراي طرحهاي توسعه و با رعايت سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است.
 
 بهره برداري زود هنگام از ميادين نفتي به منظورتامين منابع مالي جهت اجراي طرح هاي توسعه ميادين نفتي، تزريق آب و گاز و بكارگيري روشهاي نوين درميادين نفتي به منظور بهره برداري حداكثرازاين ميادين و جبران افت فشار، احداث پالايشگاههاي ميعانات گازي، اتكا به بخش خصوصي در احداث واحدهاي پالايشي، پتروشيمي و صنايع پايين دستي، مشاركت در حوزه هاي پائين دستي خارج از كشورشامل ايجاد پالايشگاههاي مشترك به منظوراستفاده از نفت خام ايران به عنوان خوراك پالايشگاههاي مذكورسايرسياستهاي هدف 1 به شمار مي آيد.
 
راهبردهاي هدف 2
 
بهبود تركيب دارايي ها ازفعاليتهاي كم بازده به فعاليتهاي با ارزش افزوده بالاتر درصنعت نفت، گاز و پتروشيمي، فراهم سازي رشد و توسعه صنايع جانبي نفت، گازو پتروشيمي و سايرصنايع انرژي بربهينه سازي الگوي پالايشي كشور، تسريع دراجراي طرحهاي جمع آوري گازهاي همراه به منظور حداقل سازي ميزان گازهاي سوزانده شده واحداث شيمي شهرها به منظور صرفه جويي درسرمايه گذاري تاسيسات زيربنايي و حمايت ازصنايع شيميايي پايين دستي از جمله راهبردهاي هدف 2 به شمارمي آيد.
 
سايرموارد هم شامل؛ كاهش هزينه هاي توليد در زنجيره نفت و گاز، رساندن كيفيت محصولات و فرآورده هاي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي به استانداردهاي بين المللي و زيست محيطي به منظورافزايش كارايي اقتصادي، تلاش براي پيشگيري، كاهش و جبران آلودگي هاي هوا، آب و خاك ناشي از فعاليتهاي نفت و گازو
ارتقاء شاخصهاى سلامت و بهداشت جسمى و روحى كاركنان صنعت نفت است.
 
سياست هاي هدف 2
 
سياست هاي هدف  2 هم ازمواردي مانند؛ اولويت تكميل حلقه هاي زنجيره ارزش صنعت نفت، حمايت از بخش خصوصي دراحداث واحدهاي پالايشي، پتروشيمي و صنايع پايين دستي، توسعه جداسازي اتان، پروپان و بوتان از گاز طبيعي جهت تامين خوراك پتروشيمي، اصلاح اختلاط پروپان و بوتان درسوخت مايع مصرفي و آزاد سازي پروپان به منظوراستفاده از آن به عنوان خوراك براي توسعه صنايع پتروشيمي و حداقل سازي توليد نفت كوره و بهبود اقتصاد پالايشگاههاي كشوردرجهت حداكثر سازي ارزش افزوده و بهينه سازي الگوي پالايشي كشورتشكيل شده است.
 
استفاده ازروشهاي فاينانس خود گردان جهت تامين مالي طرحهاي جمع آوري گازهاي همراه، استفاده از فرآيندهاي توأم پالايش جهت تأمين سوخت و توليد فرآورده هاي پتروشيمي، افزايش بهره وري به منظور كاهش هزينه هاي توليد، رعايت استانداردهاي بين المللي صنايع پالايشي و پتروشيمي درزمينه مسايل زيست محيطي، كاتاليستي و كيفيتي، به صفررساندن گازهاي سوزانده شده درميادين نفتي، بكارگيري فناوريهاي نوين و سازوكارهاي توسعه پاك واعمال مديريت جامع پساب و پسماند با تأكيد برگسترش روشهاي بازيافت ديگر سياستهاي اين هدف را شامل مي شود.
 
راهبردهاي هدف 3
 
ايجاد ظرفيت ذخيره سازي نفت خام درداخل و خارج از كشور، متعدد كردن پايانه هاي صادراتي نفت خام  و فرآورده هاي نفتي، بهره برداري از موقعيت جغرافيايي كشور براي خريد، فروش، فرآوري، معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني، ارتقاء سطح امنيت عرضه داخلي و حداقل سازي اثرات ناشي از وقوع حوادث غيرمترقبه و بحراني وكاهش وابستگي صنعت نفت كشور در زمينه تجهيزات، ماشين آلات به خارج از كشوراز جمله راهبردهاي هدف 3 به شمار مي آيد.
 
سياست هاي هدف 3
 
سياست هاي هدف 3 هم شامل؛ ايجاد ظرفيتهاي ذخيره سازي نفت خام درسواحل درياي عمان و در بازارهاي بالقوه نفت خام ايران، توسعه 5 منطقه ويژه اقتصادي- انرژي (منطقه ويژه پارس1 و 2، منطقه پالايشي بندرعباس، منطقه غرب كارون و منطقه جاسك) ، ترانزيت نفت و گازكشورهاي حاشيه درياي خزر و آسياي ميانه به بازارهاي مصرف، اعمال مديريت تامين سوخت گاز و سوخت مايع كشوردرشرايط بحراني و بروز حوادث غيرمترقبه، مقاوم سازي تاسيسات و شبكه هاي انتقال و توزيع سوخت دربرابرزلزله و افزايش ظرفيت مهندسان مشاور، پيمانكاران و سازندگان تجهيزات و ماشين آلات داخلي كشوربا استفاده از مشاركت با شركتهاي ترازاول جهاني است.
 
راهبردهاي هدف 4
واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي و هدفمند سازي يارانه هاي انرژي، ترويج و گسترش فرهنگ صرفه جويي و بهينه سازي مصرف انرژي، ارتقاء تكنولوژي در تجهيزات و سيستمهاي توليد كننده و مصرف كننده انرژي، كاهش ضايعات و تلفات در بخش توليد، انتقال و توزيع انرژي، ايجاد ظرفيت ذخيره سازي گاز طبيعي به منظور اصلاح ضريب بار، بهينه سازي سبد مصرف انرژي كشورو تاسيس يك نهاد سازماني در وزارت نفت براي مديريت تقاضاي انرژي از جمله راهبردهاي هدف 4 به شمار مي آيد.
 
سياست هاي هدف 4
 
سياست هاي هدف 4 هم از موارد گوناگوني تشكيل شده است از جمله مي توان به مواردي مانند؛ استفاده از قيمتهاي واقعي و پلكاني حاملهاي انرژي و عقلايي كردن رفتار مصرف كننده، اعمال مشوقهاي مالي و جريمه هاي رفتارمسرفانه انرژي با توجه به سطوح مختلف مصرف فرهنگ سازي در جهت كاهش اسراف، تسريع در جهت اجراي مقررات ملي ساختمان در زمينه صرفه جويي در مصرف انرژي درساختمانها وبرقراي نظام تشويق براي توسعه توليد و واردات مصالح، قطعات، تجهيزات و تأسيسات داراي كارآمدي بيشتر در بهره برداري و حفظ انرژي در ساختمان اشاره كرد.
 
سايرموارد شامل؛ توسعه آموزشهاي تخصصي و عمومي به مردم درزمينه بهينه سازي مصرف انرژي ، تسريع و گسترش مصرف گاز طبيعي به جاي فرآورده هاي نفتي در صنايع، حمل و نقل و برق، تدوين الگوي مصرف براساس ويژگيهاي هر گروه از مصرف كنندگان، تدوين الگوي بهينه جايگزيني اقتصادي بين حاملهاي انرژي، اجراي تركيب بهينه ناوگان حمل و نقل براي مصرف سوخت طبق سبد بهينه، بهينه سازي سيستم انتقال فرآورده ها در صنعت نفت كشوروجلوگيري از قاچاق فرآورده هاي نفتي درمناطق مرزي است.
 
ادامه سياست هاي هدف 4
 
با توجه به گستردگي سياستهاي هدف 4 موارد ديگري هم در اين رابطه وجود دارد كه از جمله مي توان به ؛ اختصاص بخشي از مطالب كتب درسي درمقاطع مختلف تحصيلي و گنجاندن واحدهاي درسي مديريت انرژي در كليه رشته هاي دانشگاهي، گسترش رشته هاي مرتبط با مديريت انرژي در دانشگاههاي كشور، ممنوعيت احداث نيروگاههاي گازي جديد جهت توليد برق پايه و تبديل نيروگاههاي گازي موجود به نيروگاه سيكل تركيبي و استفاده از CHP) ، الزام وزارت صنايع و معادن در جهت توليد خودروهاي سواري ديزلي و گاز سوز مطابق با آخرين استانداردهاي جهاني و نوسازي و ارتقا فناوري شبكه هاي انتقال و توزيع انرژي اشاره كرد.
 
تسريع دراجراي پروژه هاي ذخيره سازي گاز طبيعي دردست اقدام ، تنوع بخشي و استفاده اقتصادي در مصرف حاملهاي انرژي، توسعه مصارف حرارتي ذغال سنگ درنيروگاهها و واحدهاي صنعتي، تدوين سند تركيب بهينه سوخت در بخش حمل و نقل، تدوين معيارمصرف انرژي در تجهيزات، فرآيندها و سيستمهاي انرژي و بازنگري آنها، انجام مميزي انرژي در جهت مديريت مصرف انرژي در بخش صنعت و ساختمان ديگر سياستهاي است كه در اين رابطه وجود دارد.
 
ساير موارد هم شامل؛ توسعه سيستمهاي حمل و نقل انبوه بار و مسافر و سيستم حمل و نقل تركيبي، ايجاد و توسعه زيرساختها براي كاهش سيستماتيك تقاضاي سفر واستفاده ازخدمات الكترونيك، تبديل شركت بهينه سازي مصرف سوخت به شركت مديريت تقاضا و بهينه سازي مصرف سوخت و تامين منابع مالي مورد نياز بهينه سازي سيستم هاي مصرف كننده انرژي با مسئوليت شركت مديريت تقاضا و بهينه سازي مصرف سوخت است.
 
راهبردهاي هدف 5
 
بهره برداري از موقعيت منطقه اي و جغرافيايي كشور براي خريد، فروش، معاوضه، انتقال، فرآوري و ذخيره سازي نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني، شناسايي بازارهاي جديد خدمات فني- مهندسي و محصولات صنعتي صنعت نفت و گاز، مديريت ريسك و كاهش آسيب پذيري ناشي از نوسانات قيمت توليدات پايين دستي، استفاده از ظرفيتهاي صنعت نفت در جهت اعتلاى شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهورى اسلامى ايران درمنطقه و نظام بين‏المللي واستفاده مناسب از كيلومترها مرزآبي و ارتباط با آب هاي بين المللي و قابليت ايجاد اسكله‌ها و بنادرصادراتي شامل پتانسيل درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان راهبردهاي هدف 5 را تشكيل مي دهد.
 
سياست هاي هدف 5
 
انتقال منابع نفت و گاز كشورهاي حوزه درياي خزر وآسياي ميانه به بازارهاي مصرف، صادرات گاز طبيعي با توجه به مزيتهاي نسبي اقتصادي و امكانات موجود كشور، تدوين ديپلماسي فعال، سازنده و اقتصادي در حوزه انرژي (نفت و گاز) ، حضور موثر و فعال درمجامع بين المللي انرژي واحداث خط لوله اختصاصي جهت صادرات گاز و پرهيز از تداخل مسيرهاي صادراتي با مصارف داخلي سياستهاي هدف 5 را تشكيل مي دهد.
 
ساير اين سياستها شامل؛ گسترش همه جانبه همكاري با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا درتجارت، سرمايه گذاري و فن آوري در صنعت نفت، حمايت ازسرمايه گذاري هاي مشترك با شركتهاي صاحب فناوري در صنعت نفت، ايجاد فرصت براي بخش خصوصي داخلي براي ورود به تجارت نفت، گاز و پتروشيمي ، توسعه ظرفيت بورس نفت، گاز و پتروشيمي و تقويت همكارى‏هاى دوجانبه، منطقه‏اى و بين‏المللى با اولويت كشورهاى همسايه است.
  
راهبردهاي هدف 6
 
حمايت از شكل‏گيرى بازارهاى رقابتى و ايجاد ساختارهاى مناسب براى ايفاى وظايف حاكميتى (سياست گذارى، هدايت و نظارت) مهمترين راهبردهاي هدف 6 را تشكيل مي دهد.
 
سياست هاي هدف 6
 
محورقراردادن بخش خصوصي و افزايش نقش آن درامور تصدي گري با تاكيد براداره واحدهاي اقتصادي صنعت نفت در قالب بنگاه هاي اقتصادي، اتكا به بخش خصوصي در احداث واحدهاي پالايشي، پتروشيمي و صنايع پايين دستي، رفع موانع قانوني بخش غير دولتي در واردات و عرضه فرآورده هاي نفتي، واگذاري امور پخش فرآورده هاي نفتي به بخش غيردولتي، ايجاد فرصت براي بخش خصوصي داخلي براي ورود به تجارت نفت، گاز و پتروشيمي و لغو كليه امتيازات شركتهاي دولتي نسبت به شركتهاي خصوصي و تعاوني در عقد قرارداد از جمله سياستهاي هدف 6 به شمار مي آيد.
 
ديگر سياستها شامل؛ محدود كردن نقش دولت در بخش نفت به اعمال حاكميت و مالكيت ثروت ملي و عمليات بالادستي ، تسريع در واگذاري مجتمع هاي پالايشي و پتروشيمي به بخش خصوصي توانمند جهت تضمين تكميل طرحهاي در دست اجرا، واقعي كردن قيمت نهاده ها و محصولات پالايشي و پتروشيمي با هدف زمينه سازي براي حضور بخش خصوصي در بازارهاي رقابتي منطقه اي و جهاني و مشاركت با بخش غيردولتي در توليد علم و فن آوري است.
 
در خصوص ديگر سياستها مي توان به مواردي مانند؛ ارايه تسهيلات ازمنابع صندوق توسعه ملي به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج از كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازده مناسب اقتصادي و بستر سازي در جهت ايجاد شركتهاي مهندسي و شركتهاي خدمات انرژي اشاره كرد.
 
راهبردهاي هدف 7
 
تدوين استراتژي هاي توسعه سرمايه هاي انساني صنعت نفت، تدوين استراتژي هاي دستيابي به فن آوري هاي نوين درصنعت نفت، گاز و پتروشيمي، گسترش تحقيقات در جهت پيوند علم و فن آوري با فرآيند توليد و عرضه انرژي، حمايت و پشتيباني از كارآفريني در صنعت نفت، جذب، نگهداري و بهسازي سرمايه هاي انساني آموزش ديده، ممتاز و جوان وتدوين سند بهره وري منابع انساني صنعت نفت از جمله راهبردهاي هدف 7 به شمار مي آيد.
ساير موارد شامل؛ جذب برترين استعدادها جهت توسعه پيچيده ترين فناوري، افزايش بودجه تحقيق و پژوهش درشركت هاي اصلي تابعه وزارت نفت، گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فن آوري دربخش نفت، ارتباط موثربين دانشگاهها و مراكز پژوهشي با شركتهاي اصلي صنعت نفت و تلاش براي توسعه صادرات به ويژه دربخش خدمات با فناورى بالا درصنعت نفت است.
 
سياست هاي هدف 7
 
در خصوص سياستهاي هدف 7 مي توان به مواردي مانند؛ بكارگيري و تربيت مديران نسل آينده در سطح استانداردهاي جهاني با توجه به شاخصه هاي دانايي، دين باوري و تعهد سازماني، كسب و انتقال تكنولوژيهاي نوين در بخش بالادستي نفت و گاز، كسب دانش فني مكانيزمهاي توليد و بهره برداري از مخازن كربناته شكافدار نفت و گاز، كسب دانش فني مكانيزمهاي توليد و بهره برداري از ميادين نفت سنگين و فوق سنگين و
توسعه فن آوري هاي پالايش نفت خام هاي سنگين و فوق سنگين و دستيابي به فن آوريهاي جديد نانو تكنولوژي و بايو تكنولوژي در اين بخش اشاره كرد.
 
سايرموارد هم شامل ؛ ارتقاء سطح فن آوري هاي مورد استفاده در بخش پالايش نفت و گاز و واحدهاي پتروشيمي، توسعه فناوري هاي پلاستيك هاي صنعتي ، توسعه و گسترش فناوري اطلاعات دركليه سطوح صنعت نفت، توسعه رشته هاي مرتبط با صنعت نفت و گازدردانشگاههاي داخل كشورو تقويت تقاضا براي استفاده از دستاوردهاي فعاليتهاي R&D در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي است.
 
ادامه سياستهاي هدف 7
 
با توجه به گستردگي سياستهاي اين بخش، ساير موارد شامل؛ مشاركت با بخش غيردولتي در توليد علم و فن آوري، تسريع در استقرارنظام جامع پژوهش و فن آوري، گسترش پژوهشهاي كاربردي در جهت پيشبرد اهداف صنعت نفت، برقراري نظام ويژه پرداخت و جذب بر اساس استعدادها وايجاد فضاي كار پويا و پرتكاپو و فراهم ساختن شرايط رشد علمي و فني براي فارغ التحصيلان ممتاز و مهندسي شغل شامل غني سازي شغل (Job Enrichment) و توسعه شغلي (Job Enlargement) و گردش شغلي (Job Rotation)  است.
 
در خصوص ساير موارد هم مي توان به؛ ارتقاء منزلت اجتماعي، ارتقاء سطح علمي و مهارتي، رفع دغدغه خطرپذيري مالي در مراحل پژوهشي و آزمايشي نوآوري ها و كمك به تجاري سازي دستاوردهاي آنان،
حمايت از پايان نامه هاي تحصيلي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري مرتبط با نيازهاي صنعت نفت و    
تجهيز شركتهاي داخلي به امكانات و وسائل پيشرفته در قالب قراردادهاي شركتهاي اصلي اشاره كرد.
 
راهبردهاي هدف 8
 
تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي، برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي و گسترش فعاليت‏هاى اقتصادى در مناطق مرزى، سواحل و جزاير جنوبى با استفاده از ظرفيت‏هاى صنعت نفت و گاز از جمله راهبردهاي هدف 8 به شمار مي آيد.
 
سياست هاي هدف 8
 
تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملي در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم توسعه، واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي به صندوق توسعه ملي
ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج از كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازده مناسب اقتصادي
حداكثر استفاده از منابع خارجي در تأمين مالي پروژه ها و طرحهاي صنعت نفت وآزاد سازي منابع ارزي داخلي جهت حفظ ذخاير راهبردي ارزي از جمله سياستهاي اين بخش است.
 
ساير موارد شامل؛ توسعه صنايع پايين دستي نفت، گاز و پتروشيمي، توسعه صنايع پشتيباني نفت و گاز،
توسعه صنايع انرژي بر، استفاده از ساز و كارهاي حقوق مالكانه واولويت توسعه سواحل درياي عمان با احداث پايانه دوم و انبار نفت خام است.
 
راهبردهاي هدف 9
 
افزايش ضريب بازيافت در مخازن نفتي، بهينه سازي الگوي پالايشي كشور، ارتقاء سطح توليد و فروش محصولات پتروشيميايي با ارزش افزوده بالاتر، ارتقاء سطح بهره وري منابع انساني در حوزه هاي مختلف صنعت نفت، افزايش بهره وري انرژي در سيستمهاي عرضه و تقاضاي انرژي و برقراري بودجه ريزي عملياتي در شركت هاي اصلي وزارت نفت از جمله راهبردهاي هدف 9 به شمار مي آيد.
 
سياست هاي هدف 9
 
 در خصوص سياستهاي اين نوع هدف گذاري مي توان به مواردي مانند؛ تزريق آب و گاز و بكارگيري روشهاي نوين درميادين نفتي به منظور بهره برداري حداكثرازاين ميادين و جبران افت فشار، حداقل سازي توليد نفت كوره و بهبود اقتصاد پالايشگاههاي كشور درجهت حداكثر سازي ارزش افزوده و بهينه سازي الگوي پالايشي كشور، توسعه جداسازي اتان، پروپان و بوتان از گاز طبيعي جهت تامين خوراك پتروشيمي اشاره كرد.
  
ديگرموارد شامل، اصلاح اختلاط پروپان و بوتان در سوخت مايع مصرفي و آزاد سازي پروپان به منظوراستفاده از آن به عنوان خوراك براي توسعه صنايع پتروشيمي، سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي پتروشيمي كه خوراك آنها از صنايع پتروشيمي اوليه هستند، استفاده از فرآيندهاي توأم پالايش جهت تأمين سوخت و توليد فرآورده هاي پتروشيمي، ايجاد فضاي كار پويا و پرتكاپو و فراهم ساختن شرايط رشد علمي و فني براي فارغ التحصيلان ممتاز و مهندسي شغل شامل غني سازي شغل (Job Enrichment) و توسعه شغلي (Job Enlargement) و گردش شغلي Job Rotation)) است.
 
 
ادامه سياست هاي هدف 9
 
با توجه به گستردگي اهداف اين بخش ساير سياستها شامل؛ تدوين معيار مصرف انرژي در تجهيزات، فرآيندها و سيستمهاي انرژي و بازنگري آنها، بستر سازي در جهت ايجاد شركتهاي مهندسي و شركتهاي خدمات انرژي، تسريع در جهت اجراي مقررات ملي ساختمان در زمينه صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمانها، برقراي نظام تشويق براي توسعه توليد و واردات مصالح، قطعات، تجهيزات و تأسيسات داراي كارآمدي بيشتر در بهره برداري و حفظ انرژي در ساختمان والزام حداكثر استفاده از موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي در ساخت و سازها است.
 
در خصوص ساير سياستها مي توان به مواردي مانند؛ بهبود بازده انرژي در واحدهاي صنعتي از طريق بكارگيري فناوريهاي جديد و بازيافت انرژي، انجام مميزي انرژي در جهت مديريت مصرف انرژي دربخش صنعت و ساختمان، توليد همزمان برق و حرارت درجهت افزايش راندمان كلي سيستم، ممنوعيت احداث نيروگاههاي گازي جديد جهت توليد برق پايه و تبديل نيروگاههاي گازي موجود به نيروگاه سيكل تركيبي و استفاده از CHP (5)  و الزام وزارت صنايع و معادن در جهت گسترش توليد خودروهاي سواري ديزلي و گاز سوز مطابق با آخرين استانداردهاي جهاني اشاره كرد.
 
توسعه سيستمهاي حمل و نقل انبوه بارو مسافر و سيستم حمل و نقل تركيبي، ايجاد و توسعه زير ساختها براي كاهش سيستماتيك تقاضاي سفر و استفاده از خدمات الكترونيك، بهينه سازي سيستم انتقال نفت و گاز، اجراي نظام پرداخت كارمزدي در ازاي واحد توليد در شركتهاي توليدي تابعه وزارت نفت و طراحي شاخصهاي لازم براي برقراري بودجه عملياتي ديگر سياستهاي هدف 9 را تشكيل مي دهد.
 
چشم انداز صنعت نفت در "سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404"به شرح ذيل تعريف گرديده است :
اولين توليدكننده محصولات پتروشيمي در منطقه از لحاظ ارزش 
دومين توليدكننده نفت در اوپك
سومين توليدكننده گاز در جهان
داراي جايگاه اول فناوري نفت و گاز در منطقه
با توجه به چشم‌انداز ترسيم شده در اين سند، صنعت نفت كشور بايستي نقش راهبري خود را از طريق دنبال نمودن سياست‌هاي زير، براساس مأموريت تعريف شده در قانون تأسيس وزارت نفت و نيز سياست‌هاي كلي نظام در بخش انرژي بهبود بخشد.
 
مأموريت وزارت نفت 
به موجب مفاد ماده سه قانون تأسيس وزارت نفت مصوب مهرماه 1358، هدف از ايجاد وزارت نفت، اعمال اصل مالكيت و حاكميت ملي ايران بر ذخاير و منابع نفت و گاز كشور و تأسيسات نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع وابسته به آن در بهره‌برداري و بازاريابي است. اهمّ اين وظايف
به شرح زير مي‌باشد:
صيانت از ذخاير و بهره‌برداري صحيح و مناسب از منابع نفت وگاز و حفظ و نگهداري تأسيسات آن
كوشش در توسعه دانش فني مربوطه در جهت خودكفائي هر چه بيشتر و بي نيازي از خارج
نظارت بر امور مربوط به صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي، گاز و محصولات پتروشيمي و تصويب نهائي قراردادهاي مربوط به امور مذكور و ساير قراردادها
برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي بزرگ سرمايه‌اي و نحوه تأمين منابع مالي لازم براي آنها
تهيه و تدوين سازمان ستادي وزارت نفت و ساختار كلي شركت‌هاي تابعه، نظارت بر سازماندهي شركت‌هاي مذكور و حصول اطمينان از رعايت اصول مصوب و تبعيت از هدف‌ها و خط مشي‌هاي كلي
 
سياست‌هاي كلان صنعت نفت
شناسائي كل منابع هيدروكربوري در پهنه سرزمين با اولويت مخازن مشترك
افزايش ظرفيت توليد در صنعت نفت و گاز با هدف افزايش يا حداقل حفظ سهم ايران در بازار جهاني نفت و اوپك با توجه به افزايش تقاضاي جهاني براي نفت و نيز براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز و جلوگيري از هدر رفت ذخائر هيدروكربوري از طريق افزايش ضريب بازيافت
افزايش سهم گاز در سبد مصرف انرژي كشور، از طريق جايگزيني مصرف فرآورده‌هاي نفتي مايع با گاز طبيعي
تلاش در جهت صدور گاز طبيعي به كشورهاي همسايه، از طريق خط لوله و به ساير كشورهاي جهان منطقه خاور دور، از طريق توليد گاز طبيعي مايع شده
عبور از تنش‌زدايي و ارتقاي سطح همكاري با ديگر كشورهاي منطقه و اعضاي اوپك، به منظور ايفاي نقش موثر در تأمين انرژي، ايجاد ثبات در بازار جهاني نفت و كسب درآمد عادلانه
حركت به سوي جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت‌خام و گاز طبيعي و حمايت و تقويت زنجيره توليد پائين دستي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي از طريق :
الف) ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليدي در صنايع پتروشيمي جهت دستيابي به اهداف چشم‌انداز
ب) ايجاد ظرفيت‌هاي جديد پالايشي به ويژه براي پالايش ميعانات گازي و نيز نفت‌خام توليدي بسيار سنگين
تعامل با كشورها و شركت‌هاي صاحب فناوري‌هاي پيشرفته در استخراج نفت، براي جذب فناوري و منابع مالي خارجي و نيز حمايت از پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي در توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
تقويت نگرش مديريت بنگاهداري اقتصادي و اصلاح ساختار شركت‌هاي تابعه نفت، روان‌سازي مقررات در جهت افزايش بهره‌وري و روزآمد ساختن شركت‌هاي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي كشور و ارتقاء آنها به سطح شركت‌هاي بين‌المللي فعال و قابل رقابت اقتصادي در اين بخش‌ها و تعيين دقيق رابطه مالي بين دولت و بخش نفت و گاز براساس اصول تجارت و روش‌هاي بنگاهداري
بهينه‌سازي مصرف انرژي همراه با كاهش شدت انرژي مصرفي در تمامي بخش‌هاي اقتصادي كشور از طريق مديريت و سرمايه‌گذاري لازم جهت كاهش ميزان مصرف داخلي مواد هيدروكربوري و افزايش نسبت صادرات به توليد
 تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد بالاخص در بخش بالادستي نفت (مانند رشته‌هاي مهندسي مخازن نفت، حفاري، اكتشاف و مديريت مخازن)
 انجام پژوهش‌هاي مورد نياز صنعت نفت بالاخص در بخش بازيافت مخازن و توليد دانش فني فرايندهاي توليد فرآورده‌هاي نفتي
 حداكثرسازي ارزش افزوده صنعت نفت و گاز كشور از طريق هم‌افزايي مزيت‌هاي نسبي با توسعه سرمايه‌گذاري در منابع و صنايع نفت و گاز، پالايش، صنايع پتروشيمي، صنايع انرژي‌بر و صنايع و خدمات مهندسي پشتيبان آنها (از جمله صنايع و خدمات دريايي مرتبط)
 حمايت از ايجاد و تقويت بخش خصوصي داخلي در صنعت نفت كشور به ويژه در بازرگاني نفت و نيز صنايع پائين دستي، صنايع و خدمات پشتيبان صنعت نفت، خدمات پيمانكاري و فني و مهندسي با هدف حضور شركت‌هاي ايراني در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني
 ايجاد مركزيت جذب، توليد و انتقال و ارتقاء فناوري‌هاي نوين صنايع نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي در منطقه خليج‌فارس از طريق تعامل سازنده با كشورها و شركت‌هاي مؤثر در عرضه فناوري نفت و گاز در بازارهاي جهاني و تقويت مؤسسات تحقيقاتي، علمي، فني و توسعه مراكز R&D داخلي فعال در امور نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و گسترش همكاري شركت‌ها با نهادهاي علمي و تحقيقاتي بين‌المللي
 حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با كشورهاي منطقه و يا ادغام شركت‌هاي مرتبط در بخش‌هاي پتروشيمي و صنايع پائين دستي نفت با هدف ايجاد شركت‌هاي بزرگ تأثيرگذار در مقياس جهاني
 مشاركت و توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در امور اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز و حضور در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مختلف بالادستي و پائين دستي در خارج از كشور با اولويت كشورهاي منطقه و آسيا با هدف تضمين بازار و تقويت تعامل بين‌المللي
 ايجاد مركزيت خدمات مالي، بازارهاي پولي، سرمايه، بيمه، بورس كالا، تجهيزات و امكانات صنايع نفت و گاز و خدمات لازم از طريق اين بازارها براي كشورهاي منطقه و نيز ايجاد مركز جذب سرمايه و تأمين منابع مالي مورد نياز از بازارهاي جهاني با تأسيس نهادهاي مالي مشترك
 تأثيرگذاري در مديريت بازار نفت و گاز منطقه و استفاده از موقعيت ژئوپلتيك كشور در حمل و انتقال نفت‌خام و فرآورده‌هاي آن، گاز طبيعي، مواد پتروشيمي و معاوضه نفت‌خام براي تصفيه در پالايشگاه‌هاي كشور
 تمركز بر ايجاد زيرساخت‌هاي لازم توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع انرژي بر در مناطق مستعد كشور با اولويت جزاير و سواحل شمال خليج‌فارس
 
چشم انداز و ماموريت شركت ملي نفت
چشمانداز شركت ملي نفت ايران (Vision)
شركت ملي نفت ايران، پيشگام در ميان شركتهاي ملي نفت با عملكردي تجاري و يكپارچه در عمليات بالادستي، بازاريابي و معاملات بينالمللي نفت و گاز است. اين شركت در بازار داخلي و بطور فزاينده و موثر در عرصه بينالمللي (تجارت بينالمللي هيدروكربوري و دانش فني)، حضور داشته و حافظ منافع ملي و بينالمللي كشور در بلندمدت خواهد بود.
 
 ماموريت/ رسالت شركت ملي نفت ايران (Mission)
انجام فعاليتها در چارچوب موازين تجاري و به روشي سودآور در داخل و خارج از كشور،
در راستاي تامين نياز مشتريان و ياري رساندن به فرايند توسعه كشور.
 
اهدافكيفي، خط مشي‌هاي و سياست‌هاي كلي نفت و گاز شركت ملي نفت ايران در برنامه پنجساله پنجم توسعه (93-1389)
اهداف كيفـي

1- اداره اقتصادي شركت ملي نفت بر اساس اصول تجاري
2- افزايش سهم و ارتقاي جايگاه شركت ملي نفت در بازار نفت و گاز
3- افزايش درآمد و سودآوري
4- ارتقاي سطح كيفي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) در شركت ملي نفت ايران
5- ارتقاي بهره‌وري،كيفيت و بازمهندسي فرايندها
6- گسترش استفاده از فناوري اطلاعات
7- توسعه كيفي نيروي انساني
8- ارتقاي سطح كيفي مديريت پيمانكاران، مشاوران و تامين‌كنندگانكالا و مواد
9- صيانت از منابع نفت و گاز
10- اولويت بهره‌برداري از ميادين مشترك نفت و گاز
11- جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي در صنايع بالادستي نفت و گاز
12- توسعه و تقويت صنايع مكمل فعاليت‌هاي بالادستي نفت و گاز
13- خوداتكايي در صنايع بالادستي نفت و گاز
14- جذب، توليد و انتقال دانش فني
 
خط‌مشي‌هاي اساسـي
اكتشاف و توسعه
1- تعريف مناسبي از بخش بالادستي به صورت "واحدهاي تجاري" در راستاي سياست مديريت مخزن
2-ايجاد بستر مناسب سياسي، مالي و قانوني براي تشويق توليدكنندگان داخلي جهت سرمايه‌گذاري
در توليد تجهيزات و ملزومات مورد نياز شركت ملي نفت
3-بررسي قابليت‌هاي اكتشافي و توسعه‌اي ميادين مختلف نفت و گاز در راستاي ايجاد جوّ رقابت در بخش بالادستي
4-برنامه‌ريزي و اولويت‌بندي فعاليت‌هاي اكتشافي و توسعه‌اي شركت با لحاظ نمودن تقدم منابع مشترك به نحوي كه مستلزم حداكثر استفاده از اين فرصت‌ها توسط بنگاه‌هاي داخلي باشد.
5-ايجاد فضاي رقابتي براي شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري داخلي در جهت همكاري با شركت‌هاي خارجي و در راستاي ارتقاي سطح فناوري
6-تنظيم عمليات اكتشافي و توسعه‌اي در جهت استفاده از توليدات و امكانات بازار داخلي
7-ارتقاي سطح توان سازماني و سيستم‌هاي نظارتي بر فعاليت‌هاي توسعه‌اي خصوصاً سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و نظارت بر حسن انجام آن
 توليد و بهره‌برداري
1-  مديريت علمي مخازن در چارچوب معيارهاي اقتصادي و مباني تجاري، از طريق ارتقاي سطح تكنولوژي، بهينه‌سازي روش‌هاي توليد و اجراي برنامه‌هاي صيانت از منابع (تزريق آب، گاز و . . . )
2- افزايش بهره‌وري تأسيسات بهره‌برداري به وسيله اصلاح ساختارها، بالابردن انگيزه و دانش كاركنان و توجه به مديريت علمي بهره‌برداري و نگهداري
3- تسريع در تكميل طرح بازگرداني گاز كلاهك
4- تكميل و احداث واحدهاي جمع‌آوري گاز همراه
5- اجراء و اتمام سريع طرح‌هاي اندازه‌گيري در كليه مبادي تحويل نفت و گاز
6- اصلاح سياست‌هاي عرضه نفت‌خام به پالايشگاه‌هاي داخلي از طريق تعديل مكانيسم قيمت‌گذاري در چارچوب مباني تجاري و افزايش سهم صادرات در سبد عرضه نفت خام
7- تعديل فرايند داده - ستانده شركت ملي نفت ايران با ساير شركت‌‌هاي اصلي وزارت نفت در چارچوب ملاحظات تجاري
8- سامان‌بخشي به مراكز توليد و بهره‌برداري به وسيله افزايش سطح خدمات، اصلاح ساختار و نزديك كردن حوزه‌هاي عملياتي و ستادي
9-حداكثر بهره‌برداري از ميادين فلات قاره، ميادين داراي شبكه جمع‌آوري گاز، ميادين مشترك و برداشت متوازن از مخازني كه شبكه آبده مشترك دارند.
صادرات
1- بهبود روش‌هاي بازاريابي نفت‌خام و ارتقاي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت
2-تنظيم سياست‌هاي صادراتي گاز با توجه به برنامه‌هاي مصرف و تزريق داخلي
3-بهره‌گيري هرچه بهتر از ويژگي‌هاي ژئوپلتيك ايران در منطقه در جهت به حداكثر رساندن منافع اقتصادي ناشي از تجارت نفت‌خام و ساير مشتقات نفتي 
مديريت منابع انساني

1- افزايش سطح خدمات رفاهي، مالي و اداري و نظم‌بخشيدن به اين امور در جهت كرامت بخشيدن به نيروي انساني
2- ساماندهي زيرساخت‌هاي توسعه‌اي لازم در مناطق نفتخيز كشور براي جذب نيروي انساني كارآمد در اين مناطق
3- تنظيم سياست‌هاي توسعه سازماني بر اساس ارتقاي بهره‌وري و استفاده بهينه از نيروهاي موجود به جاي گسترش حجم ديوان‌سالاري و نيروي انساني صنعت
4- توسعه آموزش نيروي انساني و برنامه‌ريزي براي جذب نيروي متخصص
ساختار سازماني
1- ايجاد ساختارهاي سازماني بر مبناي مديريت مخازن و يا واحدهاي بهره‌برداري
2-اصلاح ساختار سازماني در جهت افزايش توان عملياتي و كاهش هزينه‌هاي جاري به وسيله هم‌افزائي توان پراكنده موجود
3- تلاش براي كاستن از حجم ديوان‌سالاري صنعت به وسيله ادغام قسمت‌هاي موازي، شركت‌ها و كاهش حجم قسمت‌هاي خدماتي و ستادي
4- حاكم كردن فرهنگ قانون‌مداري و ضابطه‌مندي به وسيله توسعه زيرساخت‌هاي قانوني، تعريف دقيق وظايف و حدود و ثغور شركت‌‌هاي تابعه و سازوكارهاي نظارتي
5- هدفمند نمودن اصلاحات ساختار سازماني از طريق پيوند بين اهداف و خط‌مشي‌هاي "بهبود بهره‌وري كيفيت" و "اصلاحات ساختار سازماني"
6-بهبود ساختارهاي سازماني با نگرش كاهش تصدي‌گري و رويكرد بنگاه اقتصادي
سياست‌هاي مالي

1- ساماندهي سياست‌هاي مالي در جهت تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و انجام طرح‌هايي كه از نظر اقتصادي و عملياتي در اولويت قرار دارند.
2-تلاش براي استفاده حداكثر از منابع مالي داخلي جهت انجام پروژه‌هاي توسعه‌اي و صيانتي مخازن نفت و گاز
3- بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري‌‌هاي خارجي در انجام طرح‌ها با درنظر گرفتن منافع ملي بلندمدت
4-تنظيم سياست‌هاي مالي شركت ملي به نحوي كه انجام فعاليت‌هاي توسعه‌اي بهره‌برداري، تعمير و نگهداري به صورتي متعادل در كنار هم رشد كنند.
تحقيق و توسعه

1- استفاده از توان مراكز تحقيقاتي اعم از صنعت نفت و غيره در جهت حل مسائل صنعتي و ارتقاي سطح تكنولوژي
2-گسترش فرهنگ تحقيق و توسعه در زمينه مسائل ساختاري شركت ملي نفت ايران در راستاي بهبود روند اصلاحات
3-كاربردي نمودن موضوعات تحقيقاتي و پژوهشي در جهت افزايش بهره‌وري فعاليت‌هاي عملياتي و اجرائي
بهره‌وري
 

1-  نهادينه كردن حركت بهبود بهره‌وري در سطح شركت ملي نفت ايران جهت افزايش اثربخشي و كارآئي سيستمها
2- استفاده از مشاوران داخلي و خارجي مجرب در جهت تشكيل گروه‌هاي "بهبود بهره‌وري و كيفيت" در سطح شركت ملي نفت ايران
3-برنامه‌ريزي و ايجاد تعهد در جهت همكاري مديران شركت‌هاي تابعه براي انجام پروژه‌هاي مديريت كيفيت
4-بهينه‌سازي فرايندهاي موجود با نگرش حداكثر نمودن كارآئي و حداقل نمودن هزينه
فناوري اطلاعات

1-  استقرار و توسعه سيستم‌هاي جامع اطلاعات مديريت (MIS) جهت افزايش كارآئي و اثربخشي جريان اطلاعات در سيستم
2-استفاده از فناوري نوين اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي براي مكانيزه كردن اطلاعات فرايندهاي فني، مهندسي، عملياتي و افزايش ظرفيت‌ها
3-توسعه دانش "استفاده حداكثر از فناوري IT " در كليه سطوح مديريت و كاركنان شركت ملي نفت ايران
4-برنامه‌ريزي جهت برآورده نمودن نيازمندي‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مورد نياز به منظور بكارگيري فناوري اطلاعات (IT) در تمامي سطوح شركت‌ها/ مديريت‌ها
 

سياست‌هاي كلي نفت و گاز

1- اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش مخازن نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور
2-افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي
3-افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تأمين مصرف داخلي و جايگزيني گاز با فرآورده‌هاي نفتي و صادرات
4-گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني . . . و مهندسي انرژي در سطح بين‌المللي وارتقاي فناوري در زمينه‌منابع و صنايع نفت و گاز
5-تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز (داخلي و خارجي) در امر نفت و گاز در بخش‌هاي مجاز قانوني
6-بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيائي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني
7-جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي
8- اصلاح ساختار سازماني و نظام برنامه‌ريزي
9- اصلاح ساختار قيمت حامل‌هاي انرژي در جهت تأمين اهداف تجاري شركت ملي نفت ايران
10-     تعميق ساختار بخشي موجود در جهت ايجاد روابط شفاف ميان بخش‌هاي مختلف شركت ملي نفت ايران (نظام نظارت بر عملكرد، تخصيص منابع براساس توان تجاري شركت‌هاي فرعي، عزل و نصب مديران)
11-      اصلاح ساختار تجاري بين‌الملل شركت ملي نفت در جهت سرمايه‌گذاري، اجراي طرح‌هاي توليد مشترك نفت و گاز، تأمين اعتبار مالي از بازارهاي سرمايه بين‌المللي
12-    استفاده از رويكرد محك‌زني (Benchmarking) جهت اصلاح ساختارها و فرايندها و نظام‌هاي برنامه‌ريزي
13-     ايجاد ساختار مناسب براي مطالعه مداوم ميادين نفت و گاز براي عملياتي نمودن برنامه‌هاي اصلاح ضريب برداشت نفت و گاز (EOR)        
14-    تدوين سبد دارائي شركت ملي نفت (Portfolio) در جهت تجاري شدن و تخصيص مناسب منابع مالي، نيروي انساني و تجهيزات
15-    تعيين روابط تجاري بين شركت‌هاي ملي نفت و دولت با توجه به الگوهاي بهره مالكانه و ديگر گزينه‌ها
16-    توسعه برنامه‌هاي توسعه مخازن نفت وگاز با لحاظ سبد دارايي شركت ملي نفت و سهم سرمايه‌گذاري دولت با توجه به تمايلات سياسي، اقتصادي و افزايش رفاه اجتماعي
17-    تأكيد بر توسعه ميادين گاز با توجه به موارد ذيل:
-       با توجه به افزايش مستمر مصرف داخل براي جايگزيني با فرآورده‌هاي نفتي و تحت پوشش كامل قرار دادن بخش‌هاي خانگي، تجاري و صنعتي و نيروگاه‌ها
-       افزايش رو به تزايد مصرف گاز در بخش تزريق ميادين نفتي با توجه به برنامه‌هاي EOR و كاهش فشار مخازن
18-    پياده‌‌سازي نظام مديريت كيفيت جامع در شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه در راستاي بهبود بهره‌وري
19-    بازمهندسي ساختارهاي سازماني براساس اصول بنگاهداري، رقابت بين‌المللي و بهره‌وري در شركت ملي نفت ايران
20-    استفاده از فناوري اطلاعات (IT) به منظور بهينه كردن فرايندهاي مديريتي (برنامه‌ريزي، اجرا و كنترل) و فرايندهاي عملياتي
 
راهكارهاي اجرايي
1- اولويت اكتشاف گاز طبيعي نسبت به نفت‌خام
2-اولويت اكتشاف نفت و گاز طبيعي در ميادين مشترك دريايي و خشكي
3- اولويت اكتشاف نفت و گاز طبيعي در حوزه‌هاي ذيل:
-       رسوبي زاگرس، شامل نواحي فروافتاده دزفول تا دشت آبادان و شمال خليج فارس با عنايت به اولويت‌گذاري براي كشف نفت در ناحيه دزفول شمالي و دشت آبادان، ناحيه خليج فارس و درياي عمان، ناحيه فارس و ناحيه لرستان
-       رسوبي كپه داغ و گرگان، با عنايت عمده به ميادين مشترك
-       رسوبي مغان با توجه به شرايط خاص مخزني ميادين كشف شده به منظور دستيابي به دانش فني براي بهره‌برداري اقتصادي در اين منطقه
-       رسوبي ايران مركزي، با توجه به لزوم شناخت منطقه عمومي خزر جنوبي به ويژه با تكميل مراحل اكتشافي و رسيدن به نفت
4-واگذاري خدمات اكتشافي نظير نقشه‌برداري، ژئوفيزيك، هيدروگرافي، راهسازي و حفاري از طريق خدمات پيمانكاري
5-   تقويت توان فناوري اكتشاف از طريق آموزش مستمر، بازآموزي و انجام فعاليت مشترك با شركت‌هاي نفتي عمده، دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي، شركت‌هاي خدماتي نفتي و مهندسين مشاور معتبر دنيا
6-استفاده از شركت‌هاي عمده نفتي و مهندسي و مراكز تحقيقاتي معتبر دنيا در قالب قراردادهاي پيمانكاري يا خدمات فني
7-تقويت ظرفيت ملي اكتشاف از طريق كمك به ايجاد، راه‌اندازي و تقويت نهادهاي مهندسي مشاور و پيمانكاري داخلي در بخش خصوصي
8-افزايش توليد نفت خام از طريق:
-       افزايش ضريب بازيافت مخازن
-       بكارگيري اصول مهندسي مخزن و مديريت علمي در توليد نفت‌خام و گاز طبيعي
9-افزايش ظرفيت توليد از منابع نفت و گاز متناسب با سهم كشور از ذخاير جهاني و چشم‌انداز توليد و مصرف حامل‌هاي مختلف انرژي در جهان طي سالهاي آتي
10-ايجاد ظرفيت و بهره‌برداري بهينه از منابع نفت به منظور حفظ و ارتقاي سهم كشور در بازارهاي جهاني و كسب درآمدهاي ارزي در جهت سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي با توجه به:
-       توليد حداكثر مجاز از ميادين مشترك خشكي و دريايي
-       توليد حداكثر از ميادين در حال بهره‌برداري فلات قاره با توجه به بالا بودن نرخ استهلاك تاسيسأت بهره‌برداري
11- ايجاد ظرفيت و بهره‌برداري بهينه از منابع گاز به منظور تأمين مصارف انرژي داخلي و صادرات با توجه به ملاحظات اقتصادي
12-  سازماندهي نظام تحقيق و توسعه انرژي و تدوين برنامه‌هاي بلندمدت تحقيقات انرژي از طريق:
-       تدوين برنامه پژوهش
-       ايجاد مراكز تحقيقاتي مشترك با ساير كشورها در امر صنعت نفت
-       تربيت نيروي انساني مورد نياز صنعت نفت
13- ايجاد ارتباط با كشورهاي همسايه شمالي در زمينه مبادلات انرژي نظير طرح SWAP نفت‌خام، خريد فرآورده، ترانزيت و واردات گاز طبيعي
14- اتصال شبكه‌هاي گازرساني كشورهاي منطقه به يكديگر
15-ايجاد ارتباط با ساير كشورها در زمينه تجارت گاز
16-      حداقل كردن هزينه‌ها و اقتصادي نمودن فعاليت‌ها جهت انتقال نفت و گاز حوزه درياي خزر از جمهوري اسلامي ايران به بازارهاي مصرف به منظور رقابتي نمودن مسيرهاي عبوري از ايران در مقايسه با ساير پروژه‌هاي مطرح در اين زمينه با توجه به ملاحظات امنيتي و زيست‌محيطي
17- ساماندهي يارانه‌هاي انرژي با توجه به عدالت اجتماعي در جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي
18- گسترش امر بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف از طريق حمايت‌هاي مالي براي بهبود بازده انرژي دستگاه‌هاي مصرف كننده و خطوط توليد و انجام مميزي انرژي
19-توليد محصولات جانبي از گاز با ارزش افزوده بالاتر نظير استحصال اتان، گاز مايع، DME و تبديل به فرآورده‌هاي نفتي با ارزش (GTL)
20-      توجه بيشتر به تبديل گاز طبيعي به  مايع به منظور ايجاد سهولت در صادرات به نقاط مصرف  
21-پيش‌بيني و تهيه الزامات و ساختارهاي مورد نياز براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي بهبود كيفيت و بهره‌وري
22-پياده‌سازي سيستم‌هاي مديريت تضمين كيفيت (مانند سري‌هاي ISO )
23-   بكارگيري تكنيك‌هاي مهندسي كيفيت (مانند QFD، مهندسي ارزش، مهندسي مجدد، COQ، EFQM و . . . ) براي ارزيابي و ارتقاي سطح كيفي
24-تعريف، تعيين و بكارگيري شاخص‌هاي مربوط به افزايش كيفيت توليد و كاهش هزينه‌ها
25-  مطالعه، بررسي و الگوبرداري ساختارهاي سازماني، فرايندها و سيستم‌هاي شركت‌هاي نفتي موفق مشابه خارجي كه در فضائي رقابتي فعاليت مي‌نمايند.
26-بومي‌سازي و بكارگيري الگوهاي موفق ساختاري و سيستمي (خارجي) با توجه به شرايط محيطي شركت ملي نفت
27-  اصلاح ساختار سازماني با تاكيد بر نظارت بر فعاليت‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال تكنولوژي
28-    تعريف و اجراي پروژه‌هاي بهبود سيستم‌هاي اطلاعاتي در بخش‌ها/ مديريت‌هاي مختلف شركت ملي نفت ايران براي ارتقاي سطح سازمان و توسعه ظرفيت‌ها
29-برنامه‌ريزي و توسعه سيستم‌هاي نوين اطلاعات در سطح بخش‌هاي فني، مهندسي و بالادستي و بهبود استفاده از منابع
30-اتوماسيون كليه نظام‌هاي اداري
 
 
 
چشم انداز   
1390/3/23 دوشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
فرم ذیل صرفا برای اطلاع از نظرات شما درباره همین صفحه است .خواهشمند است، سوالات و درخواست های خود را ازطریق ارتباط مردمی مرقوم فرمایید.

نام
* نام خانوادگي
شماره تماس
آدرس پست الكترونيكي
نام كشور
* توضيحات
 
امتیاز دهی
 
 

 

تعداد بازديد زيرپورتال
اين زيرپورتال امروز
تعداد بازديد اين صفحه: 285
  مقاله   گزارش   گفت‌وگو   يادداشت
 

بيشتر
بيشتر

 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


Powered By Sigma ITID.