يكشنبه 6 خرداد 1397   09:58:32
 

دوشنبه 23 خرداد 1390 چشم انداز صنعت نفت
 


چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق 1404
 با توجه به جایگاهی که صنعت نفت ایران از آن برخوردار است چشم انداز این صنعت از اهمیت بسیاری برخوردار است به طوریکه دراین رابطه اهداف گوناگونی برای آن درنظرگرفته شده است.

کاهش شدت انرژی کشور به کمتر از 0.3 (معادل تن نفت خام به ازای هزار دلار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 2000)، حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولید کننده نفت خام دراوپک که مستلزم حفظ فاصله مناسب ازنظرایجاد ظرفیت تولید با سایر رقبای این جایگاه است و دستیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی با توجه به ضرورت استفاده ازمخازن مشترک از جمله مواردی است که در چشم اندازصنعت نفت مورد توجه قرار گرفته است.

سایرموارد شامل؛ دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پالایشی به منظورایجاد بالاترین ارزش افزوده ازمنابع هیدروکربوری کشور، دستیابی به جایگاه اول منطقه ا لحاظ ارزش تولید مواد و کالاهای پتروشیمیایی به منظورایجاد بالاترین ارزش افزوده ازمنابع هیدرو کربوری کشورو نیل به جایگاه اول فناوری نفت و گازدر منطقه است.
 
تدوین برنامه پنجم توسعه نفت، گاز و پتروشیمی
 
یکی ازمهمترین مباحث صنعت نفت، تدوین برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه نفت، گازو پتروشیمی در راستای اهداف چشم اندازملی، منطبق برماموریتهای وزارت نفت و سیاستهای کلی نظام دربخش نفت و گاز است.
براین اساس باید بررسی کرد که دربخش نفت و گاز، امروز کجا هستیم؟ کجا می خواهیم باشیم؟ مجموعه اقداماتی که ما را ازموقعیت کنونی به جایگاه مطلوب آینده رهنمون می شوند، چیستند؟ منابع بخش نفت و گاز درآینده چه وضعیتی دارند و باید صرف چه برنامه هایی شوند؟
 
الزامات تدوین برنامه پنجم توسعه در صنعت نفت
 
الزام به استفاده کاراترازمنابع انرژی درفرآیند جهانی شدن اقتصاد، ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه، لزوم تفکر سیستمی و جامع نگر برنامه ریزی استراتژیک برای تبدیل کردن ایران به یک قدرت منطقه ای، توجه به ضرورت ایفای نقش برتر ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی برای تحقق بخشیدن به اهداف چشم انداز ملی در افق 1404و ضرورت تکیه برنامه بر نگاهی سیستماتیک برای زیربخشهای اصلی اقتصاد ایران از جمله الزامات تدوین برنامه پنجم توسعه درصنعت نفت به شمار می آید.
 
 
ویژگی های برنامه پنجم توسعه در صنعت نفت
 
ویژگی های برنامه پنجم توسعه درصنعت نفتشامل؛قالب سیستمی ازمجموعه اجزاء به هم پیوسته که با یکدیگردارای تبادل داده، اطلاعات، مواد و محصول هستند و یک حرکت هدفداررا انجام می دهند. همچنین اجزا و بخشهای مختلف برنامه دارای هماهنگی بوده و درقالب یک زنجیره ارزش درمجموع صنعت دیده شده اند.
 
تلاش برای تحقق اهداف صنعت نفت درچارچوب یک نظام برنامه ریزی استراتژیک با درنظرگرفتن عوامل محیطی(قوت،ضعف، فرصت و تهدید) و رعایت پویایی برای پاسخگویی به تغییرات محیطی درجهت نیازهای صنعت درروند تکاملی فعالیت های خود ازجمله موارد دیگری است که در این رابطه تاثیر گذار است.
 
اهداف کلان صنعت نفت و گاز ایران در برنامه پنجم توسعه
 
هدف 1: افزایش سهم و ارتقای جایگاه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی درسطح منطقه و جهان، افزایش استحصال و استخراج نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با کشورهای همسایه، افزایش ظرفیت پالایشی
افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی
هدف 2: استفاده بهینه از ذخایر هیدروکربوری کشور به عنوان پشتوانه و محرک توسعه پایدار اقتصادی کشور
هدف 3: استفاده از ظرفیت های صنعت نفت و گاز برای دفاع از منافع ملی
هدف 4: اعمال مدیریت انرژی به منظورجلوگیری از اسراف در مصرف سوخت کشور، کاهش شدت انرژی و اعطای یارانه‌های هدفمند
هدف 5: برقراری تعامل موثر و سازنده با کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی و ایفای نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی
هدف 6: تحقق سیاست‏هاى کلى اصل44 قانون اساسى در صنعت نفت
هدف 7: دستیابی به فناوری پیشرفته در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای نیل به جایگاه دوم علمی و فن آوری در منطقه
هدف 8: تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به "منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی"
هدف 9: افزایش بهره وری در حوزه های مختلف صنعت نفت در جهت رشد تولید ناخالص داخلی
 
راهبردهای هدف 1
 
تبیین جایگاه وزارت نفت و تعریف رابطه وزارت نفت با شرکتهای تابعه و اصلاح ساختارسازمانی و نظام اداری صنعت نفت، گسترش اکتشاف نفت و گاز به عنوان پشتوانه تولید نفت و گاز کشوردر پهنه سرزمین،
سرمایه گذاری در استحصال و استخراج میادین نفت و گازو اجرای طرح های توسعه میادین نفت و گازدر راستای افزایش توان تولید نفت خام و گاز طبیعی و بکارگیری روشهای ازدیاد برداشت جهت برداشت صیانتی ازمخازن و افزایش ضریب بازیافت میادین نفت کشورازجمله راهبردهای هدف 1 به شمارمی آید.
 
سایرموارد شامل؛ نوسازی و بهسازی تاسیسات تولید و بهره برداری ازمیادین نفت و گاز، توسعه پالایشگاههای موجود و احداث پالایشگاههای جدید متناسب با نیاز تولید و مصرف مدیریت شده ، استفاده از روشهای مختلف تامین مالی برای اجرای طرحهای نفت و گاز، ارتقاء سطح امنیت سرمایه گذاری و پشتیبانی ازسرمایه گذاری های خطرپذیر، توسعه ظرفیت مهندسان مشاور، پیمانکاران و سازندگان صنعت نفت و گاز کشور، شناسایی بازارهای جدید محصولات و خدمات مهندسی صنعت نفت و گاز، توسعه سرمایه گذاری در صنعت نفت و سرمایه گذاری در جهت افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی است.
 
سیاست های هدف 1
 
هدف 1 شامل سیاستهای گوناگونی است که از جمله می توان به مواردی مانند؛ تنظیم روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران و تصویب اساسنامه های شرکتهای تابعه وزارت نفت، محورقراردادن بخش خصوصی و افزایش نقش آن درامور تصدی گری با تاکید براداره واحدهای اقتصادی صنعت نفت درقالب بنگاه های اقتصادی، افزایش تحرک و کارآیى، حذف یا ادغام مدیریتهاى موازى و تأکید برتمرکز زدایى درحوزه‏هاى ادارى و اجرایى صنعت نفت واستفاده ازقراردادهای توام اکتشاف و توسعه جهت بکارگیری شرکتهای معتبر جهانی در برنامه های اکتشافی اشاره کرد.
 
سایر سیاستها شامل؛ اولویت و تاکید بر اکتشاف میادین گازی، انجام عملیات توصیف میدان توسط مدیریت اکتشاف و تهیه طرح توسعه میدان (MDP) قبل ازاجرای طرح توسعه، انجام فعالیتهای اکتشافی نفت و گاز بطوری که ذخایراکتشافی درطول برنامه حداقل معادل منابع برداشت شده ازمخازن باشد واعمال مشوقهای لازم برای شرکتهای تولیدی درتولید از میادین مشترک با کشورهای همسایه دراجرای طرحهای توسعه و با رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است.
 
 بهره برداری زود هنگام از میادین نفتی به منظورتامین منابع مالی جهت اجرای طرح های توسعه میادین نفتی، تزریق آب و گاز و بکارگیری روشهای نوین درمیادین نفتی به منظور بهره برداری حداکثرازاین میادین و جبران افت فشار، احداث پالایشگاههای میعانات گازی، اتکا به بخش خصوصی در احداث واحدهای پالایشی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی، مشارکت در حوزه های پائین دستی خارج از کشورشامل ایجاد پالایشگاههای مشترک به منظوراستفاده از نفت خام ایران به عنوان خوراک پالایشگاههای مذکورسایرسیاستهای هدف 1 به شمار می آید.
 
راهبردهای هدف 2
 
بهبود ترکیب دارایی ها ازفعالیتهای کم بازده به فعالیتهای با ارزش افزوده بالاتر درصنعت نفت، گاز و پتروشیمی، فراهم سازی رشد و توسعه صنایع جانبی نفت، گازو پتروشیمی و سایرصنایع انرژی بربهینه سازی الگوی پالایشی کشور، تسریع دراجرای طرحهای جمع آوری گازهای همراه به منظور حداقل سازی میزان گازهای سوزانده شده واحداث شیمی شهرها به منظور صرفه جویی درسرمایه گذاری تاسیسات زیربنایی و حمایت ازصنایع شیمیایی پایین دستی از جمله راهبردهای هدف 2 به شمارمی آید.
 
سایرموارد هم شامل؛ کاهش هزینه های تولید در زنجیره نفت و گاز، رساندن کیفیت محصولات و فرآورده های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به استانداردهای بین المللی و زیست محیطی به منظورافزایش کارایی اقتصادی، تلاش برای پیشگیری، کاهش و جبران آلودگی های هوا، آب و خاک ناشی از فعالیتهای نفت و گازو
ارتقاء شاخصهاى سلامت و بهداشت جسمى و روحى کارکنان صنعت نفت است.
 
سیاست های هدف 2
 
سیاست های هدف  2 هم ازمواردی مانند؛ اولویت تکمیل حلقه های زنجیره ارزش صنعت نفت، حمایت از بخش خصوصی دراحداث واحدهای پالایشی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی، توسعه جداسازی اتان، پروپان و بوتان از گاز طبیعی جهت تامین خوراک پتروشیمی، اصلاح اختلاط پروپان و بوتان درسوخت مایع مصرفی و آزاد سازی پروپان به منظوراستفاده از آن به عنوان خوراک برای توسعه صنایع پتروشیمی و حداقل سازی تولید نفت کوره و بهبود اقتصاد پالایشگاههای کشوردرجهت حداکثر سازی ارزش افزوده و بهینه سازی الگوی پالایشی کشورتشکیل شده است.
 
استفاده ازروشهای فاینانس خود گردان جهت تامین مالی طرحهای جمع آوری گازهای همراه، استفاده از فرآیندهای توأم پالایش جهت تأمین سوخت و تولید فرآورده های پتروشیمی، افزایش بهره وری به منظور کاهش هزینه های تولید، رعایت استانداردهای بین المللی صنایع پالایشی و پتروشیمی درزمینه مسایل زیست محیطی، کاتالیستی و کیفیتی، به صفررساندن گازهای سوزانده شده درمیادین نفتی، بکارگیری فناوریهای نوین و سازوکارهای توسعه پاک واعمال مدیریت جامع پساب و پسماند با تأکید برگسترش روشهای بازیافت دیگر سیاستهای این هدف را شامل می شود.
 
راهبردهای هدف 3
 
ایجاد ظرفیت ذخیره سازی نفت خام درداخل و خارج از کشور، متعدد کردن پایانه های صادراتی نفت خام  و فرآورده های نفتی، بهره برداری از موقعیت جغرافیایی کشور برای خرید، فروش، فرآوری، معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی، ارتقاء سطح امنیت عرضه داخلی و حداقل سازی اثرات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه و بحرانی وکاهش وابستگی صنعت نفت کشور در زمینه تجهیزات، ماشین آلات به خارج از کشوراز جمله راهبردهای هدف 3 به شمار می آید.
 
سیاست های هدف 3
 
سیاست های هدف 3 هم شامل؛ ایجاد ظرفیتهای ذخیره سازی نفت خام درسواحل دریای عمان و در بازارهای بالقوه نفت خام ایران، توسعه 5 منطقه ویژه اقتصادی- انرژی (منطقه ویژه پارس1 و 2، منطقه پالایشی بندرعباس، منطقه غرب کارون و منطقه جاسک) ، ترانزیت نفت و گازکشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه به بازارهای مصرف، اعمال مدیریت تامین سوخت گاز و سوخت مایع کشوردرشرایط بحرانی و بروز حوادث غیرمترقبه، مقاوم سازی تاسیسات و شبکه های انتقال و توزیع سوخت دربرابرزلزله و افزایش ظرفیت مهندسان مشاور، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات و ماشین آلات داخلی کشوربا استفاده از مشارکت با شرکتهای ترازاول جهانی است.
 
راهبردهای هدف 4
واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی و هدفمند سازی یارانه های انرژی، ترویج و گسترش فرهنگ صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی، ارتقاء تکنولوژی در تجهیزات و سیستمهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی، کاهش ضایعات و تلفات در بخش تولید، انتقال و توزیع انرژی، ایجاد ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی به منظور اصلاح ضریب بار، بهینه سازی سبد مصرف انرژی کشورو تاسیس یک نهاد سازمانی در وزارت نفت برای مدیریت تقاضای انرژی از جمله راهبردهای هدف 4 به شمار می آید.
 
سیاست های هدف 4
 
سیاست های هدف 4 هم از موارد گوناگونی تشکیل شده است از جمله می توان به مواردی مانند؛ استفاده از قیمتهای واقعی و پلکانی حاملهای انرژی و عقلایی کردن رفتار مصرف کننده، اعمال مشوقهای مالی و جریمه های رفتارمسرفانه انرژی با توجه به سطوح مختلف مصرف فرهنگ سازی در جهت کاهش اسراف، تسریع در جهت اجرای مقررات ملی ساختمان در زمینه صرفه جویی در مصرف انرژی درساختمانها وبرقرای نظام تشویق برای توسعه تولید و واردات مصالح، قطعات، تجهیزات و تأسیسات دارای کارآمدی بیشتر در بهره برداری و حفظ انرژی در ساختمان اشاره کرد.
 
سایرموارد شامل؛ توسعه آموزشهای تخصصی و عمومی به مردم درزمینه بهینه سازی مصرف انرژی ، تسریع و گسترش مصرف گاز طبیعی به جای فرآورده های نفتی در صنایع، حمل و نقل و برق، تدوین الگوی مصرف براساس ویژگیهای هر گروه از مصرف کنندگان، تدوین الگوی بهینه جایگزینی اقتصادی بین حاملهای انرژی، اجرای ترکیب بهینه ناوگان حمل و نقل برای مصرف سوخت طبق سبد بهینه، بهینه سازی سیستم انتقال فرآورده ها در صنعت نفت کشوروجلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی درمناطق مرزی است.
 
ادامه سیاست های هدف 4
 
با توجه به گستردگی سیاستهای هدف 4 موارد دیگری هم در این رابطه وجود دارد که از جمله می توان به ؛ اختصاص بخشی از مطالب کتب درسی درمقاطع مختلف تحصیلی و گنجاندن واحدهای درسی مدیریت انرژی در کلیه رشته های دانشگاهی، گسترش رشته های مرتبط با مدیریت انرژی در دانشگاههای کشور، ممنوعیت احداث نیروگاههای گازی جدید جهت تولید برق پایه و تبدیل نیروگاههای گازی موجود به نیروگاه سیکل ترکیبی و استفاده از CHP) ، الزام وزارت صنایع و معادن در جهت تولید خودروهای سواری دیزلی و گاز سوز مطابق با آخرین استانداردهای جهانی و نوسازی و ارتقا فناوری شبکه های انتقال و توزیع انرژی اشاره کرد.
 
تسریع دراجرای پروژه های ذخیره سازی گاز طبیعی دردست اقدام ، تنوع بخشی و استفاده اقتصادی در مصرف حاملهای انرژی، توسعه مصارف حرارتی ذغال سنگ درنیروگاهها و واحدهای صنعتی، تدوین سند ترکیب بهینه سوخت در بخش حمل و نقل، تدوین معیارمصرف انرژی در تجهیزات، فرآیندها و سیستمهای انرژی و بازنگری آنها، انجام ممیزی انرژی در جهت مدیریت مصرف انرژی در بخش صنعت و ساختمان دیگر سیاستهای است که در این رابطه وجود دارد.
 
سایر موارد هم شامل؛ توسعه سیستمهای حمل و نقل انبوه بار و مسافر و سیستم حمل و نقل ترکیبی، ایجاد و توسعه زیرساختها برای کاهش سیستماتیک تقاضای سفر واستفاده ازخدمات الکترونیک، تبدیل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به شرکت مدیریت تقاضا و بهینه سازی مصرف سوخت و تامین منابع مالی مورد نیاز بهینه سازی سیستم های مصرف کننده انرژی با مسئولیت شرکت مدیریت تقاضا و بهینه سازی مصرف سوخت است.
 
راهبردهای هدف 5
 
بهره برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید، فروش، معاوضه، انتقال، فرآوری و ذخیره سازی نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی، شناسایی بازارهای جدید خدمات فنی- مهندسی و محصولات صنعتی صنعت نفت و گاز، مدیریت ریسک و کاهش آسیب پذیری ناشی از نوسانات قیمت تولیدات پایین دستی، استفاده از ظرفیتهای صنعت نفت در جهت اعتلاى شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهورى اسلامى ایران درمنطقه و نظام بین‏المللی واستفاده مناسب از کیلومترها مرزآبی و ارتباط با آب های بین المللی و قابلیت ایجاد اسکله‌ها و بنادرصادراتی شامل پتانسیل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان راهبردهای هدف 5 را تشکیل می دهد.
 
سیاست های هدف 5
 
انتقال منابع نفت و گاز کشورهای حوزه دریای خزر وآسیای میانه به بازارهای مصرف، صادرات گاز طبیعی با توجه به مزیتهای نسبی اقتصادی و امکانات موجود کشور، تدوین دیپلماسی فعال، سازنده و اقتصادی در حوزه انرژی (نفت و گاز) ، حضور موثر و فعال درمجامع بین المللی انرژی واحداث خط لوله اختصاصی جهت صادرات گاز و پرهیز از تداخل مسیرهای صادراتی با مصارف داخلی سیاستهای هدف 5 را تشکیل می دهد.
 
سایر این سیاستها شامل؛ گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا درتجارت، سرمایه گذاری و فن آوری در صنعت نفت، حمایت ازسرمایه گذاری های مشترک با شرکتهای صاحب فناوری در صنعت نفت، ایجاد فرصت برای بخش خصوصی داخلی برای ورود به تجارت نفت، گاز و پتروشیمی ، توسعه ظرفیت بورس نفت، گاز و پتروشیمی و تقویت همکارى‏هاى دوجانبه، منطقه‏اى و بین‏المللى با اولویت کشورهاى همسایه است.
  
راهبردهای هدف 6
 
حمایت از شکل‏گیرى بازارهاى رقابتى و ایجاد ساختارهاى مناسب براى ایفاى وظایف حاکمیتى (سیاست گذارى، هدایت و نظارت) مهمترین راهبردهای هدف 6 را تشکیل می دهد.
 
سیاست های هدف 6
 
محورقراردادن بخش خصوصی و افزایش نقش آن درامور تصدی گری با تاکید براداره واحدهای اقتصادی صنعت نفت در قالب بنگاه های اقتصادی، اتکا به بخش خصوصی در احداث واحدهای پالایشی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی، رفع موانع قانونی بخش غیر دولتی در واردات و عرضه فرآورده های نفتی، واگذاری امور پخش فرآورده های نفتی به بخش غیردولتی، ایجاد فرصت برای بخش خصوصی داخلی برای ورود به تجارت نفت، گاز و پتروشیمی و لغو کلیه امتیازات شرکتهای دولتی نسبت به شرکتهای خصوصی و تعاونی در عقد قرارداد از جمله سیاستهای هدف 6 به شمار می آید.
 
دیگر سیاستها شامل؛ محدود کردن نقش دولت در بخش نفت به اعمال حاکمیت و مالکیت ثروت ملی و عملیات بالادستی ، تسریع در واگذاری مجتمع های پالایشی و پتروشیمی به بخش خصوصی توانمند جهت تضمین تکمیل طرحهای در دست اجرا، واقعی کردن قیمت نهاده ها و محصولات پالایشی و پتروشیمی با هدف زمینه سازی برای حضور بخش خصوصی در بازارهای رقابتی منطقه ای و جهانی و مشارکت با بخش غیردولتی در تولید علم و فن آوری است.
 
در خصوص دیگر سیاستها می توان به مواردی مانند؛ ارایه تسهیلات ازمنابع صندوق توسعه ملی به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازده مناسب اقتصادی و بستر سازی در جهت ایجاد شرکتهای مهندسی و شرکتهای خدمات انرژی اشاره کرد.
 
راهبردهای هدف 7
 
تدوین استراتژی های توسعه سرمایه های انسانی صنعت نفت، تدوین استراتژی های دستیابی به فن آوری های نوین درصنعت نفت، گاز و پتروشیمی، گسترش تحقیقات در جهت پیوند علم و فن آوری با فرآیند تولید و عرضه انرژی، حمایت و پشتیبانی از کارآفرینی در صنعت نفت، جذب، نگهداری و بهسازی سرمایه های انسانی آموزش دیده، ممتاز و جوان وتدوین سند بهره وری منابع انسانی صنعت نفت از جمله راهبردهای هدف 7 به شمار می آید.
سایر موارد شامل؛ جذب برترین استعدادها جهت توسعه پیچیده ترین فناوری، افزایش بودجه تحقیق و پژوهش درشرکت های اصلی تابعه وزارت نفت، گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فن آوری دربخش نفت، ارتباط موثربین دانشگاهها و مراکز پژوهشی با شرکتهای اصلی صنعت نفت و تلاش برای توسعه صادرات به ویژه دربخش خدمات با فناورى بالا درصنعت نفت است.
 
سیاست های هدف 7
 
در خصوص سیاستهای هدف 7 می توان به مواردی مانند؛ بکارگیری و تربیت مدیران نسل آینده در سطح استانداردهای جهانی با توجه به شاخصه های دانایی، دین باوری و تعهد سازمانی، کسب و انتقال تکنولوژیهای نوین در بخش بالادستی نفت و گاز، کسب دانش فنی مکانیزمهای تولید و بهره برداری از مخازن کربناته شکافدار نفت و گاز، کسب دانش فنی مکانیزمهای تولید و بهره برداری از میادین نفت سنگین و فوق سنگین و
توسعه فن آوری های پالایش نفت خام های سنگین و فوق سنگین و دستیابی به فن آوریهای جدید نانو تکنولوژی و بایو تکنولوژی در این بخش اشاره کرد.
 
سایرموارد هم شامل ؛ ارتقاء سطح فن آوری های مورد استفاده در بخش پالایش نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی، توسعه فناوری های پلاستیک های صنعتی ، توسعه و گسترش فناوری اطلاعات درکلیه سطوح صنعت نفت، توسعه رشته های مرتبط با صنعت نفت و گازدردانشگاههای داخل کشورو تقویت تقاضا برای استفاده از دستاوردهای فعالیتهای R&D در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است.
 
ادامه سیاستهای هدف 7
 
با توجه به گستردگی سیاستهای این بخش، سایر موارد شامل؛ مشارکت با بخش غیردولتی در تولید علم و فن آوری، تسریع در استقرارنظام جامع پژوهش و فن آوری، گسترش پژوهشهای کاربردی در جهت پیشبرد اهداف صنعت نفت، برقراری نظام ویژه پرداخت و جذب بر اساس استعدادها وایجاد فضای کار پویا و پرتکاپو و فراهم ساختن شرایط رشد علمی و فنی برای فارغ التحصیلان ممتاز و مهندسی شغل شامل غنی سازی شغل (Job Enrichment) و توسعه شغلی (Job Enlargement) و گردش شغلی (Job Rotation)  است.
 
در خصوص سایر موارد هم می توان به؛ ارتقاء منزلت اجتماعی، ارتقاء سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوری ها و کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان،
حمایت از پایان نامه های تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با نیازهای صنعت نفت و    
تجهیز شرکتهای داخلی به امکانات و وسائل پیشرفته در قالب قراردادهای شرکتهای اصلی اشاره کرد.
 
راهبردهای هدف 8
 
تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، برنامه ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی و گسترش فعالیت‏هاى اقتصادى در مناطق مرزى، سواحل و جزایر جنوبى با استفاده از ظرفیت‏هاى صنعت نفت و گاز از جمله راهبردهای هدف 8 به شمار می آید.
 
سیاست های هدف 8
 
تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی
ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازده مناسب اقتصادی
حداکثر استفاده از منابع خارجی در تأمین مالی پروژه ها و طرحهای صنعت نفت وآزاد سازی منابع ارزی داخلی جهت حفظ ذخایر راهبردی ارزی از جمله سیاستهای این بخش است.
 
سایر موارد شامل؛ توسعه صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی، توسعه صنایع پشتیبانی نفت و گاز،
توسعه صنایع انرژی بر، استفاده از ساز و کارهای حقوق مالکانه واولویت توسعه سواحل دریای عمان با احداث پایانه دوم و انبار نفت خام است.
 
راهبردهای هدف 9
 
افزایش ضریب بازیافت در مخازن نفتی، بهینه سازی الگوی پالایشی کشور، ارتقاء سطح تولید و فروش محصولات پتروشیمیایی با ارزش افزوده بالاتر، ارتقاء سطح بهره وری منابع انسانی در حوزه های مختلف صنعت نفت، افزایش بهره وری انرژی در سیستمهای عرضه و تقاضای انرژی و برقراری بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های اصلی وزارت نفت از جمله راهبردهای هدف 9 به شمار می آید.
 
سیاست های هدف 9
 
 در خصوص سیاستهای این نوع هدف گذاری می توان به مواردی مانند؛ تزریق آب و گاز و بکارگیری روشهای نوین درمیادین نفتی به منظور بهره برداری حداکثرازاین میادین و جبران افت فشار، حداقل سازی تولید نفت کوره و بهبود اقتصاد پالایشگاههای کشور درجهت حداکثر سازی ارزش افزوده و بهینه سازی الگوی پالایشی کشور، توسعه جداسازی اتان، پروپان و بوتان از گاز طبیعی جهت تامین خوراک پتروشیمی اشاره کرد.
  
دیگرموارد شامل، اصلاح اختلاط پروپان و بوتان در سوخت مایع مصرفی و آزاد سازی پروپان به منظوراستفاده از آن به عنوان خوراک برای توسعه صنایع پتروشیمی، سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی پتروشیمی که خوراک آنها از صنایع پتروشیمی اولیه هستند، استفاده از فرآیندهای توأم پالایش جهت تأمین سوخت و تولید فرآورده های پتروشیمی، ایجاد فضای کار پویا و پرتکاپو و فراهم ساختن شرایط رشد علمی و فنی برای فارغ التحصیلان ممتاز و مهندسی شغل شامل غنی سازی شغل (Job Enrichment) و توسعه شغلی (Job Enlargement) و گردش شغلی Job Rotation)) است.
 
 
ادامه سیاست های هدف 9
 
با توجه به گستردگی اهداف این بخش سایر سیاستها شامل؛ تدوین معیار مصرف انرژی در تجهیزات، فرآیندها و سیستمهای انرژی و بازنگری آنها، بستر سازی در جهت ایجاد شرکتهای مهندسی و شرکتهای خدمات انرژی، تسریع در جهت اجرای مقررات ملی ساختمان در زمینه صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها، برقرای نظام تشویق برای توسعه تولید و واردات مصالح، قطعات، تجهیزات و تأسیسات دارای کارآمدی بیشتر در بهره برداری و حفظ انرژی در ساختمان والزام حداکثر استفاده از موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی در ساخت و سازها است.
 
در خصوص سایر سیاستها می توان به مواردی مانند؛ بهبود بازده انرژی در واحدهای صنعتی از طریق بکارگیری فناوریهای جدید و بازیافت انرژی، انجام ممیزی انرژی در جهت مدیریت مصرف انرژی دربخش صنعت و ساختمان، تولید همزمان برق و حرارت درجهت افزایش راندمان کلی سیستم، ممنوعیت احداث نیروگاههای گازی جدید جهت تولید برق پایه و تبدیل نیروگاههای گازی موجود به نیروگاه سیکل ترکیبی و استفاده از CHP (5)  و الزام وزارت صنایع و معادن در جهت گسترش تولید خودروهای سواری دیزلی و گاز سوز مطابق با آخرین استانداردهای جهانی اشاره کرد.
 
توسعه سیستمهای حمل و نقل انبوه بارو مسافر و سیستم حمل و نقل ترکیبی، ایجاد و توسعه زیر ساختها برای کاهش سیستماتیک تقاضای سفر و استفاده از خدمات الکترونیک، بهینه سازی سیستم انتقال نفت و گاز، اجرای نظام پرداخت کارمزدی در ازای واحد تولید در شرکتهای تولیدی تابعه وزارت نفت و طراحی شاخصهای لازم برای برقراری بودجه عملیاتی دیگر سیاستهای هدف 9 را تشکیل می دهد.
 
چشم انداز صنعت نفت در "سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404"به شرح ذیل تعریف گردیده است :
اولین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش 
دومین تولیدکننده نفت در اوپک
سومین تولیدکننده گاز در جهان
دارای جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه
با توجه به چشم‌انداز ترسیم شده در این سند، صنعت نفت کشور بایستی نقش راهبری خود را از طریق دنبال نمودن سیاست‌های زیر، براساس مأموریت تعریف شده در قانون تأسیس وزارت نفت و نیز سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی بهبود بخشد.
 
مأموریت وزارت نفت 
به موجب مفاد ماده سه قانون تأسیس وزارت نفت مصوب مهرماه 1358، هدف از ایجاد وزارت نفت، اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته به آن در بهره‌برداری و بازاریابی است. اهمّ این وظایف
به شرح زیر می‌باشد:
صیانت از ذخایر و بهره‌برداری صحیح و مناسب از منابع نفت وگاز و حفظ و نگهداری تأسیسات آن
کوشش در توسعه دانش فنی مربوطه در جهت خودکفائی هر چه بیشتر و بی نیازی از خارج
نظارت بر امور مربوط به صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز و محصولات پتروشیمی و تصویب نهائی قراردادهای مربوط به امور مذکور و سایر قراردادها
برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های بزرگ سرمایه‌ای و نحوه تأمین منابع مالی لازم برای آنها
تهیه و تدوین سازمان ستادی وزارت نفت و ساختار کلی شرکت‌های تابعه، نظارت بر سازماندهی شرکت‌های مذکور و حصول اطمینان از رعایت اصول مصوب و تبعیت از هدف‌ها و خط مشی‌های کلی
 
سیاست‌های کلان صنعت نفت
شناسائی کل منابع هیدروکربوری در پهنه سرزمین با اولویت مخازن مشترک
افزایش ظرفیت تولید در صنعت نفت و گاز با هدف افزایش یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و اوپک با توجه به افزایش تقاضای جهانی برای نفت و نیز برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز و جلوگیری از هدر رفت ذخائر هیدروکربوری از طریق افزایش ضریب بازیافت
افزایش سهم گاز در سبد مصرف انرژی کشور، از طریق جایگزینی مصرف فرآورده‌های نفتی مایع با گاز طبیعی
تلاش در جهت صدور گاز طبیعی به کشورهای همسایه، از طریق خط لوله و به سایر کشورهای جهان منطقه خاور دور، از طریق تولید گاز طبیعی مایع شده
عبور از تنش‌زدایی و ارتقای سطح همکاری با دیگر کشورهای منطقه و اعضای اوپک، به منظور ایفای نقش موثر در تأمین انرژی، ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت و کسب درآمد عادلانه
حرکت به سوی جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت‌خام و گاز طبیعی و حمایت و تقویت زنجیره تولید پائین دستی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از طریق :
الف) ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی در صنایع پتروشیمی جهت دستیابی به اهداف چشم‌انداز
ب) ایجاد ظرفیت‌های جدید پالایشی به ویژه برای پالایش میعانات گازی و نیز نفت‌خام تولیدی بسیار سنگین
تعامل با کشورها و شرکت‌های صاحب فناوری‌های پیشرفته در استخراج نفت، برای جذب فناوری و منابع مالی خارجی و نیز حمایت از پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
تقویت نگرش مدیریت بنگاهداری اقتصادی و اصلاح ساختار شرکت‌های تابعه نفت، روان‌سازی مقررات در جهت افزایش بهره‌وری و روزآمد ساختن شرکت‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کشور و ارتقاء آنها به سطح شرکت‌های بین‌المللی فعال و قابل رقابت اقتصادی در این بخش‌ها و تعیین دقیق رابطه مالی بین دولت و بخش نفت و گاز براساس اصول تجارت و روش‌های بنگاهداری
بهینه‌سازی مصرف انرژی همراه با کاهش شدت انرژی مصرفی در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور از طریق مدیریت و سرمایه‌گذاری لازم جهت کاهش میزان مصرف داخلی مواد هیدروکربوری و افزایش نسبت صادرات به تولید
 تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد بالاخص در بخش بالادستی نفت (مانند رشته‌های مهندسی مخازن نفت، حفاری، اکتشاف و مدیریت مخازن)
 انجام پژوهش‌های مورد نیاز صنعت نفت بالاخص در بخش بازیافت مخازن و تولید دانش فنی فرایندهای تولید فرآورده‌های نفتی
 حداکثرسازی ارزش افزوده صنعت نفت و گاز کشور از طریق هم‌افزایی مزیت‌های نسبی با توسعه سرمایه‌گذاری در منابع و صنایع نفت و گاز، پالایش، صنایع پتروشیمی، صنایع انرژی‌بر و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها (از جمله صنایع و خدمات دریایی مرتبط)
 حمایت از ایجاد و تقویت بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت کشور به ویژه در بازرگانی نفت و نیز صنایع پائین دستی، صنایع و خدمات پشتیبان صنعت نفت، خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی با هدف حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی
 ایجاد مرکزیت جذب، تولید و انتقال و ارتقاء فناوری‌های نوین صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در منطقه خلیج‌فارس از طریق تعامل سازنده با کشورها و شرکت‌های مؤثر در عرضه فناوری نفت و گاز در بازارهای جهانی و تقویت مؤسسات تحقیقاتی، علمی، فنی و توسعه مراکز R&D داخلی فعال در امور نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش همکاری شرکت‌ها با نهادهای علمی و تحقیقاتی بین‌المللی
 حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای منطقه و یا ادغام شرکت‌های مرتبط در بخش‌های پتروشیمی و صنایع پائین دستی نفت با هدف ایجاد شرکت‌های بزرگ تأثیرگذار در مقیاس جهانی
 مشارکت و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در امور اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز و حضور در طرح‌های سرمایه‌گذاری مختلف بالادستی و پائین دستی در خارج از کشور با اولویت کشورهای منطقه و آسیا با هدف تضمین بازار و تقویت تعامل بین‌المللی
 ایجاد مرکزیت خدمات مالی، بازارهای پولی، سرمایه، بیمه، بورس کالا، تجهیزات و امکانات صنایع نفت و گاز و خدمات لازم از طریق این بازارها برای کشورهای منطقه و نیز ایجاد مرکز جذب سرمایه و تأمین منابع مالی مورد نیاز از بازارهای جهانی با تأسیس نهادهای مالی مشترک
 تأثیرگذاری در مدیریت بازار نفت و گاز منطقه و استفاده از موقعیت ژئوپلتیک کشور در حمل و انتقال نفت‌خام و فرآورده‌های آن، گاز طبیعی، مواد پتروشیمی و معاوضه نفت‌خام برای تصفیه در پالایشگاه‌های کشور
 تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌های لازم توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع انرژی بر در مناطق مستعد کشور با اولویت جزایر و سواحل شمال خلیج‌فارس
 
چشم انداز و ماموریت شرکت ملی نفت
چشمانداز شرکت ملی نفت ایران (Vision)
شرکت ملی نفت ایران، پیشگام در میان شرکتهای ملی نفت با عملکردی تجاری و یکپارچه در عملیات بالادستی، بازاریابی و معاملات بینالمللی نفت و گاز است. این شرکت در بازار داخلی و بطور فزاینده و موثر در عرصه بینالمللی (تجارت بینالمللی هیدروکربوری و دانش فنی)، حضور داشته و حافظ منافع ملی و بینالمللی کشور در بلندمدت خواهد بود.
 
 ماموریت/ رسالت شرکت ملی نفت ایران (Mission)
انجام فعالیتها در چارچوب موازین تجاری و به روشی سودآور در داخل و خارج از کشور،
در راستای تامین نیاز مشتریان و یاری رساندن به فرایند توسعه کشور.
 
اهدافکیفی، خط مشی‌های و سیاست‌های کلی نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران در برنامه پنجساله پنجم توسعه (93-1389)
اهداف کیفـی

1- اداره اقتصادی شرکت ملی نفت بر اساس اصول تجاری
2- افزایش سهم و ارتقای جایگاه شرکت ملی نفت در بازار نفت و گاز
3- افزایش درآمد و سودآوری
4- ارتقای سطح کیفی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در شرکت ملی نفت ایران
5- ارتقای بهره‌وری،کیفیت و بازمهندسی فرایندها
6- گسترش استفاده از فناوری اطلاعات
7- توسعه کیفی نیروی انسانی
8- ارتقای سطح کیفی مدیریت پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگانکالا و مواد
9- صیانت از منابع نفت و گاز
10- اولویت بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز
11- جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در صنایع بالادستی نفت و گاز
12- توسعه و تقویت صنایع مکمل فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز
13- خوداتکایی در صنایع بالادستی نفت و گاز
14- جذب، تولید و انتقال دانش فنی
 
خط‌مشی‌های اساسـی
اکتشاف و توسعه
1- تعریف مناسبی از بخش بالادستی به صورت "واحدهای تجاری" در راستای سیاست مدیریت مخزن
2-ایجاد بستر مناسب سیاسی، مالی و قانونی برای تشویق تولیدکنندگان داخلی جهت سرمایه‌گذاری
در تولید تجهیزات و ملزومات مورد نیاز شرکت ملی نفت
3-بررسی قابلیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای میادین مختلف نفت و گاز در راستای ایجاد جوّ رقابت در بخش بالادستی
4-برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای شرکت با لحاظ نمودن تقدم منابع مشترک به نحوی که مستلزم حداکثر استفاده از این فرصت‌ها توسط بنگاه‌های داخلی باشد.
5-ایجاد فضای رقابتی برای شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری داخلی در جهت همکاری با شرکت‌های خارجی و در راستای ارتقای سطح فناوری
6-تنظیم عملیات اکتشافی و توسعه‌ای در جهت استفاده از تولیدات و امکانات بازار داخلی
7-ارتقای سطح توان سازمانی و سیستم‌های نظارتی بر فعالیت‌های توسعه‌ای خصوصاً سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نظارت بر حسن انجام آن
 تولید و بهره‌برداری
1-  مدیریت علمی مخازن در چارچوب معیارهای اقتصادی و مبانی تجاری، از طریق ارتقای سطح تکنولوژی، بهینه‌سازی روش‌های تولید و اجرای برنامه‌های صیانت از منابع (تزریق آب، گاز و . . . )
2- افزایش بهره‌وری تأسیسات بهره‌برداری به وسیله اصلاح ساختارها، بالابردن انگیزه و دانش کارکنان و توجه به مدیریت علمی بهره‌برداری و نگهداری
3- تسریع در تکمیل طرح بازگردانی گاز کلاهک
4- تکمیل و احداث واحدهای جمع‌آوری گاز همراه
5- اجراء و اتمام سریع طرح‌های اندازه‌گیری در کلیه مبادی تحویل نفت و گاز
6- اصلاح سیاست‌های عرضه نفت‌خام به پالایشگاه‌های داخلی از طریق تعدیل مکانیسم قیمت‌گذاری در چارچوب مبانی تجاری و افزایش سهم صادرات در سبد عرضه نفت خام
7- تعدیل فرایند داده - ستانده شرکت ملی نفت ایران با سایر شرکت‌‌های اصلی وزارت نفت در چارچوب ملاحظات تجاری
8- سامان‌بخشی به مراکز تولید و بهره‌برداری به وسیله افزایش سطح خدمات، اصلاح ساختار و نزدیک کردن حوزه‌های عملیاتی و ستادی
9-حداکثر بهره‌برداری از میادین فلات قاره، میادین دارای شبکه جمع‌آوری گاز، میادین مشترک و برداشت متوازن از مخازنی که شبکه آبده مشترک دارند.
صادرات
1- بهبود روش‌های بازاریابی نفت‌خام و ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی نفت
2-تنظیم سیاست‌های صادراتی گاز با توجه به برنامه‌های مصرف و تزریق داخلی
3-بهره‌گیری هرچه بهتر از ویژگی‌های ژئوپلتیک ایران در منطقه در جهت به حداکثر رساندن منافع اقتصادی ناشی از تجارت نفت‌خام و سایر مشتقات نفتی 
مدیریت منابع انسانی

1- افزایش سطح خدمات رفاهی، مالی و اداری و نظم‌بخشیدن به این امور در جهت کرامت بخشیدن به نیروی انسانی
2- ساماندهی زیرساخت‌های توسعه‌ای لازم در مناطق نفتخیز کشور برای جذب نیروی انسانی کارآمد در این مناطق
3- تنظیم سیاست‌های توسعه سازمانی بر اساس ارتقای بهره‌وری و استفاده بهینه از نیروهای موجود به جای گسترش حجم دیوان‌سالاری و نیروی انسانی صنعت
4- توسعه آموزش نیروی انسانی و برنامه‌ریزی برای جذب نیروی متخصص
ساختار سازمانی
1- ایجاد ساختارهای سازمانی بر مبنای مدیریت مخازن و یا واحدهای بهره‌برداری
2-اصلاح ساختار سازمانی در جهت افزایش توان عملیاتی و کاهش هزینه‌های جاری به وسیله هم‌افزائی توان پراکنده موجود
3- تلاش برای کاستن از حجم دیوان‌سالاری صنعت به وسیله ادغام قسمت‌های موازی، شرکت‌ها و کاهش حجم قسمت‌های خدماتی و ستادی
4- حاکم کردن فرهنگ قانون‌مداری و ضابطه‌مندی به وسیله توسعه زیرساخت‌های قانونی، تعریف دقیق وظایف و حدود و ثغور شرکت‌‌های تابعه و سازوکارهای نظارتی
5- هدفمند نمودن اصلاحات ساختار سازمانی از طریق پیوند بین اهداف و خط‌مشی‌های "بهبود بهره‌وری کیفیت" و "اصلاحات ساختار سازمانی"
6-بهبود ساختارهای سازمانی با نگرش کاهش تصدی‌گری و رویکرد بنگاه اقتصادی
سیاست‌های مالی

1- ساماندهی سیاست‌های مالی در جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام و انجام طرح‌هایی که از نظر اقتصادی و عملیاتی در اولویت قرار دارند.
2-تلاش برای استفاده حداکثر از منابع مالی داخلی جهت انجام پروژه‌های توسعه‌ای و صیانتی مخازن نفت و گاز
3- بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی در انجام طرح‌ها با درنظر گرفتن منافع ملی بلندمدت
4-تنظیم سیاست‌های مالی شرکت ملی به نحوی که انجام فعالیت‌های توسعه‌ای بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری به صورتی متعادل در کنار هم رشد کنند.
تحقیق و توسعه

1- استفاده از توان مراکز تحقیقاتی اعم از صنعت نفت و غیره در جهت حل مسائل صنعتی و ارتقای سطح تکنولوژی
2-گسترش فرهنگ تحقیق و توسعه در زمینه مسائل ساختاری شرکت ملی نفت ایران در راستای بهبود روند اصلاحات
3-کاربردی نمودن موضوعات تحقیقاتی و پژوهشی در جهت افزایش بهره‌وری فعالیت‌های عملیاتی و اجرائی
بهره‌وری
 

1-  نهادینه کردن حرکت بهبود بهره‌وری در سطح شرکت ملی نفت ایران جهت افزایش اثربخشی و کارآئی سیستمها
2- استفاده از مشاوران داخلی و خارجی مجرب در جهت تشکیل گروه‌های "بهبود بهره‌وری و کیفیت" در سطح شرکت ملی نفت ایران
3-برنامه‌ریزی و ایجاد تعهد در جهت همکاری مدیران شرکت‌های تابعه برای انجام پروژه‌های مدیریت کیفیت
4-بهینه‌سازی فرایندهای موجود با نگرش حداکثر نمودن کارآئی و حداقل نمودن هزینه
فناوری اطلاعات

1-  استقرار و توسعه سیستم‌های جامع اطلاعات مدیریت (MIS) جهت افزایش کارآئی و اثربخشی جریان اطلاعات در سیستم
2-استفاده از فناوری نوین اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی برای مکانیزه کردن اطلاعات فرایندهای فنی، مهندسی، عملیاتی و افزایش ظرفیت‌ها
3-توسعه دانش "استفاده حداکثر از فناوری IT " در کلیه سطوح مدیریت و کارکنان شرکت ملی نفت ایران
4-برنامه‌ریزی جهت برآورده نمودن نیازمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز به منظور بکارگیری فناوری اطلاعات (IT) در تمامی سطوح شرکت‌ها/ مدیریت‌ها
 

سیاست‌های کلی نفت و گاز

1- اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش مخازن نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور
2-افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی
3-افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و جایگزینی گاز با فرآورده‌های نفتی و صادرات
4-گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی . . . و مهندسی انرژی در سطح بین‌المللی وارتقای فناوری در زمینه‌منابع و صنایع نفت و گاز
5-تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امر نفت و گاز در بخش‌های مجاز قانونی
6-بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیائی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی
7-جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی
8- اصلاح ساختار سازمانی و نظام برنامه‌ریزی
9- اصلاح ساختار قیمت حامل‌های انرژی در جهت تأمین اهداف تجاری شرکت ملی نفت ایران
10-     تعمیق ساختار بخشی موجود در جهت ایجاد روابط شفاف میان بخش‌های مختلف شرکت ملی نفت ایران (نظام نظارت بر عملکرد، تخصیص منابع براساس توان تجاری شرکت‌های فرعی، عزل و نصب مدیران)
11-      اصلاح ساختار تجاری بین‌الملل شرکت ملی نفت در جهت سرمایه‌گذاری، اجرای طرح‌های تولید مشترک نفت و گاز، تأمین اعتبار مالی از بازارهای سرمایه بین‌المللی
12-    استفاده از رویکرد محک‌زنی (Benchmarking) جهت اصلاح ساختارها و فرایندها و نظام‌های برنامه‌ریزی
13-     ایجاد ساختار مناسب برای مطالعه مداوم میادین نفت و گاز برای عملیاتی نمودن برنامه‌های اصلاح ضریب برداشت نفت و گاز (EOR)        
14-    تدوین سبد دارائی شرکت ملی نفت (Portfolio) در جهت تجاری شدن و تخصیص مناسب منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات
15-    تعیین روابط تجاری بین شرکت‌های ملی نفت و دولت با توجه به الگوهای بهره مالکانه و دیگر گزینه‌ها
16-    توسعه برنامه‌های توسعه مخازن نفت وگاز با لحاظ سبد دارایی شرکت ملی نفت و سهم سرمایه‌گذاری دولت با توجه به تمایلات سیاسی، اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی
17-    تأکید بر توسعه میادین گاز با توجه به موارد ذیل:
-       با توجه به افزایش مستمر مصرف داخل برای جایگزینی با فرآورده‌های نفتی و تحت پوشش کامل قرار دادن بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی و نیروگاه‌ها
-       افزایش رو به تزاید مصرف گاز در بخش تزریق میادین نفتی با توجه به برنامه‌های EOR و کاهش فشار مخازن
18-    پیاده‌‌سازی نظام مدیریت کیفیت جامع در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه در راستای بهبود بهره‌وری
19-    بازمهندسی ساختارهای سازمانی براساس اصول بنگاهداری، رقابت بین‌المللی و بهره‌وری در شرکت ملی نفت ایران
20-    استفاده از فناوری اطلاعات (IT) به منظور بهینه کردن فرایندهای مدیریتی (برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل) و فرایندهای عملیاتی
 
راهکارهای اجرایی
1- اولویت اکتشاف گاز طبیعی نسبت به نفت‌خام
2-اولویت اکتشاف نفت و گاز طبیعی در میادین مشترک دریایی و خشکی
3- اولویت اکتشاف نفت و گاز طبیعی در حوزه‌های ذیل:
-       رسوبی زاگرس، شامل نواحی فروافتاده دزفول تا دشت آبادان و شمال خلیج فارس با عنایت به اولویت‌گذاری برای کشف نفت در ناحیه دزفول شمالی و دشت آبادان، ناحیه خلیج فارس و دریای عمان، ناحیه فارس و ناحیه لرستان
-       رسوبی کپه داغ و گرگان، با عنایت عمده به میادین مشترک
-       رسوبی مغان با توجه به شرایط خاص مخزنی میادین کشف شده به منظور دستیابی به دانش فنی برای بهره‌برداری اقتصادی در این منطقه
-       رسوبی ایران مرکزی، با توجه به لزوم شناخت منطقه عمومی خزر جنوبی به ویژه با تکمیل مراحل اکتشافی و رسیدن به نفت
4-واگذاری خدمات اکتشافی نظیر نقشه‌برداری، ژئوفیزیک، هیدروگرافی، راهسازی و حفاری از طریق خدمات پیمانکاری
5-   تقویت توان فناوری اکتشاف از طریق آموزش مستمر، بازآموزی و انجام فعالیت مشترک با شرکت‌های نفتی عمده، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های خدماتی نفتی و مهندسین مشاور معتبر دنیا
6-استفاده از شرکت‌های عمده نفتی و مهندسی و مراکز تحقیقاتی معتبر دنیا در قالب قراردادهای پیمانکاری یا خدمات فنی
7-تقویت ظرفیت ملی اکتشاف از طریق کمک به ایجاد، راه‌اندازی و تقویت نهادهای مهندسی مشاور و پیمانکاری داخلی در بخش خصوصی
8-افزایش تولید نفت خام از طریق:
-       افزایش ضریب بازیافت مخازن
-       بکارگیری اصول مهندسی مخزن و مدیریت علمی در تولید نفت‌خام و گاز طبیعی
9-افزایش ظرفیت تولید از منابع نفت و گاز متناسب با سهم کشور از ذخایر جهانی و چشم‌انداز تولید و مصرف حامل‌های مختلف انرژی در جهان طی سالهای آتی
10-ایجاد ظرفیت و بهره‌برداری بهینه از منابع نفت به منظور حفظ و ارتقای سهم کشور در بازارهای جهانی و کسب درآمدهای ارزی در جهت سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی با توجه به:
-       تولید حداکثر مجاز از میادین مشترک خشکی و دریایی
-       تولید حداکثر از میادین در حال بهره‌برداری فلات قاره با توجه به بالا بودن نرخ استهلاک تاسیسأت بهره‌برداری
11- ایجاد ظرفیت و بهره‌برداری بهینه از منابع گاز به منظور تأمین مصارف انرژی داخلی و صادرات با توجه به ملاحظات اقتصادی
12-  سازماندهی نظام تحقیق و توسعه انرژی و تدوین برنامه‌های بلندمدت تحقیقات انرژی از طریق:
-       تدوین برنامه پژوهش
-       ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک با سایر کشورها در امر صنعت نفت
-       تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت نفت
13- ایجاد ارتباط با کشورهای همسایه شمالی در زمینه مبادلات انرژی نظیر طرح SWAP نفت‌خام، خرید فرآورده، ترانزیت و واردات گاز طبیعی
14- اتصال شبکه‌های گازرسانی کشورهای منطقه به یکدیگر
15-ایجاد ارتباط با سایر کشورها در زمینه تجارت گاز
16-      حداقل کردن هزینه‌ها و اقتصادی نمودن فعالیت‌ها جهت انتقال نفت و گاز حوزه دریای خزر از جمهوری اسلامی ایران به بازارهای مصرف به منظور رقابتی نمودن مسیرهای عبوری از ایران در مقایسه با سایر پروژه‌های مطرح در این زمینه با توجه به ملاحظات امنیتی و زیست‌محیطی
17- ساماندهی یارانه‌های انرژی با توجه به عدالت اجتماعی در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی
18- گسترش امر بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از طریق حمایت‌های مالی برای بهبود بازده انرژی دستگاه‌های مصرف کننده و خطوط تولید و انجام ممیزی انرژی
19-تولید محصولات جانبی از گاز با ارزش افزوده بالاتر نظیر استحصال اتان، گاز مایع، DME و تبدیل به فرآورده‌های نفتی با ارزش (GTL)
20-      توجه بیشتر به تبدیل گاز طبیعی به  مایع به منظور ایجاد سهولت در صادرات به نقاط مصرف  
21-پیش‌بینی و تهیه الزامات و ساختارهای مورد نیاز برای اجرای طرحها و پروژه‌های بهبود کیفیت و بهره‌وری
22-پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت تضمین کیفیت (مانند سری‌های ISO )
23-   بکارگیری تکنیک‌های مهندسی کیفیت (مانند QFD، مهندسی ارزش، مهندسی مجدد، COQ، EFQM و . . . ) برای ارزیابی و ارتقای سطح کیفی
24-تعریف، تعیین و بکارگیری شاخص‌های مربوط به افزایش کیفیت تولید و کاهش هزینه‌ها
25-  مطالعه، بررسی و الگوبرداری ساختارهای سازمانی، فرایندها و سیستم‌های شرکت‌های نفتی موفق مشابه خارجی که در فضائی رقابتی فعالیت می‌نمایند.
26-بومی‌سازی و بکارگیری الگوهای موفق ساختاری و سیستمی (خارجی) با توجه به شرایط محیطی شرکت ملی نفت
27-  اصلاح ساختار سازمانی با تاکید بر نظارت بر فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی
28-    تعریف و اجرای پروژه‌های بهبود سیستم‌های اطلاعاتی در بخش‌ها/ مدیریت‌های مختلف شرکت ملی نفت ایران برای ارتقای سطح سازمان و توسعه ظرفیت‌ها
29-برنامه‌ریزی و توسعه سیستم‌های نوین اطلاعات در سطح بخش‌های فنی، مهندسی و بالادستی و بهبود استفاده از منابع
30-اتوماسیون کلیه نظام‌های اداری
 
 
 
چشم انداز   
1390/3/23 دوشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بیشتر
 

اخبار مرتبط
 
تعداد بازديد اين صفحه: 1411
  مقاله   گزارش   گفت‌وگو   یادداشت
 


 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما