جمعه 10 بهمن 1393   11:14:39
 
چهارشنبه 11 اسفند 1389
 تبديل واحد هاي طولي:
  1 ميليمتر    =    039 / 0                                                                                        اينچ  
  1 اينچ        =   400 / 25                                                                                        ميليمتر  
  1 اينچ        =   54 / 2                                                                                            سانتيمتر  
  1 متر          =   093 / 1                                                                                         يارد  
  1 فوت        =   333 / 0                                                                                         يارد  
  1 فوت        =   12                                                                                                 اينچ  
  1 فوت        =   5 / 30                                                                                           سانتيمتر  
  1 فوت         =   305 / 0                                                                                        متر  
  1 يارد          =                                                                                                    فوت  
  1 يارد          =   914 / 0                                                                                        متر  
  1 يارد         =   44 / 91                                                                                         سانتيمتر  
  1 كيلومتر     =   621 / 0                                                                                       ميل  
  1 ميل           =   609 / 1                                                                                      كيلومتر  
  1 ميل           =  3 / 1609                                                                                      متر  
  1 ميل           =  1760                                                                                            يارد  
  1 ميل دريايي  =  6080                                                                                          فوت  
  1 ميل دريايي  =  5152 / 1                                                                                    ميل  
  تبديل واحدي هاي سطحي:
 1 سانتيمتر      =  155 / 0                                                                                      اينچ مربع  
  1 اينچ مربع     =   452 / 6                                                                                    سانتيمتر مربع  
  1 متر مربع     =   764 / 10                                                                                  فوت مربع  
  1 فوت مربع     =   093 / 0                                                                                   متر مربع  
  1 متر مربع      =   196 / 1                                                                                   يارد مربع  
  1 يارد             =                                                                                               فوت مربع  
  1 يارد مربع      =   8360                                                                                      سانتيمتر مربع  
  1 يارد مربع      =   836 / 0                                                                                  متر مربع  
  1 ميل مربع     =   590 / 2                                                                                  كيلومتر مربع  
  1 كيلومتر مربع  =   386 / 0                                                                                ميل مربع  
  1 كيلومتر مربع  =  100                                                                                        هكتار  
  1 هكتار           =   01 / 0                                                                                    كيلو متر مربع  
  1 هكتار          =  471 / 2                                                                                     جريب  
  1 جريب            =   405 / 0                                                                                 هكتار  
  1 جريب           =   740 / 4                                                                                  يارد مربع  
    تبديل واحد هاي حجمي:
  1 اينچ مكعب      =   387 / 16                                                                            سانتيمتر مكعب  
  1 پنت               =   568 / 0                                                                                ليتر  
  1 ليتر                =   026 / 61                                                                             اينچ مكعب  
  1 ليتر                =   7598 / 1                                                                             پاينت  
  1 ليتر                =   264178 / 0                                                                        گالن آمريكايي  
  1 ليتر                =   219975 / 0                                                                        گالن امپريال  
  1 ليتر                =   035316 / 0                                                                       فوت مكعب  
  1 ليتر                =   00629 / .                                                                          بشكه آمريكايي  
  1 متر مكعب        =   315 / 35                                                                         فوت مكعب  
  1 متر مكعب       =   17 / 264                                                                          گالن آمريكايي 
   1 متر مكعب        =   97 / 219                                                                        گالن امپريال  
   1 متر مكعب        =   2898 / 6                                                                       بشكه آمريكايي 
   1 كيلو ليتر           =   1000                                                                              ليتر 
   1 كيلو ليتر           =   308 /0                                                                           يارد مكعب 
   1 فوت مكعب        =   316 / 28                                                                       ليتر  
   1 فوت مكعب       =   4805 / 7                                                                        گالن آمريكايي 
   1 فوت مكعب        =   2288 / 6                                                                       گالن امپريال 
   1 فوت مكعب        =   028317 / 0                                                                   متر مكعب 
   1 فوت مكعب       =   321                                                                                 اينچ مكعب 
   1 گالن آمريكايي   =   78533 / 3                                                                       ليتر 
   1 گالن آمريكايي    =   82268 / 0                                                                      گالن امپريال 
   1 گالن آمريكايي    =   133681 / 0                                                                    فوت مكعب 
   1 گالن آمريكايي    =   0338095 / 0                                                                  بشكه آمريكايي 
   1 گالن آمريكايي   =   0037854 / 0                                                                    متر مكعب 
   1 گالن امپريال       =   42 / 277                                                                          اينچ مكعب 
   1 گالن امپريال      =   54592 / 4                                                                          ليتر 
   1 گالن امپريال       =   160544 / 0                                                                      فوت مكعب 
   1 گالن امپريال      =   20094 / 1                                                                         گالن آمريكايي  
   1 گالن امپريال       =    028594 / 0                                                                     بشكه آمريكايي 
   1 گالن امپريال      =   0045461 / 0                                                                     متر مكعب 
   1 بشكه آمريكايي  =  9702                                                                                 اينچ مكعب 
   1 بشكه آمريكايي  =   984 / 158                                                                        ليتر 
   1 بشكه آمريكايي  =   44                                                                                   گالن آمريكايي 
   1 بشكه آمريكايي  =   9726 / 34                                                                       گالن امپريال 
   1 بشكه آمريكايي  =   6146 / 5                                                                         فوت مكعب 
   1 بشكه آمريكايي  =   15899 / 0                                                                       متر مكعب
تبديل واحد هاي وزني:
   1 گرم           =   035 / 0                                                                                    اونس 
   1 اونس       =   35 / 28                                                                                     گرم 
   1 پوند          =  453592 / 0                                                                                كيلو گرم 
   1 پوند          =   592 / 453                                                                                  گرم 
   1 كيلو گرم    =   20462 / 2                                                                                 پوند 
   1 پود روسي  =   380 / 16                                                                                 كيلو گرم 
   1 كيلو گرم    =   061 / 0                                                                                    پود روسي 
   1 تن           =   1000                                                                                          كيلو گرم 
   1 خروار     =   300                                                                                             كيلو گرم 
   1 خروار      =   100                                                                                             من تبريز 
   1 خروار     =   64000                                                                                           مثقال 
   1 ري         =   12                                                                                                 كيلو گرم 
   1 ري          =   4                                                                                                  من تبريز 
   1 ري          =   2560                                                                                             مثقال 
   1 كيلو گرم   =   1000                                                                                             گرم 
   1 من تبريز   =                                                                                                    كيلو گرم 
   1 من تبريز   =   640                                                                                               مثقال 
   1 چارك      =   10                                                                                                   سير 
   1 چارك      =   750                                                                                                 گرم 
   1 چارك     =   160                                                                                                 مثقال 
   1 سير        =   75                                                                                                  گرم 
   1 سير       =   16                                                                                                   مثقال 
   1 مثقال       =   6875 / 4                                                                                      گرم 
   1 مثقال       =   24                                                                                                نخود 
   1 نخود        =   1953 / 0                                                                                      گرم 
   1 نخود       =                                                                                                     گندم 
   1 گندم          =   0488 / 0                                                                                    گرم 
   1 تن متريك  =   98421 / 0                                                                                   تن بزرگ 
   1 تن متريك  =   10231 / 1                                                                                   تن كوچك 
   1 تن متريك  =   6 / 2204                                                                                    پوند 
   1 تن بزرگ  =   12 / 1                                                                                         تن كوچك 
   1 تن بزرگ  =   01605 / 1                                                                                   تن متريك 
   1 تن كوچك  =   892857 / 0                                                                               تن بزرگ 
   1 تن كوچك  =   907185 / 0                                                                                تن متريك 
   1 تن كوچك  =   2000                                                                                          پوند 
  1 قوه اسب        =   550                                                                                     فوت پوند در ثانيه 
 1 قوه اسب       =    746 / 0                                                                                كيلو وات 
  1 قوه اسب       =    014 / 1                                                                              اسب بخار 
  1 اسب بخار      =    542                                                                                    فوت پوند در ثانيه 
  1 اسب بخار       =    986 / 0                                                                             قوه اسب 
  1 اسب بخار      =    736 / 0                                                                              كيلو وات 
  1 كيلو وات        =   1000                                                                                   وات  
  1 كيلو وات        =    340 / 1                                                                              قوه اسب 
  1 كيلو وات        =   359 / 1                                                                               اسب بخار 
  1 كيلو وات       =    737                                                                                     فوت پوند در ثانيه 
    واحد هاي انگليسي:
  1 واحد حرارتي          =   252                                                                          كيلو گرم كالري 
  1 واحد حرارتي           =   393 / 0                                                                   اسب در ساعت
  1 واحد حرارتي           =    293 / 0                                                                  كيو وات ساعت 
  1000 كيلو گرم كالري  =    3068                                                                     واحد حرارتي 
   1000 كيلو گرم كالري  =  559 / 1                                                                  قوه اسب در ساعت 
   1000 كيلو گرم كالري  =  163 / 1                                                                  كيلو وات ساعت 
  كيلو وات ساعت            =   3411                                                                    واحد حرارتي 
  كيلو وات ساعت           =   1340                                                                     قوه اسب در ساعت 
  كيلو وات ساعت           =   6 / 859                                                                 كيلو گرم كالري 
  اندازه استاندارد كاغذ با واحد ميليمتر:
    ASeries                           BSeries
   A0  =  841  @ 1189      B0  =  1000  @  1414  
   A1  =  594  @  841      B1  =   707   @  1000  
   A2  =  420  @  594        B2  =   500   @   707  
   A3  =  297  @  420        B3  =   353   @   500  
   A4  =  210  @  297        B4  =   250   @   353  
   A5  =  148  @  210       B5  =   176   @   250  
   A6  =  105  @  148       B6  =   125   @   176  
   A7  =   74   @  105       B7  =    88    @   125  
   A8  =   52   @   74        B8  =    62    @    88   
 
 
امتیاز دهی
 
 

 
 

تعداد بازديد زيرپورتال
اين زيرپورتال امروز
تعداد بازديد اين صفحه: 7691
  مقاله   گزارش   گفت‌وگو   يادداشت
 


 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


Powered By Sigma ITID.