phone map mail home eng

قراردادهای تجاری و نقش آنها در فرایند تامین منابع مالی و اعتباری
 در ارتباط با موضوع تامین منابع مالی و اعتباری برای یک یا چند پروژه،بدوا اهداف فنی و تجاری برمبنای داده ها و اطلاعات موجود وبررسی های اولیه مربوط،تعریف می گردد.سپس برای نیل به اهداف فنی پیش بینی شده ضروری است تدوین یک شرح کار(با جزئیات کافی و ضروری)،دراولویت قرارگیرد.شرح کار باید ازجنبه عملی قابلیت اجرا و ازمنظر فن آوری های پیشنهادی نیز امکان دسترسی بدان ها میسر باشد.ازطرف دیگر،اهداف فنی و تجاری طرح لاجرم باید ازمنظر فنی و اقتصادی توجیح پذیر شود،یعنی بواسطه اجرای طرح یاپروژه مورد نظر بتوان به اهداف تجاری و سود مورد انتظار دست یافت.اهداف فنی (نظیر سطح یا ظرفیت تولید محصولات)با توجه به برآورد متوسط تقاضای بازار، پیش بینی قیمت محصولات در زمان تولید، درآمد محتمل و سود مورد انتظار و همینطور سقف رقم تامین منابع مالی ممکن، به گونه ای تعیین گردد که طرح را از منظر اقتصادی، تجاری سازد. بنابراین، یکی از گام های مهم و اساسی اولیه در جهت تامین منابع مالی طرح، ارائه تعریف دقیق و صحیح موضوع به شرح زیر است:

- نام و مشخصات پروژه
-خلاصه شرح کار
-اهداف فنی (نظیر ظرفیت اسمی مورد نظر)
-مشخصات فنی طرح
- اهداف تجاری طرح
- دوره اجرا و ساخت و زمانبندی فعالیت های پیش بینی شده


برای مشاهده متن کامل مقاله در این قسمت کلیک نمایید.
کلمات کليدي
بيشتر
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
 
 
 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 15939