خانه
ایمیل
انگلیسی
نقشه سایت
تماس با ما
 
صفحه اصلی اخبار گزارش ها پروژه ها مقالات مراکز پژوهش و فناوری اسناد بالادستی درباره ما ارتباط با ما
سه‌شنبه 26 تير 1397   00:22:06

 
Trueشنبه 25 آبان 1392

 

موارد زیر جزء اولویتهای پژوهشی شرکت ملی نفت ایران میباشند:
1- توسعه فناوری های اکتشاف و علوم زمین
کاهش ریسک اکتشاف و عملیات اعم از خشکی و دریا
ارتقاء کیفیت دادههای لرزهای
پیشبینی تلفیقی خواص سنگ و سیال
مدلهای جدید ارزیابی یکپارچه فنی- اقتصادی فعالیتهای اکتشافی
توسعه دانش فنی طراحی و ساخت ابزارهای اساسی فعالیتهای اکتشافی
ارتقاء روشهای تخمین حجم، سنگ و سیال مخزن با اطلاعات غیرمستقیم و یا بسیار محدود مستقیم
توسعه و ترویج نرمافزارهای بومی در زمینهمطالعه و تفسیر دادههای زمینشناسی، پتروفیزیکی، ژئوفیزیکی
ارایه راهکارهای عملی برای حل مشکلات عملیات تولید از دیدگاه علوم زمین

2- فناوری ازدیاد برداشت
بررسی و امکانسنجی (فنی و اقتصادی) روشهای ازدیادبرداشت در خصوص مخازن ایران بر پایه:
روشهای تزریق گاز یا حلال (امتزاجی و غیر امتزاجی)
روشهای سیلابزنی پیشرفته
روشهای حرارتی
بررسی عملکرد مخازن گاز میعانی در مقابل تخلیه فشار و بازگردانی گاز خشک
مطالعات جامع فنی- اقتصادی اجرای طرحهای ازدیاد برداشت
ارایه پروسههای مدیریتی و حقوقی برای اجرای طرحهای ازدیاد برداشت از طریق قراردادهای رایج در صنعت نفت
بررسی مکانیزمهای مختلف تولیدی و همچنین مکانیزم غالب تولید از مخازن کشور جهت مطالعه و پیشنهاد بهترین روشهای ازدیاد برداشت
بررسی برنامه جامع تولید از مخازن با رویکرد لحاظ نمودن روشهای ازدیادبرداشت جهت افزایش راندمان کلی برداشت
انجام مطالعات و توسعه فناوریهای ازدیادبرداشت از مخازن نفت سنگین
اجرای طرحهای پایلوت برای روشهایی که در مرحله پژوهشی و آزمایشگاهی به نتایج مطلوبی رسیدهاند
ارایه روشهای کاربردی و اقتصادی جهت رفع مشکلات رسوب آسفالتین در چاه، لولهها، تفکیکگرها و پمپها
اجرای طرحهای آزمایشگاهی در خصوص روشهای ازدیادبرداشت از مخازن
بررسی تصفیه پذیری آبهای همراه نفت

3- ارتقا و فناوری در عملیات و سرویس های حفاری
عرضه و تأمین تخصصها و فناوری در حفاری، عملیات چاههای اکتشافی ارزیابی، تولید و تزریقی
توسعه تکنولوژی روش حفاری زیر تعادلی
کاربرد فناوریهای نوین و مدرن در فعالیتهای مربوط به چاه
ارایه مدلهای کاربردی جهت افزایش ایمنی عملیات حفاری و سرویس چاه
توسعه تکنولوژیهای مغزهگیری و آزمایشات مغزه و تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات مغزه (متداول و خاص)
دستیابی به فناوریهای چاه و میدانهای هوشمند

4- تولید و بهره برداری
توسعه عملیات و فناوریهای هوشمند تولید از میادین نفت و گاز
تولید با ارایه برنامه کسب و کار دراز مدت جهت بهینهسازی و پشتیبانی
توسعه روشهای تحلیل و عددی تفسیر دادههای کوتاهمدت (چاه آزمایی) و طولانی مدت تولید از چاههای نفت وگازتوسعه الگوریتمهای تطابق تاریخچه تولید
شناخت تنگناها و برنامهریزی برای رفع آنها
دستیابی به فناوری نفتهای بسیار سنگین
بهینه سازی تولید از میدانهای جدید و میدانهای در حال تولید
توسعه سریع تواناییهای فنی برای استخراج از مخازن کربناتی، ارزیابی اهداف، تعیین مشخصات مخازن حفاری
راهکارها و فناوریها در واحدهای بهرهبرداری، نمکزداییها، NGL ها
توسعه روشهای اندازهگیری در زمان تولید
بررسی روشهای فرازآوری مصنوعی از مخازن نفت و گاز ایران

5- مدلسازی و کنترل و مدیریت مخازن
ارایه مدلهای مدیریت یکپارچه چاهها
مدلسازی استاتیک و دینامیک، شبیهسازی سیال، تفسیر دادههای چاهآزمایی
ارایه و توسعه الگوریتمهای نوین زمینآماری کاربردی برای تفسیر و آنالیز انواع دادههای مرتبط با مخزن
مطالعات جامع مخازن با تشکیل تیمهای حرفهای و بهرهمندی از روشهای بهینه مدیریتی
ارایه مدلهای نوین مدیریت یکپارچه مخازن
استفاده از تکنولوژیهای نوین در ارتقاء شناخت و تحلیل شرایط مخازن زیرزمینی
توسعه فناوریهای ویژه توسعه مخازن با فشار غیر طبیعی

6- ساخت تجهیزات و مواد
ساخت دکلهای مدرن حفاری و تعمیراتی خشکی و دریایی
طراحی و ساخت تجهیزات سطحالارضی مربوط به فرآورش اولیه نفت و گاز
بهینه سازی تأسیسات مدیریت آبهای همراه و مدیریت ضایعات
طراحی، ساخت و تولید مواد مصرف شدنی در فرآیندهای تولید و فرآورش با تکنولوژیهای بالا

7- مطالعات راهبردی، زیرساختی و بهره وری
طراحی و تدوین استانداردهای خاص پروژههای توسعه میادین هیدروکربوری
ارایه الگوهای یکپارچه مدیریتی- حقوقی و قراردادی برای مدیریت پیمانکاران
ارایه مدلهای نوآورانه تامین مالی برای توسعه میادین
ایجاد کنسرسیومهای ازدیاد برداشت
مشارکت در تحقیقات بینالمللی نفت
بکارگیری نظامها و روشهای مدیریتی مناسب جهت ارتقاء خلاقیت و نوآوری
برنامهریزی و مدیریت اجرای کلیه پروژهها
تأمین نیروی انسانی و بررسی مشکلات مبتلابه
توسعه سیستمهای کارآمد ارزیابی و ارتقاء شغلی

8- بانک اطلاعاتی یکپارچه
تولید و توسعه نرمافزارهای تخصصی با کاربردهای موردنیاز در صنعت نفت
بومیسازی (customize) نمودن نرم افزارها بر اساس ویژگیها، شرایط و مشخصات فنی خاص
توسعه الگوریتمها و نرمافزارهای کاربردی برای ارزیابی و مدیریت ریسکپروژههای توسعه میادین
توسعه نرمافزارهای شبیهساز مخازن شکافدار
توسعه نرمافزارهای ارزیابی اقتصادی مخازن بهمراه آنالیز ریسک
توسعه نرمافزارهای شبیهساز با در نظر گرفتن مکانیزهای مهم در روشهای ازدیادبرداشت

9- حفاظت صنعتی و محیط زیست
بررسی کلیه عوامل مؤثر در خوردگی و چگونگی جلوگیری از آن
دستیابی به پوششهایی مناسب برای جلوگیری نمودن از پدیده خوردگی
تدوین آیین نامهها، دستورالعملها و استانداردهای HSE
طراحی برنامههای ارتقاء استانداردهای کیفی در صنایع نفت
اجرای پروژههای محیط زیست در عملیات حفاری
توسعه فناوریسیستمهای نوین ایمنی در صنعت نفت
توسعه برنامههای اصلاحی بمنظور کاهش ضایعات تولیدی در صنعت نفت
پاکسازی مناطق و محیطهای خشکی و آبی آلوده به نفت و مشتقات نفتی

10- فناوری بهینه سازی مصرف انرژی
انجام مطالعات مصرف بهینه انرژی و بررسی قابلیت جایگزینی انواع انرژی به روش ممیزی انرژی
بهرهبرداری بهینه از انرژیهای موجود و دستیابی به ترکیب بهینه انواع انرژی
تدوین استراتژی مصرف انرژی در یک برنامه بلند مدت
ارایه برنامههای یکپارچه فرهنگسازی، آموزش و اطلاعرسانی مصرف بهینه انرژی
توسعه فناوریهای بازیافت حرارت در صنایع بزرگ
استفاده از دانشهای نوین و مدرن در بهینهسازی مصرف سوخت
تولید مواد پرمصرف شرکت ملی نفت با استفاده از بیوتکنولوژی (همانند گل حفاری و افزودنیهای آن)
توسعه و عملیاتی کردن روشهای نوین بهینهسازی انرژی در تجهیزات و تاسیسات تولید و فرآورش
توسعه فناوریهای با توجیه فنی - اقتصادی مناسب برای جمعآوری گازهای همراه نفت جهت جلوگیری از سوزاندن آنها و استفاده بهینه در فرآیندها و یا بعنوان سیال تزریقشونده به مخازن در عملیاتهای ازدیاد برداشت

11- نگهداشت تخصصی تولید

 
امتیاز دهی
 
 


پژوهش و فناوری
چند لحظه صبر كنيد


خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما