يكشنبه 12 بهمن 1393   23:01:56
 
دوشنبه 8 شهريور 1389
آيين‌نامه اجرايي نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري
موضوع ماده «21»  تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
فصل اول – تعاريف و كليات:
ماده 1- هيئت داوري موضوع ماده (21) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه از اين پس به اختصار «هيئت» ناميده مي‌شود، به ‌منظور رسيدگي،   اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميم‌ها در امر واگذاري، به ترتيب مقرر در اين آيين‌نامه تشكيل و به شكايات و اختلافات رسيدگي مي‌نمايد.
ماده 2- اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند:
الف- شكايت: اعلام و تقاضاي رسيدگي هريك از طرفين قرارداد يا اشخاص ذينفع، در خصوص تخلف از مقررات نسبت به هريك از تصميم ها درامر واگذاري.
ب- اختلاف: اعتراض و عدم موافقت طرفين قرارداد در هر يك از تصميمات واگذاري از جمله موارد زير است:
1- انعقاد قرارداد واگذاري
2-تفسير قرارداد ياد شده
3- اجراي قرارداد ياد شده
ج- قرارداد واگذاري: منظور قراردادهاي واگذاري مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، حق تقدم سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و اموال) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت)، در كليه موارد مشمول قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي است.
د- اشخاص حقيقي يا حقوقي: منظور از «اشخاص حقيقي يا حقوقي» ياد شده در صدر ماده بيست (20) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك اين آيين‌نامه، اعم از اشخاص بخش خصوصي يا عمومي است.
ماده 3- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف به همكاري با هيئت خواهند بود.
فصل دوّم – تشكيلات و نحوه اداره جلسات هيئت:
ماده 4- اولين جلسه هيئت حداكثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ احكام انتصاب اعضاي آن تشكيل مي‌شود. اعضاي هيئت در اولين جلسه از بين خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر را به عنوان دبير و سخنگو انتخاب خواهند نمود.
ماده 5 – جلسات هيئت با دعوت كتبي رييس هيئت تشكيل مي‌شود و حداقل در هر ماه يك جلسه خواهد داشت. دعوت نامه متضمن دستور جلسه، حداقل يك هفته قبل از برگزاري جلسات براي اعضاء ارسال مي‌شود.
تبصره- علاوه بر جلسات ماهانه، با نظر رييس هيئت و متناسب با تعداد شكايات دريافتي يا موضوعات قابل طرح، جلسات فوق‌العاده نيز تشكيل مي‌شود
ماده 6- جلسات هيئت در وزارت دادگستري تشكيل مي‌شود و دبيرخانه آن نيز در وزارتخانه ياد شده مستقر است. هيئت مي‌تواند نيروي كارشناسي و اداري مورد نياز خود را متناسب با حجم كار جذب نمايد. بودجه مورد نياز دبيرخانه هيئت همه ساله توسط وزير دادگستري پيشنهاد و در لوايح بودجه ساليانه كل كشور(وزارت دادگستري) منظور مي‌گردد.
 
تبصره- تشكيلات دبيرخانه هيئت توسط هيئت پيشنهاد و به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد.
ماده 7 – جلسات هيئت با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با حداقل راي مثبت چهار نفر از اعضاء اعتبار دارد. براي هر جلسه صورتجلسه اي تنظيم و نظر اقليت نيز بايد در آن درج و به امضاء برسد.
ماده 8 – موارد رد اعضاء هيئت همان موارد رد دادرس در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است.
ماده 9 – حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه‌ترجمه اسنادو مدارك، بايدتوسط متقاضي پرداخت شود. هيئت مجاز است نسبت به افتتاح حساب بانكي به نام خود با امضاي مشترك رييس و دبير هيئت نزد يكي از شعب بانك‌ها اقدام كند. دريافت و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به داوري از طريق اين حساب صورت مي‌گيرد.
فصل سوم – ترتيب رسيدگي و صدور رأي:
ماده 10- هيئت نحوه طرح ادعا يا شكايت، آيين داوري و چگونگي رسيدگي به ادله را از طريق تنظيم و تصويب دستورالعمل داخلي به گونه اي تعيين خواهد نمود كه از رعايت اصول اساسي نظير اعطاي فرصت كافي براي دفاع و رسيدگي مناسب و مقتضي به ادله طرفين، اطمينان حاصل شود.
ماده 11- هيئت در صورت لزوم، طرفين شكايت يا اختلاف را به جلسه رسيدگي دعوت مي‌نمايد. طرفين مي‌توانند وكيل قانوني خود را براي حضور، اداي توضيح و تعقيب شكايت يا اختلاف معرفي نمايند. دستگاه‌هاي دولتي نيز مي‌توانند نماينده حقوقي خود را به همين منظور معرفي كنند.
ماده 12- با وجود احراز اطلاع از وقت حضور در جلسه رسيدگي، عدم حضور طرفين دعوي يا اختلاف، وكيل قانوني آنان يا نماينده قضايي معرفي شده، مانع رسيدگي، اظهار نظر، اتخاذ تصميم و صدور رأي نيست. چنانچه هر يك از طرفين يا نماينده قانوني يا قائم مقام آنان در جلسه حضور نيابند، هيئت مي‌تواند دعوت را تكرار نمايد و در صورت عدم حضور طرفين دعوي يا اختلاف، رسيدگي را ادامه دهد.
ماده 13- هيئت درصورت لزوم مي تواندنسبت به انجام تحقيقات محلي، علمي، فني، مالي، بررسي محل، ترجمه اسناد و اوراق ،كارشناسي يا دريافت اطلاعات از مطلعين و نظاير اين اقدام نمايد.
ماده 14– هيئت موظف است ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع اختلاف به داوري، به موضوع رسيدگي و رأي خود را صادر كند. اين مدت با گزارش توجيهي هيئت فقط براي يكبار و تا چهار ماه ديگر قابل تمديد است.
ماده 15– خلاصه مذاكرات جلسات، قرارها، دستورها، نظرات و تصميمات هيئت در صورت جلسات درج و به امضاء اعضاء مي‌رسد.
ماده 16– در مقدمه رأي داوري خلاصه موضوع، ادعاها، مدافعات، دلايل هر يك از طرفين و رسيدگي‌هاي انجام شده، درج مي‌شود. رأي داوري به طرفين ابلاغ و يك نسخه از آن جهت اطلاع براي رييس هيئت ارسال مي‌گردد.
ماده 17– آراء هيئت بايد مستدل و مستند به قوانين موجد حق و اصول علمي و حقوقي باشد.
ماده 18– چنانچه طرفين اختيار مصالحه و سازش را به هيئت محول كنند، هيئت مي‌تواند رأي خود را بر مبناي مصالحه صادر كند. چنانچه طرفين رأساً درحدود قوانين، در موضوع مطروحه سازش كنند مراتب را به هيئت اعلام مي‌نمايند. در اين صورت رأي هيئت بر مبناي مصالحه انجام شده صادر خواهد شد مشروط بر اينكه مخالف قوانين موجد حق نباشد.
فصل چهارم – ابلاغ و اجراي رأي:
ماده 19– ابلاغ دعوت نامه‌ها، نظرات، تصميمات و آراء هيئت از طريق پست سفارشي يا ترتيب ديگري كه مقتضي باشد و ايجاد قطع به وقوع ابلاغ نمايد، توسط دبيرخانه هيئت صورت مي‌گيرد.
 
ماده 20- آراء هيئت پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم‌الاجرا است.
ماده 21- پس از ابلاغ رأي و قطعيت آن در صورتي كه محكوم عليه در مقام اجراي رأي برنيايد، ذينفع طبق مقررات باب داوري قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مي تواند از دادگستري تقاضاي اجراي رأي نمايد.
ماده 22- در صورت خودداري هر يك از كاركنان دستگاه‌هاي دولتي از اجراي آراء هيئت، رييس هيئت موضوع را به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع وي اعلام مي‌نمايد. مستنكف طبق مقررات انضباطي تعقيب و مجازات خواهد شد
فصل پنجم – اعتراض به رأي:
ماده 23- رأي هيئت ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ و پس از انقضاء مدت يادشده فقط در صورت وجود عذر موجه براي تأخير، در حدود مقررات ماده (23) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل اعتراض است.
تبصره- جهات عذر موجه، موارد يادشده در ذير ماده (306) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي‌باشد.
ماده 24- اعتراض نسبت به رأي هيئت به طور كتبي به دفاتر شعب خاصي كه توسط رييس قوه قضائيه تعيين خواهد شد، تقديم مي شود .اين شعب خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌نمايند. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجرا است.
 
 

تعداد بازديد زيرپورتال
اين زيرپورتال امروز
تعداد بازديد اين صفحه: 79
  مقاله   گزارش   گفت‌وگو   يادداشت
 


 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


Powered By Sigma ITID.