شنبه 16 آذر 1392
نام:
شهریار

نام خانوادگی:مصاحب

سمت: رئیس دفتر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 13325