.
.
بازدید از مجتمع فناوري پسماند زيست ساوه

کارشناسان حوزه HSE و پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران چهارشنبه (14 آذر ماه) از مجتمع فناوري پسماند زيست ساوه بازدید کردند.

عکاس:مجتبی محسنی

1397/9/17 شنبه
 
امتیاز دهی