دوشنبه 20 آذر 1396   10:52:23
برگزاری جلسات استانداردسازی آبانماه
برگزاری سومین نشست هماهنگ کنندگان مدیریت های ستادی نظام نوین ارزیابی عملکرد
برگزاری دوره بازآموزی سامانه مدیریت عملکرد ویژه هماهنگ کنندگان شرکتهای تابعه
برگزاری دومین نشست هماهنگ کنندگان نظام نوین ارزیابی عملکرد شرکتهای تابعه
برگزاری دومین نشست هماهنگ کنندگان ستاد نظام نوین ارزیابی عملکرد
اولین نشست هماهنگ کنندگان شرکتهای تابعه نظام نوین ارزیابی عملکرد در سال 1396
برگزاری جلسه نحوه ارتباط سامانه مدیریت عملکرد با سامانه مکانیزه آموزش
برگزاری جلسه ترویج فرهنگ سازی مدیریت عملکرد
برگزاری جلسه تدوین مقررات برنامه مدیریت عملکرد
اولین نشست هماهنگ کنندگان مدیریت های ستادی نظام نوین ارزیابی عملکرد در سال 1396
برگزاری دومین جلسه کمیته راهبردی مدیریت عملکرد
برگزاری کارگروه آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد در سطح شرکت ملی نفت ایران
برگزاری جلسه استاندارد سازی رده برنامه ریزی و آموزش
برگزاری دوره بازآموزی مربیان سیستم مدیریت عملکرد در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
برگزاری سومین جلسه استانداردسازی رده امور کارکنان
برگزاری نخستین جلسه استانداردسازی رده عملیات حفاری
برگزاری جلسه استانداردسازی رده برنامه ریزی،تامین و تخصیص نیروی انسانی
برگزاری نخستین جلسه استاندارد سازی رده بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
برگزاری جلسه استانداردسازی رده تامین نیروی انسانی
نخستین جلسه ارائه گزارش پیشرفت استانداردسازی شرکتهای تابعه ( شرکت نفت و گاز پارس،‌شرکت نفت مناطق مرکزی،‌شرکت مهندسی و توسعه نفت ،‌مدیریت اکتشاف)
1 2
خانه | بازگشت |
Guest (niocguest)


مجری سایت : شرکت سیگما