دوشنبه 20 آذر 1396   10:59:51
تاریخچه ارزیابی عملکرد
اعتقاد به فرمهای ارزیابی قدیم
فرم ارزیابی قدیم
  • 1395/2/29 چهارشنبه فرم ارزیابی قدیم
    عدم وجود دستورالعمل اجرایی مشخص و ضمانت اجرایی کافی بر انجام فرمهای کاغذی
برقراری سامانه مدیریت عملکرد کارکنان
1
خانه | بازگشت |
Guest (niocguest)


مجری سایت : شرکت سیگما