انتصابات10:211399/10/21
سه انتصاب در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در احکامی، مدیران عامل شرکت های نفت و گاز زاگرس جنوبی و شرق را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، رامین حاتمی در احکام جداگانه، سيد ابوالحسن محمدی را به سمت مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و فرشيد خيبری را به عنوان مديرعامل شركت بهره برداری نفت و گاز شرق منصوب کرد.

وی همچنین در حکم دیگری، حمید ایزدی را به سمت مشاور مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در امور شركت های تابعه منصوب کرد.

2/30828
منبع: روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی