انتصابات
نماینده وزیر نفت در امور عراق منصوب شد
سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت منصوب شد
رئیس سازمان حراست صنعت نفت منصوب شد
سرپرست معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت منصوب شد
سرپرست مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی منصوب شد