مقالات


طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند اطلاعات انواع حسابداری های پرکاربرد  • بخش حسابداری قراردادها

الف) حسابداری قراردادهای دولتی

چرا لزوما باید یک سیستم حسابداری منطبق با مفاد قراردادهای دولتی را طراحی و ایجاد کرد؟

حجم ,تعدد ,تنوع و تراکم انواع قراردادهای مقاطع کاری ,تدارکات ,مشاوره ای ... در بخش دولتی که مصرف کننده بودجه های کلان سرمایه ای ازمنابع ملی (درآمد ملی ,استقراض ها , بدهی های ناشی از سرمایه گذاری های خارجی و...) هستند .ازیک سو و لزوم ارزیابی عملکردی و مدیریتی دستگاه های اشاره شده (و البته اعمال نظارت های موثر و جامع بر فعالیت های آنها به جهت ممانعت از حیف و میل شدن منابع ارزشمند مالی ,سوءاستفاده ها ....) ازسوی دیگر , ضرورت استقرار یک سیستم حسابداری قراردادها  را آشکارا نمایان می سازد.

با کمک سیستم حسابداری قراردادها ,مدیریت بهینه عوامل تولید بسادگی و با شفافیت میسر می شود.

سیستم حسابداری قراردادها , منبع جامع اطلاعاتی بسیارسودمندی را برای استفاده در فرایند های کنترل فیزیکی پروژه ها , مدیریت هزینه ,کنترل هزینه و سایر بخش های مدیریتی یک شرکت تجاری فراهم می سازد.

با کمک سیستم اطلاعات حسابداری قراردادها , مهمترین عامل اتلاف منافع ملی ازطریق ارزیابی و حسابرسی عملکرد مدیریتی شناسایی و اصلاح می شود.

برای مشاهده متن کامل مقاله در این قسمت کلیک کنید.