مقالات


تحلیل های مالی و اقتصادی پروژه ها و کاربرد آنها درتنظیم مدل اقتصادی قراردادهای مختلفتحلیل اقتصادی پروژه ،تحلیلی است که با استفاده از شاخص ها و معیار های سنجش و ارزیابی متداولی نظیر نرخ بازده داخلی ،پیامدها و آثار اجرایی یک پروژه را ازجنبه اقتصادی بررسی و ارزیابی می کند.
تحلیل اقتصادی عموما با هدف انتخاب یک گزینهازمیان سایر گزینه های موجود و بررسی آثار و پیامد های اجرای آن گزینه برشاخص های کلان اقتصاد جامعهنظیر نرخ اشتغال زایی و غیره ، انجام می گیرد.
در فرایند انجام تحلیل اقتصادی یک پروژه ، بسهولت می توان از روش ها و یا نتایج حاصل از انجام تحلیل مالی استفاده کرد.

تحلیل مالی پروژه
،تحلیلی است که نقدینگی و سود آوری یک پروژه را ارزیابی می کند. نقدینگی با تحلیلجریان نقدیمحرز می شود درحالیکه سود آوری با استفاده ازتکنیک هایی نظیر دوره بازپرداخت ، نرخ بازده حسابداری ، ارزش حال خالص ، نرخ بازده داخلی ، تحلیل هزینه فایده و غیره ارزیابی و بررسی می گردد.
تحلیل های مالی و اقتصادی برمبنای پیش بینی و برآورد هزینه ها و عواید مورد انتظار یا محتمل از اجرا یا انجام یک فعالیت و یا یک ایده و طرح استوار می گردد.
تحلیل مالی اهداف زیررا دنبال می کند:

- پیش بینی جریان نقدی
(Cash Flow) شامل :
• فرایند تامین منابع مالی/ سرمایه گذاری یک پروژه
• تعیین میزان وترکیب منابع مالی
• تعیین میزان وترکیب مصارف
• اداره جریان منابع مالی داخلی وطرق مدیریت و اداره سرمایه درگردش
• بودجه بندی سرمایه ای

برای مشاهده متن کامل مقاله در این قسمت کلیک کنید.