مقالات


اقتصاد قراردادها ،امکان سنجی وکاربرد تحلیل های اقتصاد ی در فرایند تعریف یک پروژه و سرمایه گذاری های مرتبط بدان :بخش اول :برای مشاهده متن کامل مقاله در این قسمت کلیک نمایید.