انتصابات
مسئول امور مرتبط با پمپ‌های درون‌چاهی شرکت ملی نفت ایران منصوب شد
رئیس امور ورزش شرکت ملی نفت ایران منصوب شد
انتصاب مشاور امور مالیاتی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
رئیس بازرسی شرکت ملی نفت ایران منصوب شد
انتصاب رئیس HSE و سرپرست روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره