انتصابات
مشاور معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری نفت منصوب شد
مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد
مدیر ارشد شرایط اضطراری منطقه ویژه پارس منصوب شد
رئیس هیأت مدیره شرکت ملی حفاری ایران منصوب شد
انتصاب مدیرعامل جدید شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت