انتصابات13:051397/10/25
سه انتصاب در شرکت نفت و گاز اروندان

با حکم مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان مدیران امور فنی، مالی و حراست این شرکت منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، جهانگیر پورهنگ، مدیر عامل شرکت نفت وگاز اروندان در احکام جداگانه ای عبدالامیر بابائی را به عنوان مدیر امور مالی، رضا عباسی به سمت مدیر امور فنی و سيد محمد موسوي را به عنوان رییس حراست این شرکت منصوب کرد.

2/25783