انتصابات11:231397/9/20
5 انتصاب جدید در شرکت مهندسی و توسعه نفت

با حکم مدیرعامل شرکت متن، رئیس برآوردها و تعیین مقادیر، سرپرست طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی، معاون پشتیبانی منطقه‌ای مدیرعامل، معاون مدیرعامل در امور توسعه و سرپرست مهندسی و ساختمان متن منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، با صدور 5 حکم جداگانه از سوی تورج دهقانی، مهدی مدنی زادگان به عنوان رئیس برآوردها و تعیین مقادیر، نیما ربیعی به عنوان سرپرست طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی، عبدالله طواف به عنوان معاون پشتیبانی منطقه‌ای مدیرعامل، احمدرضا کیانی به عنوان معاون مدیرعامل در امور توسعه و مهدی نجاریان به عنوان سرپرست مهندسی و ساختمان شرکت متن منصوب شدند.

1/22049