عمومی


10:301397/10/30
در نشست مشاور امور زنان با رئیس ورزش انجام شد
بررسی راهکارهای افزایش حضور بانوان در عرصه ورزش

مسائل، مشکلات و موانع حضور بانوان شاغل نفتی در عرصه فعالیت های ورزشی بررسی و راهکارهای نیل به این اهداف ارائه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، در نشست مشترک مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور زنان با رئیس ورزش و تربیت بدنی این شرکت، راهکارهای افزایش حضور زنان شاغل در عرصه فعالیت های ورزشی بررسی شد.

طاهره سیدمومنی در این نشست، مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی بانوان شاغل در شرکت نفت را در حوزه بهره مندی از امکانات ورزشی مطرح و خواهان افزایش سطح امکانات ورزشی و ساعات بهره مندی بانوان از این تجهیزات شد.

در پایان این نشست، رضا قورچیان، رئیس امور ورزش شرکت ملی نفت قول مساعد داد در حد امکان مشکلات مطرح شده امور بانوان مرتفع شود.

1/25675