دوشنبه 5 اسفند 1398   00:42:26
پنجشنبه 28 خرداد 1388تاریخچه

صندوق بازنشستگی صنعت نفت در تاریخ 11/10/1326 بر اساس مصوبات مربوطه تشکیل گردیده است. موقعیت و موجودیت این صندوق ها در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 28/2/1339 و قوانین اساسنامه های بعدی از جمله قانون اساسنامه کنونی مصوب 17/3/1356 به شرح بند «م» ماده 35 مورد تصریح و شناسایی قرار گرفته است. اعضای صندوق های مزبور را کارمندان صنعت نفت تشکیل می دهند. بنابراین دارایی های آنها اعم از منقول و غیرمنقول متعلق به اعضا می باشد.

طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، اداره امور صندوق ها از جمله نگاهداری، به کارانداختن و بهره برداری از دارایی های آن بر عهده هیأت امنای صندوق ها که همان هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران است می باشد. این هیأت در انجام مأموریت فوق چنان که از نامش پیداست بر طبق قانون در حکم امین است و بر این اساس رعایت صرفه و صلاح منافع اعضای صندوق ها در اداره امور آن از الزامات قانونی است.
تا قبل از تاریخ 29/10/1377 صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از نقطه نظر تشکیلات اداری و سازمانی زیر مجموعه امور اداری شرکت ملی نفت ایران محسوب می گردید و اتخاذ تصمیم در اداره امور آن به طور عام به نحو متمرکز و با تصویب هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران (هیأت امنای صندوق) به مرحله عمل درمی آمد. لیکن در تاریخ 29/10/1377 هیأت امنای صندوق ها به منظور اجرای هر چه بهتر وظایف مصرح در اساسنامه و تعیین ترتیبات و نظام ارتباطی بین صندوق ها و مدیریت و هیأت امنا، مقررات مربوط به اداره صندوق ها را طی مصوبه شماره 1185 تصویب نمود که بر اساس آن صندوق ها دارای ارکان و تشکیلات جدیدی به شرح ذیل شده است.

- هیأت امناء (هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران)
- هیأت مدیره (رییسه)
- رییس صندوق
- بازرسی

با توجه به تشکیلات جدید صندوق ها و تفویض اختیارات نسبی از سوی هیأت امنا به هیأت مدیره (رییسه) صندوق ها و نحوه جدید تصمیم گیری در جهت به کارگیری و بهره داری از سرمایه های صندوق ها که در پاره ای از زمینه ها متضمن استقلال نسبی آن است به نظر می رسد بهبود کیفی در راستای عملکرد صندوق ها حاصل آمده است. بدیهی است ادامه این اصلاحات، بهبود کیفی عملکرد صندوق ها را به طور مستمر ارتقا خواهد بخشید.
 
 
اهداف

تامین منابع مالی لازم به منظور پرداخت مستمری دوران بازنشستگی کارمندان و بازماندگان صنعت نفت و با توجه به بند «م» ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان که به هیأت مدیره سپرده شده جزء دارایی شرکت نمی باشد و هیأت مدیره در حکم امین این وجوه محسوب می شود.
 
خلاصه ای از اساسنامه

صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان با هدف حفظ مصالح و منافع کارمندان شاغل و بازنشسته با به کارگیری و بهره برداری از دارایی ها و امکانات موجود در اختیار با در نظر گرفتن صرفه و صلاح در سرمایه گذاری فعالیت نموده و برای نیل به این هدف اهتمام خواهد ورزید. صندوق برای نیل به اهداف مندرج در این مقررات و ایفای وظایف اساسی خود دارای هرگونه حقوق و اختیارات از جمله خرید، فروش، اجاره، استجاره رهن و ارتهان اموال منقول و غیرمنقول در داخل و خارج کشور، انجام فعالیت های بازرگانی و اقتصادی می باشد.
 
ارکان

- هیأت امناء (هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران)
- هیأت مدیره (رییسه)
- رییس صندوق
- بازرسی
 
هیأت امناء: هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران طبق بند م ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران هیأت امناء صندوق می باشد.

رییس صندوق:
بالاترین مقام اجرایی صندوق و مسئول اداره، هماهنگی امور و همچنین حفظ حقوق، منافع و اموال و سرمایه و وجوه در اختیار صندوق است. نمایندگی صندوق را در مقابل مقامات دولتی، انتظامی، قضایی، همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی دارد.
 
 
صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

تلفن شرکت: 9-88897001
تلفن روابط عمومی: 88917278
نمابر روابط عمومی:88917278
تارنما:oipf.ir
رایانامه:prbazneshaste@yahoo.com
نشانی: تهران، خیابان حافظ، نرسیده به پل حافظ، شماره 671، ساختمان مرکزی ششم شرکت ملی نفت ایران
کدپستی:1598714513
نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
تعداد بازديد اين صفحه: 20394