یکشنبه 5 تیر 1401   06:03:09

nioc nioc
tab
چهارشنبه 11 اسفند 1389
 تبدیل واحد های طولی:
  1 میلیمتر    =    039 / 0                                                                                        اینچ  
  1 اینچ        =   400 / 25                                                                                        میلیمتر  
  1 اینچ        =   54 / 2                                                                                            سانتیمتر  
  1 متر          =   093 / 1                                                                                         یارد  
  1 فوت        =   333 / 0                                                                                         یارد  
  1 فوت        =   12                                                                                                 اینچ  
  1 فوت        =   5 / 30                                                                                           سانتیمتر  
  1 فوت         =   305 / 0                                                                                        متر  
  1 یارد          =                                                                                                    فوت  
  1 یارد          =   914 / 0                                                                                        متر  
  1 یارد         =   44 / 91                                                                                         سانتیمتر  
  1 کیلومتر     =   621 / 0                                                                                       میل  
  1 میل           =   609 / 1                                                                                      کیلومتر  
  1 میل           =  3 / 1609                                                                                      متر  
  1 میل           =  1760                                                                                            یارد  
  1 میل دریایی  =  6080                                                                                          فوت  
  1 میل دریایی  =  5152 / 1                                                                                    میل  
  تبدیل واحدی های سطحی:
 1 سانتیمتر      =  155 / 0                                                                                      اینچ مربع  
  1 اینچ مربع     =   452 / 6                                                                                    سانتیمتر مربع  
  1 متر مربع     =   764 / 10                                                                                  فوت مربع  
  1 فوت مربع     =   093 / 0                                                                                   متر مربع  
  1 متر مربع      =   196 / 1                                                                                   یارد مربع  
  1 یارد             =                                                                                               فوت مربع  
  1 یارد مربع      =   8360                                                                                      سانتیمتر مربع  
  1 یارد مربع      =   836 / 0                                                                                  متر مربع  
  1 میل مربع     =   590 / 2                                                                                  کیلومتر مربع  
  1 کیلومتر مربع  =   386 / 0                                                                                میل مربع  
  1 کیلومتر مربع  =  100                                                                                        هکتار  
  1 هکتار           =   01 / 0                                                                                    کیلو متر مربع  
  1 هکتار          =  471 / 2                                                                                     جریب  
  1 جریب            =   405 / 0                                                                                 هکتار  
  1 جریب           =   740 / 4                                                                                  یارد مربع  
    تبدیل واحد های حجمی:
  1 اینچ مکعب      =   387 / 16                                                                            سانتیمتر مکعب  
  1 پنت               =   568 / 0                                                                                لیتر  
  1 لیتر                =   026 / 61                                                                             اینچ مکعب  
  1 لیتر                =   7598 / 1                                                                             پاینت  
  1 لیتر                =   264178 / 0                                                                        گالن آمریکایی  
  1 لیتر                =   219975 / 0                                                                        گالن امپریال  
  1 لیتر                =   035316 / 0                                                                       فوت مکعب  
  1 لیتر                =   00629 / .                                                                          بشکه آمریکایی  
  1 متر مکعب        =   315 / 35                                                                         فوت مکعب  
  1 متر مکعب       =   17 / 264                                                                          گالن آمریکایی 
   1 متر مکعب        =   97 / 219                                                                        گالن امپریال  
   1 متر مکعب        =   2898 / 6                                                                       بشکه آمریکایی 
   1 کیلو لیتر           =   1000                                                                              لیتر 
   1 کیلو لیتر           =   308 /0                                                                           یارد مکعب 
   1 فوت مکعب        =   316 / 28                                                                       لیتر  
   1 فوت مکعب       =   4805 / 7                                                                        گالن آمریکایی 
   1 فوت مکعب        =   2288 / 6                                                                       گالن امپریال 
   1 فوت مکعب        =   028317 / 0                                                                   متر مکعب 
   1 فوت مکعب       =   321                                                                                 اینچ مکعب 
   1 گالن آمریکایی   =   78533 / 3                                                                       لیتر 
   1 گالن آمریکایی    =   82268 / 0                                                                      گالن امپریال 
   1 گالن آمریکایی    =   133681 / 0                                                                    فوت مکعب 
   1 گالن آمریکایی    =   0338095 / 0                                                                  بشکه آمریکایی 
   1 گالن آمریکایی   =   0037854 / 0                                                                    متر مکعب 
   1 گالن امپریال       =   42 / 277                                                                          اینچ مکعب 
   1 گالن امپریال      =   54592 / 4                                                                          لیتر 
   1 گالن امپریال       =   160544 / 0                                                                      فوت مکعب 
   1 گالن امپریال      =   20094 / 1                                                                         گالن آمریکایی  
   1 گالن امپریال       =    028594 / 0                                                                     بشکه آمریکایی 
   1 گالن امپریال      =   0045461 / 0                                                                     متر مکعب 
   1 بشکه آمریکایی  =  9702                                                                                 اینچ مکعب 
   1 بشکه آمریکایی  =   984 / 158                                                                        لیتر 
   1 بشکه آمریکایی  =   44                                                                                   گالن آمریکایی 
   1 بشکه آمریکایی  =   9726 / 34                                                                       گالن امپریال 
   1 بشکه آمریکایی  =   6146 / 5                                                                         فوت مکعب 
   1 بشکه آمریکایی  =   15899 / 0                                                                       متر مکعب
تبدیل واحد های وزنی:
   1 گرم           =   035 / 0                                                                                    اونس 
   1 اونس       =   35 / 28                                                                                     گرم 
   1 پوند          =  453592 / 0                                                                                کیلو گرم 
   1 پوند          =   592 / 453                                                                                  گرم 
   1 کیلو گرم    =   20462 / 2                                                                                 پوند 
   1 پود روسی  =   380 / 16                                                                                 کیلو گرم 
   1 کیلو گرم    =   061 / 0                                                                                    پود روسی 
   1 تن           =   1000                                                                                          کیلو گرم 
   1 خروار     =   300                                                                                             کیلو گرم 
   1 خروار      =   100                                                                                             من تبریز 
   1 خروار     =   64000                                                                                           مثقال 
   1 ری         =   12                                                                                                 کیلو گرم 
   1 ری          =   4                                                                                                  من تبریز 
   1 ری          =   2560                                                                                             مثقال 
   1 کیلو گرم   =   1000                                                                                             گرم 
   1 من تبریز   =                                                                                                    کیلو گرم 
   1 من تبریز   =   640                                                                                               مثقال 
   1 چارک      =   10                                                                                                   سیر 
   1 چارک      =   750                                                                                                 گرم 
   1 چارک     =   160                                                                                                 مثقال 
   1 سیر        =   75                                                                                                  گرم 
   1 سیر       =   16                                                                                                   مثقال 
   1 مثقال       =   6875 / 4                                                                                      گرم 
   1 مثقال       =   24                                                                                                نخود 
   1 نخود        =   1953 / 0                                                                                      گرم 
   1 نخود       =                                                                                                     گندم 
   1 گندم          =   0488 / 0                                                                                    گرم 
   1 تن متریک  =   98421 / 0                                                                                   تن بزرگ 
   1 تن متریک  =   10231 / 1                                                                                   تن کوچک 
   1 تن متریک  =   6 / 2204                                                                                    پوند 
   1 تن بزرگ  =   12 / 1                                                                                         تن کوچک 
   1 تن بزرگ  =   01605 / 1                                                                                   تن متریک 
   1 تن کوچک  =   892857 / 0                                                                               تن بزرگ 
   1 تن کوچک  =   907185 / 0                                                                                تن متریک 
   1 تن کوچک  =   2000                                                                                          پوند 
  1 قوه اسب        =   550                                                                                     فوت پوند در ثانیه 
 1 قوه اسب       =    746 / 0                                                                                کیلو وات 
  1 قوه اسب       =    014 / 1                                                                              اسب بخار 
  1 اسب بخار      =    542                                                                                    فوت پوند در ثانیه 
  1 اسب بخار       =    986 / 0                                                                             قوه اسب 
  1 اسب بخار      =    736 / 0                                                                              کیلو وات 
  1 کیلو وات        =   1000                                                                                   وات  
  1 کیلو وات        =    340 / 1                                                                              قوه اسب 
  1 کیلو وات        =   359 / 1                                                                               اسب بخار 
  1 کیلو وات       =    737                                                                                     فوت پوند در ثانیه 
    واحد های انگلیسی:
  1 واحد حرارتی          =   252                                                                          کیلو گرم کالری 
  1 واحد حرارتی           =   393 / 0                                                                   اسب در ساعت
  1 واحد حرارتی           =    293 / 0                                                                  کیو وات ساعت 
  1000 کیلو گرم کالری  =    3068                                                                     واحد حرارتی 
   1000 کیلو گرم کالری  =  559 / 1                                                                  قوه اسب در ساعت 
   1000 کیلو گرم کالری  =  163 / 1                                                                  کیلو وات ساعت 
  کیلو وات ساعت            =   3411                                                                    واحد حرارتی 
  کیلو وات ساعت           =   1340                                                                     قوه اسب در ساعت 
  کیلو وات ساعت           =   6 / 859                                                                 کیلو گرم کالری 
  اندازه استاندارد کاغذ با واحد میلیمتر:
    ASeries                           BSeries
   A0  =  841  @ 1189      B0  =  1000  @  1414  
   A1  =  594  @  841      B1  =   707   @  1000  
   A2  =  420  @  594        B2  =   500   @   707  
   A3  =  297  @  420        B3  =   353   @   500  
   A4  =  210  @  297        B4  =   250   @   353  
   A5  =  148  @  210       B5  =   176   @   250  
   A6  =  105  @  148       B6  =   125   @   176  
   A7  =   74   @  105       B7  =    88    @   125  
   A8  =   52   @   74        B8  =    62    @    88   
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
nioc
کشور:

IP کاربر جاری: 34.239.147.7
بروزرسانی: 1401/04/05

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
nioc