دوشنبه 2 خرداد 1401   15:23:20

nioc nioc
tab
چهارشنبه 25 فروردین 1389


  شناسایی مناطق حاوی هیدروکربن با استفاده از وارون سازی مقاومت الاستیک

  آنالیز بهبود آسیب چندگانه چاه با استفاده از لایه شکافی اسیدی دریکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران

  تعیین ضرایب هیدرودینامیکی استوانه به روش تجربی در کانال آب تحت اثر امواج منظم

  امکان سنجی تزریق آب کربناته به مخازن نفتی جنوب کشور و انجام هم زمان ازدیاد برداشت و ذخیره سازی گاز گلخانه ای دی اکسید کربن در این مخازن

  آنالیز بهبود آسیب چندگانه چاه با استفاده از لایه شکافی اسیدی در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران

  نگاهی بر مزیت های روش چاه محور در فرآیند افزایش تولید

  آنالیز بهبود آسیب چندگانه چاه با استفاده از لایه شکافی اسیدی در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران

  بررسی تحلیلی و آزمایشی تاثیرات امواج فراصوت بر فرآیند ریزش آزاد ثقلی غیر امتزاج پذیر

  ارائه شبیه سازترکیبی بر مبنای روش تقریب تفاضل محدود مرتبه بالا برای پیش بینی شرایط تشکیل رسوب آسفالتین در مخازن

  تخمین تروایی توسط تکنیک منطق فازی و روش های آماری در میدان گاز پارس جنوبی

  بررسی تاثیر ترشوندگی بر فرایند سیلاب زنی در مخازن شکافدار با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری

  بررسی مراحل مختلف فرآیند مدیریت مخازن هیدروکربوری

  بررسی آنالیز چاه آزمایی در مخازن شکافدار طبیعی

  شبیه سازی مدل تخلخل دو گانه برای مخازن شکافدار طبیعی

  روشهای تولید از مخازن نفت سنگین

  مروری بر افزایش مقیاس وتکنیک های پیشرفته شبکه بندی درشت درشبیه سازی مخازن

  تعیین لیتولوژی مخازن بااستفاده از داده های چاه پیمایی به کمک مدل فازی ANFIS

  محاسبه تزریق پذیری چاههای تزریق گاز با استفاده از آزمایش تولید

  پیش بینی زمان میان شکنی ودرصد آب تولیدی در پدیده مخروطی شدن مخازن همگن و شکافدار با استفاده از شبکه های عصبی در مقیاس آزمایشگاهی  

  ارزیابی تداوم مخزن بنگستان در میدان نفتی مارون توسط روش تفصیلی انگشت‌نگاری نفتیِ(Detailed Reservoir Oil Finger printing)

  بررسی امکان تولید بیوسورفاکتانت از میکروارگانیسمهای مخازن نفتی

  بررسی عوامل موثر بر فرآیند سیلابزنی  مواد شیمیایی مختلط به مخازن نفتی

  کاربرد خطوط جریان در بررسی و ارزیابی فرآیندهای تزریق در eor

  شبیه سازی دینامیک حرکت دو فازی سیالات در پروسه های تخلیه و آشام با استفاده از شیکه های روزنه ای

  اندازه گیری و مدلسازی رسوب آسفالتین در شرایط مخزن ، تولید و تزریق امتزاجی گاز

  مقایسه میزان بهره دهی چاه های افقی با چاه های عمودی در یکی از مخازن گازمیعانی ایران

  محاسبه ابعاد بحرانی عیوب ترک و خوردگی حفره ای جهت پیشگیری از فرسودگی وتخریب یک نمونه از مخازن ذخیره نفت زمینی

  بررسی طمینان یا عدم اطمینان درنتایج مدلسازی(شبیه سازی) در یک مخزن نفتی بشدتزیر اشباع با استفاده از مدلهای موازنه مواد و Eclipse 100

  تهیه نرم افزار چاه آزمایی مخازن شکاف دار طبیعی با استفاده از روش های متداول نوین

  روش های بازبینی مقدار گاز و بررسی عدم قطعیت در مخازن ذخیره سازی گاز

  جایگاه مطالعات مخازن در فرآیند توسعه و تولید میادین هیدرو کربوری

  تکنولوژی چاه های هوشمند در تکمیل چاه های نفت و گاز

  تاثیر خاصیت ترشوندگی سنگ مخزن بر روند تولید مخزن آسماری میدان مارون

  مطالعه و شبیه سازی پتانسیل تزریق دی اکسید کربن در یکی از مخازن نفتی شکاف دار ایران

  شاخص بهره دهی و چگونگی استفاده از آن در مخازن گازی

  اندازه گیری آزمایشگاهی ضریب نفوذ موثر دی اکسید کربن (co2) در محیط متخلخل

  بسط معادله موازنه مواد برای مخازن تراکم پذیر زیر اشباع با در نظر گرفتن اثر تراکم پذیری هم دما

  معرفی یک تکنولوژی نوین: تشدید مغناطیسی هسته ای 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
nioc
کشور:

IP کاربر جاری: 3.238.72.122
بروزرسانی: 1401/03/02

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
nioc