پنجشنبه 18 آذر 1400   16:28:26
nioc nioc
tab
پنجشنبه 28 خرداد 1388

آشنایی با سازمان ایمنی بهداشت و محیط زیست
طرح دیدگاه نوین در خصوص "توسعه پایدار"و الزام شرکتها در بوجود آوردن فضای کاری امن و سالم و انجام عملیات ، ارائه محصولات و خدمات سازگار با محیط زیست از یک سو و از سویی دیگر توسعه فعالیتهای نفت و گاز و افزایش روز افزون اقدامات توام با ریسک بالا و تغییرات تکنولوژی و محیطی موجب گردیده است که ارزش و جایگاه HSE در همه شرکت های بین المللی و بزرگ از جمله شرکت ملی نفت ایران متجلی گردیده و نقش تعیین کننده ای در ارتقاء سطح بهره وری ،تولید و اقتصاد کشور داشته باشد. بهمین منظور ساختار HSEدر سه سطح ستاد شرکت ملی نفت ، ستاد های شرکت های تابعه و عملیاتی تعیین گردیده است و از سال 1380کار خود را با دنبال نمودن سه هدف عمده حذف آسیبها و بیماریهای شغلی پرسنلی ، حفظ سرمایه حفظ محیط زیست و در نهایت کسب رتبه و جایگاه متعالی از عملکرد ، آغاز نموده است ودر کنار آن مدیریت بحران پدافند غیر عامل استقرار یافته است .
استراتژی های مدیریت HSE برای دست یابی به اهداف:
         برقرار نمودن نظام مدیریت HSE
         بالابردن سطح آگاهی های HSE در سطوح مختلف سازمانی
         مشارکت مؤثر نیروی انسانی شاغل در صنعت در زمینه HSE
بهداشت :
تعریف بهداشت صنعتی :
 عبارت است از فراهم آوردن موجبات سلامتی ، تندرستی و شادابی روح و جسم کارکنان در محیط کار و مراجعان به سازمان و رعایت اصولی که از بیماریها و عوارض ناشی از کارهای صنعتی پیشگیری می کند .
آرمان (Vision)
افزایش بهره‌وری از طریق به حداقل رساندن (حذف) عوامل زیان‌آور بهداشتی محیط کار در شرکت ملی نفت ایران
مأموریت (Mission)
    شناسایی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و تحت کنترل در آوردن عوامل زیان‌آور (مخاطرات) بهداشتی شرکت ملی نفت ایران و کاهش و به حد استاندارد رساندن آنها.
شناسایی و تحت کنترل در آوردن بیماریهای ناشی از عوامل زیان‌آور محیط کار و پایش این بیماریها به منظور کاهش و به حداقل رساندن بیماران.
 خط مشی:
          نگرش نظام مند به تمامی فعالیت هااز دید HSE
          اجرای قوانین،مقررات و ددستورالعمل های HSE
          حمایت از تقاضای توقف کارمغایر با اصول HSE
          الزام پیمانکاران به لحاظ نمودن اصول بهداشت طبق نظام HSE
اهداف کلی
       تأمین سلامت جسمی، روحی روانی و اجتماعی کارکنان شرکت ملّی نفت ایران، حفظ و بهبود آن، ایجاد محیط کاری سالم و امن برای رشد و شکوفایی خلاقیت کارکنان شرکت ملی نفت ایران
       افزایش بهره‌وری از طریق به حداقل رساندن (حذف) عوامل زیان‌آور بهداشتی محیط کار در شرکت ملی نفت ایران
       فعال کردن بخش بهداشت (Health) در نهادهای HSE شرکتهای تابعه، فرعی و پیمانکاری شرکت ملی نفت ایران
 اهداف جزئی
1. فعال کردن بخش بهداشت (Health) در نهادهای HSE شرکتهای تابعه، فرعی و پیمانکاری شرکت ملی نفت ایران
2. گسترش بستر فرهنگی بهداشت محیط کار مطابق با الزامات سیستم HSE و تلاش جهت ارتقاء و بهبود آن
3.   اجرا و بکار گیری قوانین و استانداردهای بهداشتی محیط کار
4.   به روز نمودن روشها و بهبود مستمر آنها
5. تأمین سلامت جسمی، روحی روانی و اجتماعی کارکنان شرکت ملّی نفت ایران، حفظ و بهبود آن، ایجاد محیط کاری سالم و امن برای رشد و شکوفایی خلاقیت کارکنان شرکت ملی نفت ایران
6. افزایش بهره‌وری در شرکت ملی نفت ایران
7. پیشگیری از بروز بیماریهای شغلی
8. کاهش هزینه‌های درمانی
9.تامین رضایت شغلی کارکنان
فعالیت ها:
واحد بهداشت در مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران ، موجبات تامین و ارتقای سلامتی وشادابی جسم وروح و روان کارکنان و بالتبع خانواده های آنان و مراجعان به سازمان را فراهم آورده ، دراین راستا موارد زیر را پیگیری می نماید 
شناسایی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و تحت کنترل در آوردن عوامل زیان‌آور (مخاطرات) محیط کار و کاهش و به حد    استاندارد رساندن میزان آنها
 پیشگیری از بروز بیماریهای شغلی وپاسخگویی به آن با استفاده از تحلیل گزارش بیماریهای شغلی .
 کاهش خسارات جانی و حفظ سلامتی کارکنان
 کاهش هزینه‌های درمانی و تامین رضایت شغلی کارکنان
 بکارگیری و استفاده حداکثر از منابع موجود (از طریق مشارکت مدیریت و کارشناسان HSE با سازمان های بهداشتی و درمانی کشور در بخش طب صنعتی و بهداشت کار منجمله امکانات سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
تعریف و انجام پروژه‌های بهداشتی در واحدهای تابعه، فرعی و پیمانکاری
بررسی وضعیت بهداشتی شرکت‌های تابعه، فرعی و پیمانکاری.
مشخص نمودن تهدیدهای اولیه و ثانویه بهداشتی محیط کار، تعیین واحدهاو گروههای آسیبپذیر باارزیابی تعداد افراد در معرض خطر.
تعریف و انجام ممیزی‌های دوره‌ای
تعیین شاخص‌های بهداشتی
استراتژی (Strategy)
1.     بکارگیری و استفاده حداکثر از منابع موجود (از طریق مشارکت مدیریت و کارشناسان HSE با سازمان های بهداشتی و درمانی کشور در بخش طب صنعتی و بهداشت کار منجمله امکانات سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت)
2.        ایجاد ارتباط مؤثر بین مدیریت HSEشرکت ملی نفت ایران و نهاد HSEشرکتهای تابعه، فرعی و پیمانکاری
3.        ایجاد ساختار مناسب برای انجام بهینه وظایف محوله
4.        ایجاد زیر ساختهای مناسب (سخت‌افزار و نرم‌افزار)
5.       استفاده بهینه از تکنولوژی‌های موجود و به روز کردن آنها
6.       ایجاد رویکرد مشترک بین واحد های HSEشرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه، فرعی و پیمانکاران
7.        اشتراک در هماهنگی فعالیتهای واحدهای HSEشرکت ملی نفت ایران، شرکتهای تابعه، فرعی و پیمانکاران
8.        ایجاد ارتباطات و اطلاع‌رسانی یکپارچه وصحیح
9.        ایجاد برنامه‌ریزی‌های مشترک و هماهنگ
10.     سیاست‌گذاری مناسب
تاکتیک
1.      مشارکت مدیریت و کارشناسان واحدهای تابعه، فرعی و پیمانکاری از طریق ایجاد رابطه تنگاتنگ و همکاری نزدیک برای انجام بهینه کار (مشارکت و هماهنگی تمام سطوح
2.      اخذ خدمات با کیفیت و مستمر در بخش طب صنعتی به منظور برنامه ریزی در زمینه پیشگیری از بیماریهای شغلی وبهداشت کار
3.      تعریف و انجام پروژه‌های بهداشتی در واحدهای تابعه، فرعی و پیمانکاری
4.      بررسی وضعیت بهداشتی شرکت‌های تابعه، فرعی و پیمانکاری (ارزیابی‌های اولیه)
5.      تشکیل واحدهای HSE در شرکت‌های تابعه، فرعی و پیمانکاری
6.      بررسی وضعیت اپیدمی بیماریهای واگیر و غیر واگیر در نواحی صنعتی
7.      مشخص نمودن تهدیدهای ثانویه بهداشتی محیط کار
8.      تعیین واحدهای آسیبپذیر
9.      برآورد گروههای آسیبپذیر در واحدها
10.  ارزیابی تعداد افراد در معرض خطر
11. تعریف و انجام ممیزی‌های دوره‌ای از وضعیت بهداشتی محیط‌های کاری شرکت‌های تابعه، فرعی و پیمانکاری ( ارزیابی اولیه)
12. بازنگری
اهم اقدامات بخش بهداشتHSE شرکت ملی نفت
الف) تعریف پروژه های و انجام آنها
ب) تهیه مستندات
 ج )انجام بازرسی ها و ممیزی ها
 د) تعیین شاخص‌های بهداشتی
 
ایمنی:
       اهداف :
        ایمن سازی فعالیت ها و عملکرد غیر ایمن
        حداقل نمودن ریسک عوامل بالقوه آسیب رسان

فعالیت ها
 براساس سیاست های اتخاذ شده در این واحد ابتدا با بررسی دقیق فعالیت ها و عملیات جاری در شرکت و با توجه به جایگاه خود نسبت به تعیین موضوعات کلیدی اقدام نموده و مطالعات کتابخانه ای و میدانی را در قالب یک پروژه به انجام رسانیده و سپس آن را در یکی از واحدهای شرکت بصورت پایلوت اجراء می نماید. در صورت مطلوب بودن نتایج نسبت به تعمیم آن در کلیه بخشهای شرکت اقدام خواهد نمود. به منظور تعمیم این نتایج بسته به ابعاد موضوع شرایط لازم برای بهره گیری از خدمات شرکت های مهندسین مشاور و یا مشارکت همکاران در شرکت مدد خواهیم گرفت.
عناوین پروژه ها:
        پروژه توسعه مدیریت ریسک
       ارزیابی و شناسائی عوامل بالقوه آسیب رسان موجود در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
        مدیریت HSE در پشتیبانی
       هزینه یابی حوادث
       یکپارچگی اموال
       بازرسی بر مبنای ریسک
       تعمیرات و نگهداری بر مبنای ریسک
       ایجاد وب سایت و سیستم جامع گزارشات HSE
       مدیریت ریسک خطوط لوله
       بازنگری و تدوین مقررات ایمنی عمومی شرکت ملی نفت ایران
       ایمنی ساختمانهای اداری
محیط زیست:
فعالیتهای زیست محیط انجام شده به قرار زیر هستند:
1.            تدوین و پیگیری سیاست ها و برنامه های کلان زیست محیطی
2.            تهیه مستنداتی از قبیل
فرهنگ لغات زیست محیطی
فرهنگ لغات و اختصاراتHSE
مجموعه استانداردهای زیست محیطی صنایع بالادستی نفت
مدیریت مواد زائد جامد در عملیات اکتشاف و تولید
دستورالعمل ممیزی نظام مدیریت و سیستم های عملیاتی محیط زیست
دستورالعمل اجرای پسماندهای جامد
گردآوری و بازنگری مجموعه قوانین و مقررات زیست محیطی در صنایع نفت
تهیه راهنماهای علمی در زمینه انرژی پاک – انرژی پاک- انرژی تجدیدپذیر ، ارزیابی زیست محیطی ، کاربرد فناوری نانو در محیط زیست و بازیافت
3.       تعریف و نظارت بر پروژه های زیست محیطی از قبیل:
         بررسی روشهای مختلف پاکسازی خاک های آلوده به مواد نفتی
        بررسی آلاینده ها و منابع آلاینده محیط زیست در شرکت ملی نفت ایران
        بررسی کمی و کیفی آب های همراه نفت و آزمایشهای مربوط به تصفیه پذیری برای کاربری های مختلف
        همکاری در انجام پروژه مدیریت ریسک گچساران و عسلویه
         همکاری در انجام مدیریت پروژه ریسک مواد شیمیایی
        مدیریت پسماندهای صنعتی در مناطق نفتی
4.       انجام فعالیت هایی در زمینه فرهنگ سازی و آموزشی از قبیل :
        شرکت فعال و ایجاد غرفه در نمایشگاههای تخصصی محیط زیست
         ارائه فعالیت های زیست محیطی در نمایشگاههای HSE و نفت و گاز پتروشیمی در چندین دوره
        همکاری و مشارکت در برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی زیست محیطی
       کسب مقام نخست بهترین تلاش سبز در ششمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست و دریافت لوح ویژه از نمایشگاه  هفته سبز کیش در ( سال 1384 ) و بهمن ماه 86
     تهیه و طراحی پوستر و بروشور به مناسبت های مختلف زیست محیطی در طی سال
     اعلام آمادگی لازم برای ارائه کارگاههای آموزشی مرتبط با مسائل زیست محیطی برای کارشناسان مربوطه.
آموزش و ارزیابی عملکرد:
اهداف :
ارتقاء سطح آگاهی و نگرش پرسنل و تلاش درجهت فرهنگ سازی HSE 
استفاده از ابزار و ساز و کارهایی تا ضمن فراهم نمودن یک زبان مشترک در تمام سازمان بتوان دانش و تجربیات مفید HSE را در بین سطوح سازمان رد و بدل و به اشتراک گذاشته و امکان ارزشیابی درون و برون سپاری را براساس پارامترهای منطقی فراهم آورد.    
ارتقاء سرانه آموزشی HSE به 20 نفر ساعت در سال 1387 
تعریف دوره های آموزشی براساس بازخورد از گزارش عملکرد شرکتهاجهت برطرف نمودن علل ریشه ای حوادث در کوتاه و بلند مدت 
بروز نگهداشتن پرسنل متخصص HSE از طریق دوره های آموزشی برای پرسنل شرکت ملی نفت   
جمع آوری راه کارهای پیشنهادی قسمتهای بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و ارائه بازخورد لازم به شرکتها( درارتباط باگزارش عملکرد شرکتها(
تدوین دوره های آموزشی مرتبط با HSE با همکاری دانشگاهها و مؤسسات آموزشی
شناسایی مراکز آموزشی مرتبط HSE و زمینه سازی جهت استفاده شرکتهای تابعه از خدمات آنها    
بروز رسانی استانداردهای آموزشی مشاغل HSE 
ارزشیابی دوره های آموزشی HSE و تلاش جهت ارتقاء آنها      
استقرار کامل سیستم سازمان الکترونیکی در مدیریت HSE

ارتباط با ایمنی بهداشت و محیط زیست
آدرس: تهران خیابان جمهوری-بین حافظ و ولیعصر- خیابان لاله پلاک 6 - مرکزی هشتم شرکت ملی نفت
تلفن :16– 66726015
فکس :66709723
وب سایت hse.nioc.ir :
 
       

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
nioc
کشور:

IP کاربر جاری: 54.80.173.217
بروزرسانی: 1400/09/18

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
nioc