چهارشنبه 29 دی 1400   08:30:23
nioc nioc
tab
شنبه 26 فروردین 1396
 
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری (خودروهای جمعی متوسط و بزرگ) به شماره 023-0099-084-002
  
مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری (تامین خودروهای سواری) به شماره 002-084-0099-050
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات احداث واحد مانیتورینگ شرکت ملی نفت ایران به شماره 002-072-0099-047
  
آگهی مزایده عمومی شماره 1099092921000032
  
آگهی مزایده عمومی شماره 1099092921000031
  
آگهی مزایده عمومی شماره 1099092921000030
  
آگهی مزایده عمومی شماره 1099092921000029
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداری فضای سبز و جنگل ساختمان شماره 31(مجتمع ورزشی و آموزشی محمودآباد) به شماره مناقصه 017-0099-084-002
  
مناقصه سرویس و نگهداری سیستم ایمنی و آتش نشانی و عملیات اطفا حریق و امداد و نجات ساختمان شماره 31 به شماره 021-0099-084-002
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی، تنظیفات ، تاسیسات و فضای سبز ساختمان شماره 32(مجموعه ورزشی و آموزشی شیراز) به شماره 020-0099-084-002
  
مناقصه عمومی یک مرحله مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی،تعمیرات،برق و چهار پست اختصاصی برق ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره ۰۱۸-۰۰۹۹-۰۸۴-۰۰۲
  
اصلاحیه مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفاظتی و حراستی شرکت ملی نفت ایران به شماره 027-0099-084-002
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفاظتی و حراستی شرکت ملی نفت ایران به شماره 027-0099-084-002
  
آگهی مزایده عمومی شماره 1099092921000028
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی، تعمیرات و برق مجموعه های ورزشی و آموزشی و تله اسکی ساختمان شماره 30 به شماره 002-084-099-025
  
آگهی مزایده عمومی شماره 1099092921000027
  
آگهی مزایده عمومی شماره 1099092921000026
  
آگهی مزایده عمومی شماره 1099092921000025
  
آگهی مزایده عمومی شماره 1099092921000024
  
آگهی مزایده عمومی شماره 1099092921000022 و 1099092921000023
  
تجدید آگهی مناقصه عمومی خرید دو دستگاه چیلر و دو مرحله ای بخار پروژه تکمیل اقامتگاه ورزشکاران آبعلی به شماره مناقصه ۲۵-۹۸
  
آگهی مزایده عمومی شماره 1099092921000018 و 1099092921000021
  
آگهی مزایده عمومی شماره 1099092921000019 و 1099092921000020
  
آگهی مزایده عمومی شماره 1099092921000016 و 1099092921000017
  
آگهی مزایده عمومی شماره 1099092921000015
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت ( بخش مرکز نوآوری صنعت نفت واقع در انبار شهید صادقی، گمرک اختصاصی در مجاورت پالایشگاه تهران و دانشکده نفت تهران) به شماره 002-73-99-008
  
چاپ آگهی مزایده عمومی شماره 1099092921000012 و 1099092921000013
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
آگهی ابلاغ رای
  
آگهی مناقصه سرویس دهی آبدارخانه ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 002-84-99-007
  
تجدید آگهی مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل تجهیزات بخار جهت استفاده در اقامتگاه ورزشکاران آبعلی به شماره 03-98
  
چاپ اگهی مزایده شماره 109909291000011
  
تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به شماره 002-84-98-127
  
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت به شماره 002-73-99-008
  
چاپ آگهی مزایده عمومی شماره 10990929210000010
  
چاپ آگهی مزایده های عمومی شماره 10990929210008 و 10990929210009
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به شماره 002-84-98-127
  
چاپ آگهی مزایده عمومی شماره 1099092921000007
  
چاپ آگهی مزایده عمومی شماره 1099092921000001
  
مناقصه بهسازی و بروزرسانی سیستم حریق برجهای مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 01-97
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات انتظامات ساختمان شماره 31 به شماره 002-84-98-128
  
چاپ آگهی مزایده های عمومی شماره 1099092921000002 و 10990929210003
  
تجدید آگهی مناقصه عمومی خرید دو دستگاه چیلر و دو مرحله ای بخار پروژه تکمیل اقامتگاه ورزشکاران آبعلی به شماره مناقصه 25-98
  
مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق و اطفاء حریق اتوماتیک آبی(اسپرینکلر) ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 002-84-98-97
  
آگهی مناقصه عمومی خدمات انتظامات ساختمان شماره 31 به شماره مناقصه 002-84-98-128
  
تجدید مناقصه عمومی سرویس، نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی تعدادی از ساختمان های شرکت ملی نفت ایران و چهارپست اختصاصی برق به شماره 002-84-98-106
  
آگهی ابلاغ رای آقای ساسان بابایی نژاد ساروکلائی به شماره شناسایی 561588
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات HSE تعدادی از ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 002-84-98-107
  
مناقصه عمومی خدمات عمومی پشتیبانی ساختمان های شماره 25و26و27و30 شرکت ملی نفت ایران به شماره مناقصه 02-84-98-122
  
اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی خدمات حجمی واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران به شماره مناقصه 02-84-98-021
  
آگهی مزایده عمومی شماره 1098092921000001 سامانه ستاد (شماره مزایده مرجع 674/98)
  
آگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز ساختمان های شماره 25، 26،27 و 30 به شماره 002-84-98-105
  
آگهی مناقصه عمومی انجام امور فرهنگی، گردشگری و خدمات پشتیبانی به شماره 002-84-98-132
  
آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات تنظیفات ساختمان های ادارات مرکزی به شماره 002-84-98-115
  
آگهی مناقصه عمومی خدمات تخصصی پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران به شماره 02-84-98-130
  
آگهی مناقصه عمومی نگهداری جنگل ساختمان شماره 31 و فضای سبز ساختمان های شماره 22 و 35 به شماره 002-84-98-123
  
آگهی مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل تجهیزات بخار جهت استفاده در اقامتگاه ورزشکاران آبعلی به شماره 03-98
  
اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی خرید دو دستگاه چیلر دو مرحله ای بخار پروژه تکمیل اقامتگاه ورزشگاه آبعلی به شماره مناقصه 25-98
  
مناقصه عمومی انجام خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات در ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 002-84-98-119
  
آگهی مناقصه عمومی خرید دو دستگاه چیلر دو مرحله ای بخار پروژه تکمیل اقامتگاه ورزشکاران آبعلی به شماره مناقصه 002-73-98-125
  
آگهی مناقصه عموممی نگهداری فضای سبر ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره مناقصه 002-84-98-108
  
آگهی مناقصه عمومی سرویس و نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی از ساختمان های شرکت ملی نفت ایران و چهار پست اختصاصی برق به شماره مناقصه 002-84-98-106
  
آگهی ابلاغ رای 
  
آگهی ابلاغ اتهام
  
مزایده اجاره غرفه عینک مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 07-98
  
مزایده اجاره غرفه آرایشگاه اداره مرکزی شرکت ملی نفت ایران یه شماره 06-98
  
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی واحدهای ستادی ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 02-84-98-021
  
آگهی مناقصه بهسازی و بروز رسانی سیستم اعلام حریق برج های مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 01-97
  
آگهی مناقصه عمومی بازسازی خوابگاه های مرکز آموزش محمود آباد به شماره 28-97
  
مزایده اجاره غرفه ی مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 05-98
  
آگهی ابلاغ رای
  
چاپ آگهی مزایده شماره 1/98/669 و 1/98/670
  
چاپ تجدید آگهی مزایده های شماره 4/98/663 و 5/98/663
  
چاپ تجدید آگهی مزایده شماره 1/98/667
  
تجدید آگهی مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک FM200 و سیستم اعلام حریق آدرس پذیر تعدادی از واحدهای شرکت ملی نفت ایران به شماره 09-97
  
مناقصه عمومی حفاظت و نگهبانی مرکز آموزش فنی و تخصصی اصفهان به شماره 13-98
  
اصلاحیه آگهی مناقصه خدمات پشتیبانی سازمان حراست به شماره 24-98
  
آگهی مزایده اجاره بهای غرفه های مجتمع محمود آباد به شماره 02-98
  
تجدید آگهی مزایده های شماره 2/98/664 و 2/98/666
  
تجدید آگهی مزایده های شماره 668/98/1 و 668/98/2
  
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفاظتی و حراست ادارات مرکزی شرکت ملی نفت ایران به شماره 12-98
  
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفاظتی و حراست ادارات مرکزی شرکت ملی نفت ایران به شماره 12-98
  
تجدید آگهی مزایده شماره 1/98/661
  
برگزاری مزایده های شماره 1/98/668 و 2/98/668
  
تجدید آگهی مزایده های شماره 1/98/665و 2/98/665
  
تجدید آگهی مزایده های شماره 2/98/664، 2/98/666 و 1/98/666
  
برگزاری مزایده های شماره 633/98/4 و 633/98/5
  
آگهی صدور سند المثنی شش دستگاه خودرو سنگین اسقاطی از رده خارج
  
آگهی مزایده فروش یک باب ساختمان مشتمل بر 10 واحد مسکونی واقع در تهران- خیابان شهید دستجردی (ظفر) به شماره 03-98
  
برگزاری مزایده شماره 667/98
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه وسایل و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی به شماره 97-30
  
برگزاری مزایده شماره 666/98
  
برگزاری مزایده شماره 665/98
  
برگزاری مزایده شماره 664/98
  
برگزاری مزایده شماره 663/98
  
برگزای مزایده شماره 662/98
  
برگزاری مزایده شماره 661/98
  
تجدید مناقصه عمومی تامین تجهیزات تنفسی و خاموش کننده های چرخدار آتش نشانی به شماره 43-96
  
سومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت
  
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات کنترل و ثبت نام اماکن و هیئت های ورزشی و نگهداری فضای سبز ساختمان های شماره 28،29 و 23 و نگهداری چمن زمین فوتبال شماره یک ساختمان شماره 29 شرکت ملی نفت ایران به شماره 31-97
  
مزایده اجاره بهای غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 01-98
  
برگزاری مزایده شماره 660.2.98
  
برگزاری مزایده شماره 659.1.98
  
برگزاری مزایده شماره 658.1.98
  
برگزاری مزایده شماره 657.11.97
  
برگزاری مزایده شماره 656.10.97
  
مناقصه انجام خدمات کنترل و ثبت نام اماکن و هیئت های ورزشی و نگهداری فضای سبز ساختمان های شماره 23، 28 و 29 و نگهداری چمن زمین فوتبال شماره یک ساختمان شماره 29 شرکت ملی نت ایران به شماره 31-97
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اجرایی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز،پالایش و پتروشیمی به شماره 27-97
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس و نگهداری سیستم های تاسیسات و تله اسکی ساختمان شماره 30 به شماره 11-97
  
مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 06-97
  
مناقصه عمومی انتظامات ساختمان های 22-25-226-27-30-32-33 به شماره 29-97
  
برگزاری مزایده شماره 654/9/97
  
آگهی مزایده اجاره غرفه های مجتمع تجاری ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 06-97
  
برگزیده مزایده شماره 97.9.653
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی حمل و نقل درون شهری و برون شهری(خودروهای حجمی متوسط و بزرگ به شماره 26-97)
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات دفتری و آزمایشگاهی مدیریت پژوهش و فن آوری و پژوهشکده ازدیاد و برداشت از مخازن نفت و گاز به شماره 22-97
  
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و اجرای زیر ساخت سامانه های ارتباطی ساختمان شماره 31 شرکت ملی نفت ایران به شماره 52-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی بنایی و تعمیرات اماکن ساختمان شماره 31به شماره 24-97
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات و تنظیفات ساختمان شماره 31 به شماره 18-97
  
مزایده شماره 652.8.97
  
برگزاری مزایده شماره 97.08.651
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 33 به شماره 21-97
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 32 به شماره 20-97
  
اصلاحیه تجدید مزایده فروش 9 واحد آپارتمان واقع در برج های مجتمع مسکونی آ-اس-پ به شماره 04-97
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حجمی واحدهای ستادی به شماره 17-97
  
برگزاری مزایده شماره 649.7.97
  
تجدید مزایده فروش 9 واحد آپارتمان واقع در برج های مجتمع مسکونی آ-اس-پ به شماره 04-97
  
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات تنفسی و خاموش کننده های چرخدار آتش نشانی به شماره 43-96
  
مناقصه عمومی خدمات حجمی تنظیفات ساختمان های ادارات مرکزی به شماره 12-97
  
مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذای فراگیران مرکز آموزش فنی و تخصصی اصفهان به شماره 10-97
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی رنگ آمیزی اماکن ساختمان شماره 31 به شماره 04-97
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی، تعمیرات و برق مجموعه های ورزشی و آموزشی شرکت ملی نفت ایران به شماره 16-97
  
آگهی مزایده فروش 20 واحد مسکونی متعلق به شرکت ملی نفت ایران واقع در برج های مجتمع آ-اس-پ به شماره 04-97
  
برگزاری مزایده شماره 648.05.97
  
تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 825kva شماره ساختمان 31 به شماره 31-96
  
تجدید آگهی مناقصه خدمات حجمی مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی تعمیرات و برق ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 28-96
  
برگزاری مزایده شماره 97/04/647
  
تجدید آگهی مناقصه عمومی خدمات حفاظتی و حراستی ادارات مرکزی شرکت ملی نفت ایران به شماره 46-96
  
آگهی مزایده فروش 16 واحد آپارتمان اداری در منطقه آزاد کیش به شماره 02-97
  
تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین کاغذ، چاپ و لیتوگرافی و صحافی هفته نامه مشعل و ماهنامه ایران پترولیوم به شماره 29-95
  
فراخوان شناسایی نمایندگان فروش فضای غرفه های بخش خارجی نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
  
اصلاحیه مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین کاغذ، صحافی هفته نامه مشعل و ماهنامه ایران پترولیوم به شماره 29-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفاظتی و حراستی ادارات مرکزی شرکت ملی نفت ایران به شماره 46-96
  
برگزاری مزایده شماره 646/01/97
  
برگزاری مزایده شماره 645/01/97
  
آگهی ابلاغ رای 9 نفر
  
آگهی ابلاغ اتهام 4 نفر
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات حجمی پشتیبانی زیر ساخت سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی ساختمان شماره 31 بشماره 47-96
  
ابطال مزایده شماره 644/12/96
  
برگزاری مزایده شماره 644/12/96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی، تعمیراتی و برق مجموعه های ورزشی و آموزشی شرکت ملی نفت ایران به شماره 33-96
  
اطلاعیه لغو آزمون استخدامی
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات تنفسی و خاموش کننده های چرخدار آتش نشانی به شماره 43-96
  
تجدید آگهی مناقصه عموم یک مرحله ای انجام خدمات تامین کاغذ، چاپ، لیتو گرافی و صحافی هفته نامه مشعل و ماهنامه ایران پترولیوم به شماره 29-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی نگهداری فضای سبز ساختمان 31 به شماره 44-96
  
مناقصه خدمات حجمی مراقبت راهبری سیستم های تاسیساتی، تعمیراتی و برق ساختمان های شرکت ملی نفت ایران یه شماره 28-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس و نگهداری سیستم ایمنی و آتش نشانی و عملیات اطفا حریق و امداد و نجات ساختمان شماره 31 به شماره 45-96
  
مزایده غرفه چایخانه سنتی ویلا در مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 06-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی اداری و فرهنگی ساختمان شماره 31 شرکت ملی نفت ایران به شماره 15-96
  
تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات ورزشی و آموزشی به شماره 26-96
  
تجدید مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 5-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی، تنظیفات، تاسیسات و فضای سبز ساختمان 32 به شماره 29-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور ساختمان 31 به شماره 31-96
  
مزایده شماره 96/10/643
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب چهار دستگاه پله برقی ساختمان شماره 31 به شماره 32-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات ناجیان غریق در مجموعه های ورزشی و آموزشی شرکت ملی نفت ایران به شماره 08-96
  
مزایده شماره 642/10/96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان های 26 و 30 به شماره 42-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان های 25و 35 به شماره 41-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان های 22 و 27 به شماره 40-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای جا به جایی لوازم اداری و اثاثیه ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 35-96
  
آگهی مزایده شماره 96/9/641
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورفرهنگی و خدمات پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران به شماره 27-96
  
مزایده شماره 640/08/96
  
مزایده اجاره غرفه نانوایی مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 03-96
  
تجدید مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی محمد آباد به شماره 04-96
  
آگهی استخدام در شرکت های تابعه وزارت نفت
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی نگهداری فضای سبز ساختمان های 27،26،25و 30 بشماره 12-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مراقبت،راهبری، تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی و تعمیراتی ساختمان شماره 31 به شماره 24-96
  
مناقصه عمومی دو مرحله ای انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات تعیین حریم خطوط لوله تاسیسات و چاه های (بخش خشکی) شرکت ملی نفت ایران به شماره 21-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی سازمان حراست تهران به شماره 30-96
  
فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار (یک مرحله ای) مناقصه عمومی انجام خدمات ورزشی و آموزشی یه شماره 26-96
  
مناقصه خدمات حجمی مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی، تعمیرات و برق یازده ساختمان شرکت ملی نفت ایران به شماره 28-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اجرایی برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی به شماره 23-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات در ساختمان های شرکت ملی نفت به شماره 22-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حجمی کار با رایانه به شماره 13-96
  
آگهی ابلاغ اتهام
  
آگهی ابلاغ رای
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نوسازی آسانسورهای ساختمان مرکزی 39 به شماره 25-96
  
آگهی مزایده شماره 96/6/639
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات تخصصی پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران به شماره 20-96
  
مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی ساختمان های 25-26-27-30 به شماره 11-96
  
مناقصه خدمات عمومی انتظامات ساختمان شماره 31 به شماره 16-96
  
آگهی ابلاغ رای
  
مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی مرکز آموزش فنی و تخصصی اصفهان به شماره 18-96
  
مناقصه عمومی خدمات حفاظت و نگهبانی مرکز آموزش فنی و تخصصی اصفهان به شماره 17-96
  
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تامین کاغذ، چاپ، لیتوگرافی و صحافی هفته نامه مشعل و ماهنامه ایران پترولیوم به شماره 29-95
  
تجدید مناقصه عمومی خدمات حجمی تهیه، توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 31 به شماره 15-95
  
اصلاحیه مناقصه عمومی سرویس و نگهداری و راهبری سیستم ایمنی و آتش نشانی ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 09-96
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
آگهی مزایده شماره 96/05/638
  
مناقصه عمومی سرویس نگهداری و راهبری سیستم ایمنی و آتش نشانی ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 09-96
  
آگهی ابلاغ رای (11 نفر)
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی آموزشی محمود آباد به شماره 01-96
  
مناقصه عمومی تکمیل پروژه احداث استخر سرپوشیده مجتمع ورزشی محمود آباد -بشماره 05-96
  
آگهی مزایده شماره 96/03/637
  
مناقصه عمومی حمل و نقل درون شهری و برون شهری خودروهای سواری با راننده و بدون راننده به شماره 03-96
  
مناقصه عمومی سرویس، نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی ده ساختمان شرکت ملی نفت ایران و چهار پست اختصاصی برق به شماره 38-95
  
آگهی مزایده شماره 636
  
آگهی مزایده شماره 635
  
آگهی مزایده شماره 634
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی بنایی و بهینه سازی اماکن ساختمان شماره 31 به شماره 43-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات چاپ، نشر و توزیع ماهنامه علمی-ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز در سطح کشور به شماره 23-95
  
آگهی ابلاغ رای(6 نفر)
  
آگهی ابلاغ رای (5 نفر)
  
مناقصه عمومی خدمات حجمی رنگ آمیزی اماکن ساختمان شماره 31 به شماره 41-95
  
مناقصه عمومی توزیع و پخش هفته نامه مشعل و ماهنامه ایران پترولیوم به شماره 30-95
  
مناقصه عمومی تامین کاغذ، چاپ،لیتوگرافی و صحافی هفته نامه مشعل و ماهنامه ایران پترولیوم به شماره 29-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 31 به شماره 15-95
  
آگهی مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 04-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حجمی راهبری و کاربری واحدهای اداره کل روابط عمومی به شماره 22-95
  
آگهی مزایده شماره 633/11/95
  
آگهی مزایده شماره 632/11/95
  
آگهی ابلاغ رای 5 نفر
  
آگهی ابلاغ رای 6 نفر
  
مناقصه تکمیل پروژه احداث اقامتگاه ورزشکاران مجموعه آبعلی بشماره 33-95
  
آگهی مزایده شماره 630/11/95
  
آگهی مزایده شماره 629/11/95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی ساختمان های شماره 22و 35 به شماره 26-95
  
مناقصه عمومی خدمات کنترل و ثبت نام اماکن و هیئت های ورزشی و نگهداری فضای سبز ساختمان های شماره 28و 29 و 23 و نگهداری چمن زمین فوتبال شماره یک ساختمان شماره 29 به شماره 32-95
  
مناقصه عمومی حفاظت اماکن و تاسیسات ساختمان های 28 و 29 شرکت ملی نفت ایران به شماره 31-95
  
مناقصه خدمات حجمی سرویس دهی آبدارخانه ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 34-95
  
مناقصه عمومی خدمات حراستی, حفاظتی و نگهبانی ادارات مرکزی سازمان حراست به شماره 04-95
  
آگهی مزایده به شماره 627/10/95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی نگهداشت, محوطه سازی و بهسازی جنگل ساختمان 31 و فضای سبز ساختمان هی 22 و 35 به شماره 25-95
  
آگهی مزایده شماره626/10/95
  
فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان واجد شرایط خرید گاز طبیعی جهت بهره گیری در واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی و فشرده سازی گاز طبیعی با هدف صادرات
1- ابلاغیه وزیر نفت در خصوص نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات
2- دستورالعمل شناسایی متقاضیان واجد شرایط خرید گاز طبیعی جهت بهره گیری در واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی و یا فشرده سازی گاز طبیعی با هدف صادرات
3- تقویم زمان فراخوان عمومی
  
آگهی مزایده شماره 95/10/625
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اجرایی برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی به شماره 20-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی اداری و فرهنگی ساختمان شماره 31 به شماره 18-95
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام (6نفر)
  
آگهی ابلاغ رای
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات دفتری و آزمایشگاهی مدیریت پژوهش و فناوری و پژوهشکده ازدیاد و برداشت از مخازن نفت و گاز به شماره 19-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک FM200 سایت کامپیوتری ساختمان مرکزی جدید به شماره 01-95
  
مناقصه عمومی خدمات و تنظیفات ساختمان 31 به شماره 13-95
  
مناقصه خدمات حجمی راهبری و کاربری سامانه های اطلاعات و ارتباطات ساختمان شماره 31 به شماره 17-95
  
آگهی مزایده شماره 95/8/624
  
مناقصه خرید و نصب دو دستگاه دیسک usp-vsp به شماره 12-95
  
مزایده اجاره غرفه فست فود در مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد
  
مناقصه خدمات حجمی تنظیفات ساختمان های ادارات مرکزی به شماره 3-95
  
مناقصه حمل و نقل درون شهری و برون شهری (خودروهای جمعی متوسط و بزرگ به شماره 10-95)
  
آگهی ابلاغ رای
  
احضار و ابلا اتهام
  
اطلاعیه تکمیل فرم ارزیابی صلاحیت شرکت های اکتشاف و تولید نفت و گاز (E&P) خارجی جهت حضور در مناقصات قراردادهای بالادستی نفت و گاز
  
مناقصه انتظامات ساختمان های شماره 25-26-27-32 و 33 به شماره 11-95
  
احضاریه و ابلاغ اتهام
  
آگهی ابلاغ رای
  
مزایده فروش سه گروه کالای خارج از رده مستقر در آبعلی و بندرعباس به شماره 95.5.623
  
مناقصه خدمات حجمی واحدهای ستادی به شماره 02-95
  
مناقصه اجرای پروژه ایمن سازی در برابر حریق برج های ساختمان 31 به شماره 03-94
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
مزایده فروش لوازم حفاری آزمایشگاهی کامپیوتر و غیره به شماره 95/5/622
  
فراخوان فروش فضای غرفه های بخش خارجی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی(انگلیسی)
  
مناقصه عمومی انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات بازنگری و تدوین مقررات ایمنی تخصصی شرکت ملی نفت ایران به شماره 74-94
  
مناقصه عمومی انتخاب مشاور HSE جهت بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات ایستگاه های آتش نشانی به شماره 72-94
  
مناقصه تهیه،طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان 33 به شماره06-95
  
مناقصه تهیه،طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان 32 به شماره 05-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه, نصب و راه اندازی سیستم اطفا حریق اتوماتیک FM200 سایت کامپیوتر ساختمان مرکزی جدید شماره 01-95
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام 4 نفر
  
مناقصه سرویس و نگهداری سیستم های تاسیسات و تله اسکی ساختمان شماره 30(مجموعه ورزشی و آموزشی آبعلی) به شماره 39-94
  
مزایده فروش ضایعات فلزی به شماره 95.3.619
  
مناقصه عمومی خرید و تجهیز ساختمان 31 به شماره 69-94
  
مزایده فروش اجناس خارج از رده به شماره 95.3.620
  
مناقصه عمومی خرید اقلام چوبی ساختمان 31 به شماره 68-94
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام 4 نفر
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام 3 نفر
  
مزایده فروش سه گروه خودرو به شماره 95.3.618
  
مزایده فروش دو نوع لوله به شماره 95.3.617
  
مزایده فروش کالا به شماره 95.2.616
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
اصلاحیه مناقصه عملیاتی احداث استخر و سالن ورزشی منطقه پارسیان به شماره 27-94
  
مزایده فروش کالای خارج از رده به شماره 95.1.615
  
آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مراکز مطالعات مشاغل و سنجش شایستگی های شغلی
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام 5 نفر
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام 4 نفر
  
اصلاحیه مناقصه ایمن سازی برج های ساختمان 31 در برابر حریق به صورت EPC به شماره 53-94
  
مناقصه خدمات حجمی نگهداری چمن زمین فوتبال ساختمان 29 به شماره 40-94
  
تجدید مناقصه ایمن سازی برج های ساختمان 31 در برابر حریق به صورت EPC به شماره 53-94
  
آگهی مزایده خودروهای مستعمل مستقر در انبار بازرگانی ری به شماره 94.11.614
  
مناقصه خدمات حجمی بنایی و بهینه سازی اماکن ساختمان 31 به شماره 64-94
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
مزایده شماره 94.11.613
  
مزایده فروش مته مستعمل حفاری به شماره 94.11.610 pt
  
مزایده اجاره جت اسکی مجتمع محمود آباد شرکت ملی نفت ایران
  
مناقصه خدمات حجمی رنگ آمیزی به شماره 65-94
  
مناقصه خدمات ناجیان غریق در مجموعه های ورزشی به شماره 63-94
  
مناقصه تامین کاغذ، چاپ،لیتوگرافی و ... هفته نامه مشعل و ایران پترولیوم به شماره 46-94
  
تجدید مناقصه توزیع و پخش هفته نامه مشعل و ایران پترولیوم به شماره 45-94
  
مناقصه نگهداری تاسیسات مرکزی به شماره 20-94
  
مناقصه خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات به شماره50-94
  
مزایده به شماره 94.10.611
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
آگهی ابلاغ رای
  
مناقصه عمومی چاپ، نشر و توزیع ماهنامه اکتشاف و تولید به شماره 62-94
  
مزایده به شماره 94.9.610
  
مناقصه عملیاتی احداث استخر و سالن ورزشی منطقه پارسیان به شماره 27-94
  
اصلاحیه مناقصه رنگ آمیزی ساختمان مجموعه ورزشی محمود آباد به شماره 50-93
  
مناقصه خدمات سرویس آسانسورهای مرکزی جدید و پنجم به شماره 32-94
  
مناقصه احداث خوابگاه اصفهان به شماره 57-94
  
مزایده ضایعات فلزی و مته حفاری مستعمل به شماره 608/8/94
  
مناقصه مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی و برق به شماره 19-94
  
مناقصه انجام خدمات ورزشی و آموزشی به شماره 42-94
  
آگهی ابلاغ رای
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
مزایده آگهی لوازم مستعمل به شماره 607/7/94
  
 مناقصه خدمات حجمی پیمان سرویس دهی آبدارخانه های ادارات مرکزی به شماره 25-94
  
 مناقصه عمومی جابه جایی لوازم اداری و اثاثیه ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 38-94
  
 مناقصه عمومی انجام خدمات حجمی کار با رایانه به شماره 34-94
  
 مناقصه خدمات حجمی پیمان انجام امور فرهنگی ورزشی به شماره 23-94
  
 مناقصه احضار و ابلاغ اتهام
  
 اصلاحیه-مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی حراست به شماره 11-94
  
 فراخوان شناسایی نمایندگان فروش فضای غرفه های بخش خارجی در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
  
 مناقصه خدمات حجمی پشتیبانی مرکز آموزش فنی اصفهان به شماره 35-94
  
 مناقصه خدمات دفتری و آزمایشگاهی پژوهشکده ازدیاد برداشت به شماره 05-94
  
 مناقصه ایمن سازی برج های ساختمان شماره 31 به شماره 03-94
  
 مناقصه خدمات ناجیان غریق در مجموعه ورزشی آموزشی به شماره 22-94
  
 مناقصه خدمات حفاظت و نگهبانی مرکز آموزش فنی تخصصی اصفهان به شماره 36-94
  
 مناقصه خدمات سرویس و نگهداری سیستم ایمنی و آتش نشانی ساختمان شماره31 به شماره 28-94
  
 مناقصه خدمات عمومی، تنظیفات، تاسیسات و فضای سبز ساختمان 32 به شماره 10-94
 مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع ساختمان های 25و 35 به شماره 9-94
 مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای ساختمان های شماره 26و 30 به شماره 8-94
 مناقصه خدمات تهیه،  طبخ و توزیع غذای ساختمان های شماره 22 و 27 به شماره 7-94
 خدمات سرویس, نگهداری و راهبری سیستم ایمنی و آتش نشانی به شماره 16-94
 خدمات پشیبانی سازمان حراست به شماره 11-94
 مناقصه خدمات تخصصی پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران به شماره 33-94
 مناقصه خدمات سرویس و نگهداری آسانسورهای مرکزی جدید و پنجم به شماره 32-94
 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و رنگ آمیزی برج های محمود آباد به شماره 50-93
 آگهی احضار و ابلاغ اتهام
 مناقصه مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی و تعمیراتی به شماره 37-94
 اصلاحیه مناقصه خدمات خرید دو دستگاه X_RAY به شماره 48-93
 مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری به شماره 30-94
 مناقصه عمومی سرویس و نگهداری سیستم های آتش نشانی به شماره 16-94
 مناقصه خدمات حجمی نگهداری فضای سبز ساختمان شماره 30 به شماره 13-94

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
nioc
کشور:

IP کاربر جاری: 107.21.85.250
بروزرسانی: 1400/10/29

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
nioc