شنبه 7 مرداد 1391

نام:
قباد

نام خانوادگی:
ناصری

سمت: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

سوابق کاری:

رییس مهندسی و ساختمان شرکت بهره بردادری نفت و گاز مسجد سلیمان
مدیر عملیات شرکت بهره بردادری نفت و گاز مسجد سلیمان
رییس اداره مخابرات شرکت بهره بردادری نفت و گاز مسجد سلیمان
رییس اداره فناوری اطلاعات شرکت بهره بردادری نفت و گاز مسجد سلیمان
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 4868