جمعه 9 اسفند 1398   00:20:47

بررسی تأثیر ریسک های استراتژیک بازار نفت در قراردادهای فروش نفت خام
چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک‌های استراتژیک بازار نفت بر قراردادهای آنست. با توجه به هدف مورد نظر، این تحقیق از نوع کاربردی است و بر اساس نوع داده‌های مورد استفاده، در زمره‌ی تحقیقات کمّی محسوب می‌شود. جامعه‌ی آماری تحقیق نیز همه‌ی متخصصان شرکت ملی نفت ایران از جمله مدیران، کارشناسان و رؤسای واحدهای ستادی با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند که شامل 3559 نفر است. با مراجعه به فرمول کوکران 347 نفر به‌عنوان نمونه‌ی آماری و به‌روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسش‌نامه‌ی محقق است که روایی آن توسط کارشناسان و اساتید تأیید شده و پایایی آن به‌کمک ضریب آلفای کرونباخ قبول گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون دوجمله‌ای) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ریسک‌های استراتژیک بازار نفت بر قراردادهای فروش آن تأثیری معنی‌دار دارند. همچنین یافته‌ها حاکی از آنست که تأثیر ریسک‌های فنی، اقتصادی، مالی، و همچنین ریسک‌های بازرگانی، قراردادی، محیطی و ریسک‌های حقوقی بازار نفت نیز بر قراردادهای فروش نفت خام معنی‌دار هستند
.

برای مشاهده متن کامل مقاله در این قسمت کلیک کنید.
کلمات کليدي
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
اخبار مرتبط
نظرات
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید