شنبه 1 آبان 1400   12:10:18

تحلیل های مالی و اقتصادی پروژه ها و کاربرد آنها درتنظیم مدل اقتصادی قراردادهای مختلف
تحلیل اقتصادی پروژه ،تحلیلی است که با استفاده از شاخص ها و معیار های سنجش و ارزیابی متداولی نظیر نرخ بازده داخلی ،پیامدها و آثار اجرایی یک پروژه را ازجنبه اقتصادی بررسی و ارزیابی می کند.
تحلیل اقتصادی عموما با هدف انتخاب یک گزینهازمیان سایر گزینه های موجود و بررسی آثار و پیامد های اجرای آن گزینه برشاخص های کلان اقتصاد جامعهنظیر نرخ اشتغال زایی و غیره ، انجام می گیرد.
در فرایند انجام تحلیل اقتصادی یک پروژه ، بسهولت می توان از روش ها و یا نتایج حاصل از انجام تحلیل مالی استفاده کرد.

تحلیل مالی پروژه
،تحلیلی است که نقدینگی و سود آوری یک پروژه را ارزیابی می کند. نقدینگی با تحلیلجریان نقدیمحرز می شود درحالیکه سود آوری با استفاده ازتکنیک هایی نظیر دوره بازپرداخت ، نرخ بازده حسابداری ، ارزش حال خالص ، نرخ بازده داخلی ، تحلیل هزینه فایده و غیره ارزیابی و بررسی می گردد.
تحلیل های مالی و اقتصادی برمبنای پیش بینی و برآورد هزینه ها و عواید مورد انتظار یا محتمل از اجرا یا انجام یک فعالیت و یا یک ایده و طرح استوار می گردد.
تحلیل مالی اهداف زیررا دنبال می کند:

- پیش بینی جریان نقدی
(Cash Flow) شامل :
• فرایند تامین منابع مالی/ سرمایه گذاری یک پروژه
• تعیین میزان وترکیب منابع مالی
• تعیین میزان وترکیب مصارف
• اداره جریان منابع مالی داخلی وطرق مدیریت و اداره سرمایه درگردش
• بودجه بندی سرمایه ای

برای مشاهده متن کامل مقاله در این قسمت کلیک کنید.
کلمات کليدي
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر
اخبار مرتبط
نظرات
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
 


بروزرسانی:
شنبه 1 آبان 1400 11:37:41
nioc