يكشنبه 31 شهريور 1398   14:18:39

برگزاری نخستین جلسه استاندارد سازی رده بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

نخستین جلسه استاندارد سازی رده بهداشت ،ایمنی و محیط زیست به میزبانی واحد مذکور برگزار گردید.


نخستین جلسه استاندارد سازی رده بهداشت ،ایمنی و محیط زیست به میزبانی واحد مذکور  در تاریخ 04/08/1395 در ساختمان لاله ( مرکزی هشتم) سرکت ملی نفت ایران برگزار گردید. در این جلسه ضمن تشریح روش انجام کار برای متخصصین شغل ، عناوین استاندارد واحدهای رده بهداشت ، ایمنی و محیط زیست بررسی گردید. حاضرین در جلسه عبارت بودند از : خانم فاطمی و آقایان : دانشور،قادری ،دکترصیاد، صدیق و کاظم خانی


کلمات کليدي
 
امتیاز دهی