دوشنبه 5 اسفند 1398   18:58:46

برگزاری جلسه استانداردسازی رده برنامه ریزی،تامین و تخصیص نیروی انسانی

جلسه استانداردسازی رده برنامه ریزی ،‌تامین و تخصیص نیروی انسانی در تاریخ های 23 و 24 آبانماه برگزار گردید.


جلسه استانداردسازی رده برنامه ریزی ،‌تامین و تخصیص نیروی انسانی در تاریخ های 23 و 24 آبانماه برگزار گردید. در این جلسات عناوین واحدها ،‌ماموریت های واحد،حوزه های نتایج کلیدی و وظایف مربوط به آنها استاندارد گردید. حاضرین در این جلسه عبارت بودند از:
آقایان دهبان نژاد ،‌حاجی قنواتیان ،‌قربانی،‌پیامنی،‌کامجو، حقیقی،‌صدیق و کاظم خانیکلمات کليدي
 
امتیاز دهی