دوشنبه 5 اسفند 1398   19:01:42

برگزاری کارگروه آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد در سطح شرکت ملی نفت ایران

کارگروه آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد در سطح شرکت ملی نفت ایران با حضور نمایندگان شرکتها برگزار گردید.


کارگروه آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد در سطح شرکت ملی نفت ایران با حضور نمایندگان شرکتها مورخ 19/2/1396  برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور آقایان : فرشاد ( نماینده معاون مدیر در آموزش و بهبود منابع انسانی)،‌قاسمی (‌رئیس طرح و برنامه ریزی شرکت ملی نفت ) ،‌صیاد ( رئیس پرویه مدیریت عملکرد) ،‌ابوالحسنی (‌مدیر منابع انسانی شرکت پایانه ها ) ،‌علمداری ( رئیس برنامه ریزی و مطالعات مناطق نفتخیز جنوب)،‌شفیعیان ( رئیس برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت نفت مناطق مرکزی) ،‌صدیق( کارشناس ارشد پروژه مدیریت عملکرد) برگزار گردید در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد در شرکت نفت مباحثی مطرح گردید که مهمترین آن عدم وجود فرهنگ مدیریت عملکرد در بین سرپرستان و مدیران بود که این فقدان موجب عدم نیاز ایشان به ابزارهایی از این دست گردیده است.کلمات کليدي
 
امتیاز دهی