دوشنبه 30 دي 1398   19:14:22

برگزاری جلسه نحوه ارتباط سامانه مدیریت عملکرد با سامانه مکانیزه آموزش

جلسه نحوه ارتباط سامانه مدیریت عملکرد با سامانه مکانیزه آموزش در تاریخ 03/05/96 برگزار گردید.


در این جلسه بحث ارتباط بین سامانه های مدیریت عملکرد و آرمان (‌آموزش) مطرح گردید به گونه ای که این امکان فراهم گردد تا در صورتیکه ضعف عملکرد و نمره پایین شایستگی ها ناشی از عدم آموزش باشد ، با تشخیص روسا و سرپرستان ، کارکنان در زمینه هایی که نیازمند به آموزش باشند ، به دوره های آموزشی مربوطه معرفی گردند. در این راستا  مقرر گردید شایستگی ها مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به وجود یا عدم وجود دورههای آموزشی مرتبط با شایستگی ها برنامه ریزی و بررسی صورت گیرد.
افرادی که در این جلسه حضور داشتند به شرح ذیل می باشد:
1- جناب آقای قاسمی- رئیس طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی
2- جناب آقای ستوده- رئیس آموزش مرکزی
3- جناب آقای صیاد- رئیس پروژه مدیریت عملکرد
4- جناب آقای شهبازی- رئیس واحد فناوری اطلاعات و سامانه های آموزش مرکزی
5- جناب آقای جعفرزاده- مسئول آموزش مدیریت
6- جناب آقای صدیق- کارشناس ارشد مدیریت عملکرد
7- جناب آقای کاظم خانی- کارشناس مدیریت عملکردکلمات کليدي
 
امتیاز دهی