دوشنبه 5 اسفند 1398   19:13:31

نکات مدیریتی

ترک شغل


کارکنان کار خود را عوض نمی کنند ،‌بلکه مدیر خود را عوض می کنند. 
علت اصلی ترک شغل 75 درصد کارکنان ،‌اختلاف نظر با مدیرشان است نه شغلشانکلمات کليدي
 
امتیاز دهی