دوشنبه 5 اسفند 1398   18:59:05

نکات مدیریتی

بر قلب و دل کارکنانتان مدیریت کنید


رهبری هنر متقاعد کردن و حکمرانی بر دلها است. چه کسی هست که دوست نداشته باشد به رهبری الهام بخش تبدیل شود که توانایی ایجاد تاثیرات بزرگ بر تیم خود، سازمان و بلکه جامعه در مقیاس بزرگ تر دارد.

مهارتها و تخصص میتواند شما را در جایگاه یک رهبر تثبیت کند، اما از شما رهبری واقعی نمیسازد.

رهبری از درون دل، به معنای در اختیار گرفتن افکار، باورها، و اعمال قلب و ذهن است.

رهبران می‌دانند که موثرترین ابزار مدیریت در جهان پیچیدهء امروز ابزار «دل افزار» است یعنی باید بتوانید بر دل کارکنان مدیریت کنید.کلمات کليدي
 
امتیاز دهی