مقایسه قرارداد های تامین مالی (/F)،قراردادهای پیمانکاری با شرط سازماندهی تامین مالی(EPC&F ) و قرارداد های پیمانکاری به شرط تامین مالی (EPCF)
 
الف) قراردادهای تامین منابع مالی
 
قراردادهای تامین منابع مالی،عموما دریکی از حالت های زیر شکل می گیرد:
- با مراجعه مستقیم یا باواسطه یک نهاد تامین منابع مالی
- یا درشراط مطلوب ازطریق برگزاری مناقصه برای تامین مالی و دعوت نهاد های تامین مالی برای ارسال پیشنهاد
- یا ازطریق ارسال داوطلبانه ی یک پیشنهاد رسمی تویسط یک نهاد مالی یعنی برمبنای شرایط و چارچوب هایی که در برگه ی شرایط (Terms sheet) ازسوی بانک ها و موسسات مالی ارایه می گردد،منعقد می شوند.

قراردادهای تامین منابع مالی برمبنای یک/چند قرارداد پیمانکاری (که اصطلاحا قرارداد تجارینامیده می شود)،بصورت سازماندهی شده نقدینگی یا تسهیلات اعتباری لازم برای خرید خدمات،مواد و تجهیزات طرح را میسر می سازند.
دراینگونه قراردادها امکان دارد که نهاد تامین کننده منابع مالی، قرارداد پیمانکاری را (که عموما براساس ترم EPC می باشد)،عینا پذیرد و پیمانکار طرف قرارداد مزبور را تائید نماید و یا برعکس تمایل داشته باشدکه در تنظیم مفاد قرارداد پیمانکاری و همینطور موضوع انتخاب پیمانکار طرف قرارداد مذکور،مستقیما دخالت نماید. حالت اخیر،معمولادر قراردادهای تامین منابع مالی خارجی متداول است.


برای مشاهده متن کامل مقاله در این قسمت کلیک نمایید.
کلمات کليدي

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 16415